Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Vuosiselvitys

Säätiön täytyy ilmoittaa vuosiselvitys PRH:n säätiörekisteriin kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Asiakirjoissa täytyy kertoa säätiön Y-tunnus ja täydellinen virallinen nimi.

PRH kehottaa säätiöitä vuosiselvitystä laatiessaan kiinnittämään huomiota erityisesti säätiölain 5 luvun (Tilinpäätös ja toimintakertomus) säännöksiin. Siirry lukemaan säätiölakia (487/2015) Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Vuosiselvityksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi on maksutonta 6 kuukauden ajan tilikauden päättymisestä. Jos säätiö ilmoittaa vuosiselvityksen rekisteröitäväksi tämän ajankohdan jälkeen, perii PRH käsittelymaksuna 85 euroa. PRH lähettää laskun sen jälkeen, kun vuosiselvitys on rekisteröity.

PRH perii kaikilta rekisteriin merkityiltä säätiöiltä vuosittain valvontamaksun. Lue lisää valvontamaksusta.

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista asioista:

Mikä on vuosiselvityksen sisältö?

Liitä vuosiselvitykseen seuraavat asiakirjat jäljennöksinä:

 1. Tilinpäätös, joka sisältää seuraavat:
  • tuloslaskelma
  • tase
  • liitetiedot (ks. tarkemmin alla)
  • hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan tilinpäätöksen allekirjoitukset
  • tilintarkastajan/tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä
  • konsernitilinpäätös, jos se sisältyy säätiön tilinpäätökseen
  • rahoituslaskelma, jos se sisältyy säätiön tilinpäätökseen.
 2. Tilintarkastuskertomus.
 3. Toimintakertomus. Huomaa, että toimintakertomus on tilinpäätöksestä erillinen asiakirja, jonka tulee olla päivätty ja jonka on allekirjoittanut nimenselvennyksin säätiön päätösvaltainen hallitus ja mahdollinen toimitusjohtaja.
 4. Tase-erittelyt, joissa tulee yksityiskohtaisesti ryhmittäin eritellä taseen eri tilien sisältö (esim. omistetut osakkeet yhtiöittäin, myyntisaamiset laskuittain jne.).

Vuosiselvitysasiakirjat ovat julkisia tase-erittelyjä lukuun ottamatta.

Liitetiedot täydentävät vaatimusta tilinpäätöksen antamasta oikeasta ja riittävästa kuvasta. Liitetietoihin liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset löytyvät kirjanpitoasetuksesta tai valtioneuvoston asetuksesta pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.

Säätiölain ja kirjapitolain lisäksi voi tilinpäätöksen sisältöön tulla vaatimuksia erityislainsäädännöstä. Esimerkkinä: Jos säätiö on puoluelain tarkoittama puolueen lähiyhteisö, sen täytyy tilinpäätöksessä esittää myös puoluelain edellyttämät tiedot avustuksista.

Millainen on säätiölain mukainen toimintakertomus?

Säätiön täytyy aina laatia kultakin tilikaudelta toimintakertomus, joka sisältää kirjanpitolain 3 luvun 1 a §:n 4 momentin 1-3 kohdan mukaiset tiedot. Säätiölain 5. luvussa ja muissa laeissa (esimerkiksi puoluelaissa) on lisäksi määräyksiä, jotka on otettava huomioon toimintakertomusta laadittaessa.

Toimintakertomuksessa täytyy olla selvitys siitä, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintakertomus sisältää myös seuraavat tiedot:

 • tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
 • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista
 • selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
 • tiedot säätiölain tarkoittamista lähipiiritoimista (kuten maksetuista palkkioista, katso lähipiiritoimien ilmoittamisesta tarkemmin jäljempänä tällä verkkosivulla).

