Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kuinka haet asunto-osakeyhtiön määräämistä kaupparekisteristä poistettavaksi tai selvitystilaan?

PRH voi määrätä asunto-osakeyhtiön asetettavaksi selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä. Selvitystilaan asettaminen tai rekisteristä poisto voi tulla vireille joko hakemuksesta tai PRH:n aloitteesta.

Rekisteristä poisto tai asettaminen selvitystilaan voidaan tehdä seuraavissa tilanteissa:

  • Yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta.
  • Elinkeinotoimintalain (565/2023) 6:§:ssä tarkoitettua edustajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin.
  • Yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.

Kuka tekee hakemuksen?

Hallitus, hallituksen jäsen, isännöitsijä, tilintarkastaja, toiminnantarkastaja, osakkeenomistaja, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai selvitystilaan määräämisestä, voi tehdä hakemuksen.

Mikä on hakemuksen sisältö ja liitteet?

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus PRH:lle. Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää asunto-osakeyhtiön selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä. Perustele pyyntö ja kerro millä tavalla asia koskee hakijan oikeutta.

Jos haet selvitystilaan määräämistä, mainitse, ottaako hakija vastatakseen selvityskuluista, ja ehdota tiettyä henkilöä selvitysmieheksi.

Jos ehdotat hakemuksessa tiettyä henkilöä selvitysmieheksi, liitä hakemuksen häneltä saatu suostumus selvitysmiehen tehtävään. Liitä hakemukseen erillinen henkilötietolomake, jossa on selvitysmiehen nimi ja henkilötunnus. Kaikki liittämäsi asiakirjat ovat julkisia henkilötietolomaketta lukuun ottamatta. Älä liitä hakemukseen muita asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja. Täytä ja tulosta: Henkilötietolomake. (pdf, 723.9 kt)

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakija tai hänen valtuuttamansa allekirjoittaa hakemuksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä hakemus maksaa?

Hakemuksen käsittelymaksu on 180 euroa.

Maksa käsittelymaksu etukäteen, ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää kaupparekisterin käsittelymaksujen maksuohjeista.

Rauenneeseen konkurssiin perustuva hakemus on maksuton. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten jätät hakemuksen verkkolomakkeella?

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian hakemuksen jätät. Lisää hakemus, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Hakemus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät paperisen hakemuksen?

Postita hakemus, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet osoitteeseen:
PRH
Oikeudellinen yksikkö
00091 PRH

Mitä PRH tekee?

Jos menettelyn käynnistäminen perustuu muuhun syyhyn kuin konkurssin raukeamiseen, PRH kehottaa asunto-osakeyhtiötä korjaamaan rekisteriin merkityissä tiedoissa olevat puutteet.

Jos yhtiö ei korjaa puutteita, PRH lähettää yhtiölle kirjallisen kehotuksen. Siinä kerrotaan, että PRH voi määrätä yhtiön selvitystilaan tai poistaa sen rekisteristä, jos yhtiö ei korjaa puutteita määräpäivään mennessä. Samalla PRH kehottaa niitä osakkeenomistajia ja velkojia, jotka haluavat esittää selvitystilaan määräämistä tai kaupparekisteristä poistamista koskevia huomautuksia, tekemään huomautukset kirjallisesti määräpäivään mennessä.

PRH julkaisee kirjallisen kehotuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää, ja tekee kehotuksesta merkinnän kaupparekisteriin. Siirry Viralliseen lehteen.Avautuu uuteen välilehteen

Jos asunto-osakeyhtiö ei korjaa puutteita kaupparekisteriin merkittyyn määräpäivään mennessä, PRH määrää yhtiön poistettavaksi kaupparekisteristä tai asettavaksi selvitystilaan. PRH voi ratkaista asian, vaikka yhtiön ei voisi näyttää vastaanottaneen kehotusta.

Missä tilanteissa PRH määrää selvitystilaan?

Selvitystilaan määräämisen edellytyksenä on, että yhtiön varat riittävät selvityskuluihin tai joku ottaa niistä vastatakseen. Muussa tapauksessa PRH määrää yhtiön poistettavaksi kaupparekisteristä.

Jos PRH määrää asunto-osakeyhtiön selvitystilaan, selvitystilamenettely on yhtiössä pääpiirteissään samanlainen kuin yhtiökokouksen päätökseen perustuvassa selvitystilassa. PRH merkitsee kuitenkin selvitystilan alkamisen kaupparekisteriin viran puolesta.

Lue lisää yhtiökokouksen päätökseen perustuvasta selvitystilamenettelystä.

Miten kaupparekisteristä poistaminen vaikuttaa?

Kaupparekisteristä poistaminen astuu voimaan rekisteröinnillä.

Rekisteristä poistettua asunto-osakeyhtiötä edustaa tarvittaessa yksi tai useampi osakkeenomistajien kokouksessa valittu edustaja. Yhtiö ei rekisteristä poistamisen jälkeen voi hankkia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia. Edustajat voivat kuitenkin ryhtyä toimiin, jotka ovat välttämättömiä velan maksamiseksi tai omaisuuden arvon säilyttämiseksi.

Yhtiön varoja ei voida jakaa ilman selvitysmenettelyä. Edustajat voivat kuitenkin viiden vuoden kuluttua kaupparekisteristä poistamisesta jakaa yhtiön varat jako-osuuteen oikeutetuille, jos varat eivät ylitä 2 500 euroa eikä yhtiöllä ole tunnettuja velkoja. Varoja saaneet vastaavat saamiensa varojen määrällä yhtiön velkojen maksamisesta.

Lue lisää Finlex-säädöstietopankista: asunto-osakeyhtiölain 22. luvun 20. – 22. §:t Avautuu uuteen välilehteen

Kaupparekisterilain 29 §:n mukainen poistomenettely

Kaupparekisterilain 29 §:ssä säädetään toisenlaisesta kaupparekisteriin liittyvästä poistomenettelystä, joka käynnistyy PRH:n aloitteesta. Menettely voi liittyä tilanteisiin, joissa yhtiöstä ei ole tullut 10 vuoteen ilmoitusta kaupparekisteriin, ja on syytä olettaa, että yhtiö on lopettanut toimintansa.

Erityistilanteita

Asunto-osakeyhtiölain 22 luvun 9 §:n 3 momentissa säädetään tilanteista, joissa selvitystilassa olevalla yhtiöllä ei ole selvitysmiestä. Tapaukseen liittyvä hakemusmenettely voisi johtaa selvitysmiehen määräämiseen tai yhtiön poistamiseen rekisteristä.

Jos asunto-osakeyhtiön konkurssi raukeaa varojen vähyyden vuoksi, rekisteriviranomainen poistaa yhtiön viran puolesta kaupparekisteristä, kun rekisteriviranomainen saa tuomioistuimelta tiedon rauenneesta konkurssista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.01.2024