Valvontamaksu

PRH valvoo, että säätiö toiminnassaan noudattaa säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. PRH perii säätiöltä joka vuosi valvontamaksun, joka perustuu lakiin säätiön valvontamaksusta (1048/2013).

Valvontamaksu täytyy maksaa, vaikka säätiötä oltaisiin purkamassa tai säätiö on juuri perustettu.

Jos maksuvelvollisuus päättyy kesken kalenterivuoden, PRH ei palauta säätiölle perittyä valvontamaksua tai osaa siitä.

Maksun suuruus

Valvontamaksu on porrastettu säätiön taseen loppusumman perusteella siten, että suurin osa säätiöistä maksaa valvontamaksun, joka kattaa PRH:lle perusvalvonnasta koituvat kustannukset.

Valvontamaksun suuruus määräytyy säätiön viimeisimmän taseen loppusumman mukaan. Jos säätiö laatii konsernitilinpäätöksen, maksu perustuu konsernitaseen loppusummaan. Jos tasetta ei ole laadittu tai sitä ei ole toimitettu PRH:lle, PRH perii toistaiseksi alimman valvontamaksun.

Taseen loppusummaValvontamaksu
Enintään 100 000 euroa 120 euroa
Yli 100 000 euroa, enintään 10 000 000 euroa 250 euroa
Yli 10 000 000 euroa 500 euroa

Maksa valvontamaksu joka vuosi

PRH lähettää säätiöille vuosittain valvontamaksun määräämistä koskevan päätöksen ja laskun.

Maksa lasku eräpäivään mennessä laskussa olevalle PRH:n tilille.

Jos et maksa laskua viimeistään eräpäivänä, PRH perii maksamattomalle määrälle lain (1556/1995, 4 §:n) mukaista viivekorkoa.

Viivekorko on määrältään kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1982, 12 §:n) mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, mutta yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa.

Miten teet oikaisuvaatimuksen?

Valvontamaksua koskevaan päätökseen voit hakea oikaisua PRH:lta.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti PRH:lle 30 päivän kuluessa siitä kun olet saanut PRH:n päätöksen tiedoksi.

Kerro vaatimuksessa päätös, johon haet oikaisua sekä kerro, millaista oikaisua vaadit ja millä perusteilla vaadit oikaisua.

Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolain luvussa 7 a. Lue lisää oikaisuvaatimusmenettelystä Finlex-säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.03.2019