Toimintakertomuksessa täytyy antaa selostus, jos säätiö on hankkinut määräysvallan toisesta kirjanpitovelvollisesta tai se on ollut sulautumiseen osallisena tilikaudella. Toimintakertomuksessa täytyy lisäksi antaa selostus, jos säätiön sääntöjä on muutettu tilikaudella.

Miten raportoit lähipiiritoimet toimintakertomuksessa?

Säätiön lähipiiri on määritelty säätiölain 1 luvun 8 §:ssä. Lue myös lähipiiriohje.

Toimintakertomuksen tai tilinpäätöksen liitetietojen täytyy aina sisältää seuraavat tiedot säätiölain 1 luvun 8 §:n 1 momentin 1-4 ja 6 kohtien tarkoittamalle lähipiirille annetuista:

 • avustuksista
 • kokonaan tai osittain vastikkeettomista taloudellisista eduista
 • rahalainoista
 • vastuista ja vastuusitoumuksista
 • muista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista.

Edellä mainituista lähipiiriä koskevista tiedoista täytyy käydä ilmi

 • lähipiirisuhteen luonne
 • kuvaus toimesta tai taloudellisesta edusta (esimerkiksi säätiön hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan palkat, palkkiot ja korvaukset)
 • toimen tai taloudellisen edun raha-arvo.

Tiedot voi lähtökohtaisesti antaa yhteenlaskettuina säätiölain 1:8 §:n kohtien mukaisissa lähipiiriryhmissä. Osittain ja kokonaan vastikkeettomat edut sekä muut taloudelliset toimet on aina eriteltävä toisistaan.

Toimintakertomuksessa täytyy erikseen ilmoittaa rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset edellä tarkoitetuille lähipiiriin kuuluville ja näiden puolesta sekä niiden pääasialliset ehdot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai viisi prosenttia säätiön taseen omasta pääomasta. Lisäksi täytyy ilmoittaa, miten lainat, vastuut ja vastuusitoumukset liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, toimintamuotoihin ja varainhoitoon.

Suositukset ja ohjeet lähipiiritoimien esittämiseen toimintakertomuksessa

Jos säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa, tämä on syytä todeta erikseen toimintakertomuksessa.

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa (KILA 2015/1945). Lausunnossa suositellaan ottamaan toimintakertomukseen yleiskuvaus periaatteista, joita säätiö noudattaa lähipiiritoimissa. Siirry kirjanpitolautakunnan verkkosivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Jos säätiö ei ole tehnyt säätiölain tarkoittamia lähipiiritoimia, se on syytä todeta toimintakertomuksessa. Jos toimintakertomuksessa ei oteta kantaa lähipiiritoimiin, PRH joutuu kysymään sitä säätiöltä erikseen lähipiiritoimien valvomiseksi.

Lähipiiriraportoinnissa voit käyttää apuna Säätiöt ja rahastot ry:n ohjeen Säätiön hyvä hallinto -lähipiiritaulukkoa. Siirry PDF-tiedostoon Säätiöt ja rahastot ry:n verkkosivustolla.Avautuu uuteen välilehteen

Lähipiiritoimista voi raportoida myös vapaamuotoisesti.

Millainen on säätiölain mukainen tilintarkastuskertomus?

Säätiölle täytyy valita säätiölain ja säätiön sääntöjen mukainen määrä hyväksyttyjä tilintarkastajia, jotka allekirjoittavat säätiön tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus sisällytetään säätiön vuosiselvitykseen, joka on toimitettava PRH:lle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilintarkastuslaissa säädetyn lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi.

Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on myös oltava lausunto siitä, onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanmukaisina.

