Muutoksenhaku

Muutoksenhaku kaupparekisteri-ilmoitusasiassa

Jos kaupparekisteri-ilmoituksessa on puutteita tai virheitä, rekisteriviranomainen kehottaa yritystä korjaamaan puutteet tai virheet. Korjaamiseen liittyvä määräaika on vähintään 2 viikkoa. Tarvittaessa korjausten tekemiseen voi saada lisäaikaa. Jos yritys ei vastaa korjauskehotukseen, ilmoitus raukeaa. Jos yritys katsoo, että korjausten tekoon ei ole aihetta eli se on eri mieltä korjausten tarpeellisuudesta, yritys voi pyytää ilmoituksen rekisteröinnin epäämisestä valituskelpoisen päätöksen.

Jos yrityksen kaupparekisteri-ilmoituksen rekisteröinti evätään, yritys voi hakea muutosta päätökseen markkinaoikeudesta. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä

On syytä huomata, että muu kuin ilmoittaja ei voi valittaa rekisteröinnin epäämisestä ja että ilmoittajalle myönteisestä päätöksestä eli rekisteröinnistä ei voi valittaa.

Muutoksenhaku hakemusasiassa

Kaupparekisterissä käsiteltäviä hakemusasioita ovat esimerkiksi:

  • Luvan hakeminen ulkomailla asuvalle toimia yrityksen johtotehtävissä
  • Luvan hakeminen sivuliikkeen perustamiseen
  • sulautumiseen/jakautumiseen liittyvän kuulutuksen hakeminen
  • hakemus poistetun yrityksen palauttamiseksi kaupparekisteriin

Jos rekisteriviranomainen hylkää hakemuksen tai jättää sen tutkimatta, päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen muoto ja sisältö yms. on säädetty hallintolainkäyttölaissa. FINLEX

Hallinto-oikeuksista ja markkinaoikeudesta

Hallinto-oikeudesta ja markkinaoikeudesta sekä niissä noudatettavasta menettelystä on taustoitusta oikeuslaitoksen verkkosivuilla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.09.2013