Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2019-2020

Johdanto

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on 15.12.2016 ja sen jälkeen päättyneiltä tilikausilta tullut sisällyttää osio, jossa esitetään tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM). Osiossa nostetaan esiin seikat, jotka ovat tilintarkastajan ammatillisen harkinnan perusteella olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomuksiin, jotka annetaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneilta tilikausilta, on Euroopan unionin tilintarkastusasetuksen 537/2014 (jatkossa EU-asetus) 10. artiklan mukaisesti sisällytettävä lisäksi kuvaus merkittävimmistä arvioiduista olennaisen virheellisyyden riskeistä.

Tässä raportissa selvitimme, millaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat vuosina 2019-2020 ja millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut. Lisäksi selvitimme, kuinka suuri osa raportoiduista tilintarkastuksen kannalta merkittävistä seikoista oli myös EU-asetuksen 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski.

Aineisto


2020 2019
Pörssiyhtiöitä edellisen vuoden päättyessä
129 132
Listautumisia vuoden aikana 4 2
Poistunut Helsingin pörssistä -4 -5
Pörssiyhtiöitä / Nasdaq OMX Helsinki 129 129
- Kertomus annettu Ruotsissa -4 -5
- Kertomus annettu Virossa -1 -1
- Muu syy -1 0
Aineistossa yhtiöitä
123 123

Taulukko 1: Selvityksessä tutkittujen listayhtiöiden kertomusten lukumäärä.

Raportissa käytetty aineisto käsittää 123 vuoden 2020 tilintarkastuskertomusta ja 123 vuoden 2019 tilintarkastuskertomusta. Mukana on lähtökohtaisesti kaikki muut Helsingin pörssin päälistalla noteeratut yhtiöt, paitsi ne, joiden tilintarkastuskertomus on annettu Ruotsissa tai Virossa ja ne, joiden koko osakekannasta on tehty ostotarjous ennen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen julkistamista. Raportissa käytetyt tilintarkastuskertomukset on hankittu listayhtiöiden Internet-sivuilta. Kaikkia tilintarkastuskertomuksia ei ollut allekirjoitettu eikä raportin laatimisen yhteydessä ole varmennuttu siitä, että rekisteröitäväksi olisi toimitettu yhtäläinen versio.

EU-asetuksen tarkoittamien merkittävimpien olennaisen virheellisyyden riskien tarkastelussa oli mukana vuoden 2020 kertomuksista 75 tilintarkastuskertomusta ja vuoden 2019 kertomuksista 80 tilintarkastuskertomusta. Kaikkia tilintarkastuskertomuksia ei voitu hyödyntää, koska osassa ei ollut eritelty, mitkä KAMeista olivat myös EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittävimpiä olennaisen virheellisyyden riskejä.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM)

Tilintarkastuskertomuksessa tulisi esittää sekä konsernin että emoyhtiön tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat. Yli puolessa tilintarkastuskertomuksista (72 kpl vuonna 2020) ei ollut mainittu emoyhtiöön liittyviä KAMeja, mutta ei myöskään ollut erikseen mainittu, että emoyhtiön tilinpäätöksessä ei ole sellaisia KAMeja, joista olisi viestittävä kertomuksessa.

Seurannan perusteella tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen raportoinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kolme selvästi yleisimmin raportoitua tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa ovat:

  • Liikevaihdon tuloutus (95 kertomusta vuonna 2020)
  • Liikearvon (ja aineettomien hyödykkeiden) arvostus (83 kertomusta vuonna 2020)
  • Vaihto-omaisuuden arvostus, olemassaolo ja siihen liittyvät varaukset (34 kertomusta vuonna 2020).

Liikevaihdon, liikearvon sekä aineettomien hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden jälkeen yleisimmin raportoitujen tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen osalta raportointimäärät ovat selvästi pienempiä ja hajonta suurempaa.

Kuva 1. Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat, joita oli vähintään viisi kappaletta molempina tarkasteluvuosina.

COVID-19 -pandemia ei juurikaan näkynyt tilintarkastuskertomuksiin sisällytetyissä KAMeissa. Vain yhteen tilintarkastuskertomukseen oli lisätty siihen suoraan liittyvä KAM.

Tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen lukumäärä

Vuonna 2020 raportoitiin yhteensä 321 KAMia (333 vuonna 2019). 51,2 % vuoden 2020 (42,3 % vuoden 2019) kertomuksista sisälsi enintään kaksi tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa.

Kuva 2. KAMien määrä kertomuksissa.

Tilintarkastuskertomukset yhteisöittäin

Suurimman osan, 86,18 % vuoden 2020 (89,43 % vuoden 2019) listayhtiöiden tilintarkastuksista on suorittanut KPMG Oy Ab, Ernst & Young Oy ja PricewaterhouseCoopers Oy.

Tilintarkastusyhteisö Kertomukset 2020, kpl Kertomukset 2019, kpl
KPMG Oy Ab 40 39
Ernst & Young Oy 35 36
PricewaterhouseCoopers Oy 31 35
Deloitte Oy 7 5
BDO Oy 2 2
Moore Rewinet Oy 1 1
Auditus Tilintarkastus Oy 1 1
Tietotili Audit Oy 1 1
Oy Tuokko Ltd 1 0
Allekirjoittajana muu kuin tilintarkastusyhteisö 4 3

Taulukko 2. Allekirjoitettujen tilintarkastuskertomusten lukumäärä yhteisöittäin.

EU-asetuksen mukaiset merkittävimmät olennaisen virheellisyyden riskit

EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan mukaan tilintarkastuskertomuksessa on annettava lausunnon tueksi kuvaus merkittävimmistä arvioiduista olennaisen virheellisyyden riskeistä (jatkossa EU-asetuksen mukaiset riskit) sekä yhteenveto siitä, miten tilintarkastaja on toiminut näiden riskien johdosta. Kaikki KAMit eivät välttämättä ole EU-asetuksen mukaisia riskejä, mutta kaikki EU-asetuksen mukaiset riskit ovat myös KAMeja. Tilintarkastuskertomuksissa oli eroja siinä, kuinka selkeästi EU-asetuksen mukaiset riskit oli esitetty. Kaikista kertomuksista ei saanut selville, mitkä KAMeista olivat myös EU-asetuksen mukaisia riskejä.

Kaikkia KAMien yhteydessä tarkasteltuja tilintarkastuskertomuksia ei voitu hyödyntää EU-asetuksen mukaisten riskien tutkimisessa. 45 kertomuksessa (43 kertomuksessa vuonna 2019) oli todettu, että EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan mukaiset merkittävät olennaisen virheellisyyden riskit sisältyvät kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin, eikä niitä siksi pystytty yksilöimään. Lisäksi kolmessa kertomuksessa ei ollut mainittu EU-asetuksen mukaisia riskejä tai niitä ei ollut esitetty niin yksiselitteisesti, että ne olisi voitu ottaa mukaan tarkasteluun.

Tarkastuksen kohteena olleissa 75 tilintarkastuskertomuksessa oli yhteensä 197 tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa, joista 77 oli määritelty olevan myös EU-asetuksen mukaisia riskejä.

Tilintarkastuskertomuksissa oli yleisimmin yksi EU-asetuksen mukainen riski. Yhteensä 24 kertomuksessa eli 30 %:ssa analysoiduista kertomuksista ei ollut yhtään EU-asetuksen mukaista riskiä.

Kuva 3. EU-asetuksen mukaisten riskien lukumäärä kertomuksissa.

Kolme yleisintä EU-asetuksessa tarkoitettua merkittävää olennaisen virheellisyyden riskiä ovat liikevaihdon tuloutus, liikearvon (ja aineettomien hyödykkeiden) arvostus sekä vaihto-omaisuuden arvostus, olemassaolo ja siihen liittyvät varaukset. Nämä muodostavat 85,7 % tunnistetuista EU-asetuksessa tarkoitetuista olennaisen virheellisyyden riskeistä.

Kuva 4. Yleisimpien EU-asetuksen mukaisten olennaisen virheellisyyksien riskien lukumäärä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.06.2021