Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista vuodelta 2021

Johdanto

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on 15.12.2016 ja sen jälkeen päättyneiltä tilikausilta tullut sisällyttää osio, jossa esitetään tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM). Osiossa nostetaan esiin seikat, jotka ovat tilintarkastajan ammatillisen harkinnan perusteella olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomuksiin, jotka annetaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneilta tilikausilta, on Euroopan unionin tilintarkastusasetuksen 537/2014 (jatkossa EU-asetus) 10. artiklan mukaisesti sisällytettävä lisäksi kuvaus merkittävimmistä arvioiduista olennaisen virheellisyyden riskeistä.

Tässä raportissa selvitimme, millaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat vuonna 2021 ja millaisia muutoksia keskeisten seikkojen raportoinnissa on tapahtunut. Lisäksi selvitimme, kuinka suuri osa raportoiduista tilintarkastuksen kannalta merkittävistä seikoista oli myös EU-asetuksen 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski.

Aineisto


2021 2020
Pörssiyhtiöitä edellisen vuoden päättyessä
129
129
Listautumisia vuoden aikana
8
4
Poistunut Helsingin pörssistä
-3 -4
Pörssiyhtiöitä / Nasdaq OMX Helsinki
134 129
- Kertomus annettu Ruotsissa
-4 -4
- Kertomus annettu Virossa -1 -1
- Muu syy
0 -1
Aineistossa yhtiöitä 129 123

Taulukko 1. Selvityksessä tutkittujen listayhtiöiden kertomusten lukumäärä


Raportissa käytetty aineisto käsittää 129 vuoden 2021 tilintarkastuskertomusta ja 123 vuoden 2020 tilintarkastuskertomusta. Mukana on lähtökohtaisesti kaikki muut Helsingin pörssin päälistalla noteeratut yhtiöt, paitsi ne, joiden tilintarkastuskertomus on annettu Ruotsissa tai Virossa ja ne, joiden koko osakekannasta on tehty ostotarjous ennen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen julkistamista. Raportissa käytetyt tilintarkastuskertomukset on hankittu listayhtiöiden Internet-sivuilta. Kaikkia tilintarkastuskertomuksia ei oltu allekirjoitettu eikä raportin laatimisen yhteydessä olla varmennuttu siitä, että rekisteröitäväksi olisi toimitettu yhtäläinen versio.

EU-asetuksen tarkoittamien merkittävimpien olennaisen virheellisyyden riskien tarkastelussa oli mukana vuoden 2021 kertomuksista 77 tilintarkastuskertomusta ja vuoden 2020 kertomuksista 75 tilintarkastuskertomusta. Kaikkia tilintarkastuskertomuksia ei voitu hyödyntää, koska osassa ei ollut eritelty, mitkä KAMeista olivat myös EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittävimpiä olennaisen virheellisyyden riskejä.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM)

Tilintarkastuskertomuksessa tulisi esittää sekä konsernin että emoyhtiön tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat. Yli puolessa tilintarkastuskertomuksista (83 kpl vuonna 2021) ei ollut mainittu emoyhtiöön liittyviä KAMeja, mutta ei myöskään ollut erikseen mainittu, että emoyhtiön tilinpäätöksessä ei ole sellaisia KAMeja, joista olisi viestittävä kertomuksessa.

Seurannan perusteella tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen raportoinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kolme selvästi yleisimmin raportoitua tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa ovat:

  • Liikevaihdon tuloutus (97 kertomusta vuonna 2021)
  • Liikearvon (ja aineettomien hyödykkeiden) arvostus (82 kertomusta vuonna 2021)
  • Vaihto-omaisuuden arvostus, olemassaolo ja siihen liittyvät varaukset (35 kertomusta vuonna 2021).

Liikevaihdon, liikearvon sekä aineettomien hyödykkeiden ja vaihto-omaisuuden jälkeen yleisimmin raportoitujen tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen osalta raportointimäärät ovat selvästi pienempiä. COVID-19 -pandemia ei juurikaan näkynyt tilintarkastuskertomuksiin sisällytetyissä KAMeissa.

Tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen lukumäärä

Vuonna 2021 raportoitiin yhteensä 323 KAMia (321 vuonna 2020). 55,8 % vuoden 2021 (51,2 % vuoden 2020) kertomuksista sisälsi enintään kaksi tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa.

x
Kuva 1. Kertomuksessa esiintyvien KAMien lukumäärä

Tilintarkastuskertomukset yhteisöittäin

Suurimman osan, 84,5 % vuoden 2021 (86,18 % vuoden 2020) listayhtiöiden tilintarkastuksista on suorittanut KPMG Oy Ab, Ernst & Young Oy ja PricewaterhouseCoopers Oy.

Tilintarkastusyhteisö
Kertomukset 2021, kpl
Kertomukset 2020, kpl
KPMG Oy Ab 44
40
Ernst & Young Oy 38
35
PricewaterhouseCoopers Oy
27
31
Deloitte Oy 9
7
BDO Oy 3
2
Tietotili Audit Oy
2
1
Moore Rewinet Oy
1
1
Auditus Tilintarkastus Oy
1
1
Oy Tuokko Ltd 1
1
Allekirjoittajana muu kuin tilintarkastusyhteisö
3
4

Taulukko 2. Allekirjoitettujen tilintarkastuskertomusten lukumäärä yhteisöittäin

EU-asetuksen mukaiset merkittävimmät olennaisen virheellisyyden riskit

EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan mukaan tilintarkastuskertomuksessa on annettava lausunnon tueksi kuvaus merkittävimmistä arvioiduista olennaisen virheellisyyden riskeistä (jatkossa EU-asetuksen mukaiset riskit) sekä yhteenveto siitä, miten tilintarkastaja on toiminut näiden riskien johdosta. Kaikki KAMit eivät välttämättä ole EU-asetuksen mukaisia riskejä, mutta kaikki EU-asetuksen mukaiset riskit ovat myös KAMeja. Tilintarkastuskertomuksissa oli eroja siinä, kuinka selkeästi EU-asetuksen mukaiset riskit oli esitetty. Kaikista kertomuksista ei saanut selville, mitkä KAMeista olivat myös EU-asetuksen mukaisia riskejä.

Kaikkia KAMien yhteydessä tarkasteltuja tilintarkastuskertomuksia ei voitu hyödyntää EU-asetuksen mukaisten riskien tutkimisessa. 49 kertomuksessa (45 kertomuksessa vuonna 2020) oli todettu, että EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan mukaiset merkittävät olennaisen virheellisyyden riskit sisältyvät kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin, eikä niitä siksi pystytty yksilöimään. Lisäksi kolmessa kertomuksessa (kolmessa kertomuksessa vuonna 2020) ei ollut mainittu EU-asetuksen mukaisia riskejä tai niitä ei ollut esitetty niin yksiselitteisesti, että ne olisi voitu ottaa mukaan tarkasteluun.

Tarkastuksen kohteena olleissa 77 tilintarkastuskertomuksessa oli yhteensä 191 tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa, joista 76 oli määritelty olevan myös EU-asetuksen mukaisia riskejä.

Tilintarkastuskertomuksissa oli yleisimmin yksi EU-asetuksen mukainen riski. Yhteensä 26 kertomuksessa eli 33,8 %:ssa analysoiduista kertomuksista ei ollut yhtään EU-asetuksen mukaista riskiä.

x
Kuva 2. EU-asetuksen mukaisten riskien lukumäärä kertomuksissa


Kolme yleisintä EU-asetuksessa tarkoitettua merkittävää olennaisen virheellisyyden riskiä ovat liikevaihdon tuloutus, liikearvon (ja aineettomien hyödykkeiden) arvostus sekä vaihto-omaisuuden arvostus, olemassaolo ja siihen liittyvät varaukset. Nämä muodostavat 90,8 % (85,7 % vuonna 2020) tunnistetuista EU-asetuksessa tarkoitetuista olennaisen virheellisyyden riskeistä.

x
Kuva 3. Yleisimpien EU-asetuksen mukaisten olennaisen virheellisyyksien riskien lukumäärä
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 14.06.2022