Vuosiselvitys ja valvonta

Säätiöt ovat velvollisia toimittamaan PRH:lle rekisteröitäväksi vuosittain säätiön vuosiselvityksen. PRH tarkastaa vuosiselvityksen rekisteröitävyyden ja muut vuosiselvityksestä ilmenevät valvonnan kannalta merkittävät asiat. Lue lisää vuosiselvityksestä.

Vuosiselvitykset ovat valvonnan perusta

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiöiden toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Valvonta on lähinnä säätiöihin kohdistuvaa jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. PRH voi ryhtyä säätiöön kohdistuviin valvontatoimiin havaitessaan tai saadessaan tietoonsa, että säätiön toiminnassa on sääntöjen tai lain vastaisuutta.

Säätiön ja mm. säätiön tilintarkastajan on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava PRH:lle sen pyytämät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen valvonnan hoitamiseksi.

Valvontakeinot

Jos säätiön päätös, toimenpide tai menettely on ristiriidassa säätiölain tai säätiön sääntöjen kanssa, PRH voi

  • määrätä säätiön ryhtymään toimiin oikaisun aikaansaamiseksi tai
  • kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon.

Tuomioistuin voi PRH:n hakemuksesta erottaa hallintoneuvoston, hallituksen tai näiden jäsenen toimestaan, jos toimielin tai sen jäsen on jatkuvasti tai kokonaisuutena arvostellen törkeästi toiminut säätiölain tai säätiön sääntöjen vastaisesti.

Tuomioistuin voi PRH:n hakemuksesta määrätä säätiön heti lakkautettavaksi, jos säätiön toiminta on ollut jatkuvasti tai olennaisesti lain tai sääntöjen vastaista.

Lainsäädäntöä

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.01.2019