Valvontamaksu

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. PRH perii säätiöiltä valvontamaksun, joka perustuu 1.1.2014 voimaan tulleeseen lakiin (1048/2013).

Maksu on suoritettava, vaikka säätiötä oltaisiin purkamassa tai säätiö on juuri perustettu.

Jos maksuvelvollisuus päättyy kesken kalenterivuoden, ei säätiölle palauteta perittyä valvontamaksua tai osaa siitä.

Maksun suuruus

Valvontamaksu on porrastettu säätiön taseen loppusumman perusteella siten, että suurin osa säätiöistä maksaa valvontamaksua, joka kattaa PRH:lle perusvalvonnasta koituvat kustannukset. Tästä poiketaan pienimpien ja suurimpien säätiöiden osalta.

Valvontamaksun suuruus määräytyy säätiön viimeisimmän taseen loppusumman mukaan. Jos säätiö laatii konsernitilinpäätöksen, maksu perustuu konsernitaseen loppusummaan. Jos tasetta ei ole laadittu tai sitä ei ole toimitettu PRH:lle, PRH voi periä alimman mahdollisen valvontamaksun.

Taseen loppusummaValvontamaksu
Enintään 100 000 euroa 120 euroa
Yli 100 000 euroa, enintään 10 000 000 euroa 250 euroa
Yli 10 000 000 euroa 500 euroa

Valvontamaksu täytyy maksaa vuosittain

Säätiöille lähetetään vuosittain valvontamaksun määräämistä koskeva päätös ja lasku, joka on maksettava eräpäivään mennessä laskussa olevalle PRH:n tilille.

Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään lain (1556/1995, 4 §:n) mukaista viivekorkoa. Viivekorko on määrältään kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1982, 12 §:n) mukainen viitekorko, lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa.

Oikaisuvaatimus

Valvontamaksua koskevaan päätökseen voi hakea oikaisua PRH:lta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti PRH:lle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolain luvussa 7 a. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.01.2019