Huomio! Edellä mainittua tilintarkastuskertomukseen otettavaa, säätiölain mukaista lausuntoa ei korvaa tilintarkastuslain mukainen maininta siitä, antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Erityislainsäädännöstä voi tulla lisävaatimuksia tilintarkastuskertomukselle. Esimerkiksi: Jos säätiö on puoluelain tarkoittama puolueen lähiyhteisö, sen tilintarkastuskertomuksessa täytyy olla myös puoluelain edellyttämä lausuma siitä, onko säätiön toiminnassa noudatettu puoluelain säännöksiä tuesta ja tukea koskevista rajoituksista. Siirry lukemaan puoluelakia (1969/10) Finlex-säädöstietopankissa. Avautuu uuteen välilehteen

Millainen on säätiölain mukainen konsernitilinpäätös?

Jos säätiöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yhteisössä tai säätiössä, säätiö on emosäätiö ja määräysvallassa oleva on tytäryhteisö. Emosäätiö tytäryhteisöineen muodostaa konsernin.

Säätiöllä on määräysvalta toisessa yhteisössä tai säätiössä myös silloin, kun säätiöllä yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisönsä kanssa tai tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta kyseisessä toisessa yhteisössä tai säätiössä.

Säätiölain 5 luvun 4 §:n 2 momentin perusteella konsernin emosäätiönä toimivan säätiön on aina laadittava konsernitilinpäätös. Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n poikkeussäännökset konsernitilinpäätöksen laatimisesta ja 6 luvun 3 §:n säännökset tytäryrityksen yhdistelemättä jättämisestä eivät koske säätiötä konsernin emona.

Kun konsernitilinpäätös on laadittu, tytäryrityksen tilinpäätös on mahdollista jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos yhdisteleminen on tarpeetonta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta ottaen huomioon tämän lain säännökset säätiön tarkoituksesta ja toiminnasta. Säätiö ei kuitenkaan voi jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen ainoaa tytäryritystään, koska konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on ehdoton.

Jos edellytykset ovat olemassa ja säätiön hallitus päättää jättää tytäryrityksen yhdistelemättä, tästä päätöksestä ja sen perusteista täytyy kirjanpitolautakunnan lausunnon 2015/1945 mukaisesti esittää selvitys toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Yhdistelemättä jätetystä tytäryrityksestä ilmoitetaan sen tulos, vapaaehtoisten varausten määrä ja sen muutos sekä oman ja vieraan pääoman määrät (konsernin ulkopuolisten velkojen osuus erikseen).

Asiakirjojen toimittaminen PRH:lle ja neuvonta

Voit toimittaa vuosiselvityksen postitse tai suojatulla sähköpostilla PRH:een.

Postitse

Toimita vuosiselvityksen asiakirjat A4-koossa. Asiakirjoissa ei saa olla niittejä, eikä niitä saa sitoa kirjaksi. Lähetä vuosiselvitys seuraavaan osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Säätiövalvonta
00091 PRH

Sähköpostilla

Käytä suojattua sähköpostia, koska säätiön vuosiselvitys sisältää salassa pidettävät tase-erittelyt. Älä kuitenkaan suojaa vuosiselvityksen asiakirjoja millään muulla tavalla, kuten esim. salasanalla. Suojattuja asiakirjoja ei voida käsitellä, vaan PRH joutuu pyytämään niiden lähettämistä uudelleen.

Liitä sähköpostiin 2 liitettä pdf-muodossa, toiseen liitteeseen julkiset vuosiselvitysasiakirjat ja toiseen salaiset tase-erittelyt. Liitteitä voi olla myös enemmän tai vähemmän kuin kaksi, jos niiden yhdistäminen tai erottaminen ei esimerkiksi sähköisten allekirjoitusten vuoksi ole mahdollista.

Kun lähetät vuosiselvityksen suojatussa sähköpostissa, valitse vastaanottajaksi "Säätiön vuosiselvityksen lähettäminen". Lue lisää suojatusta sähköpostista.

Neuvontaa vuosiselvitysasioissa saat valvontatiimistämme. Yhteydenotot sähköpostitse valvonta@prh.fi.

Ennakkotietoa tilinpäätösraportoinnin sähköistämisestä

PRH siirtyy vaiheittain tilinpäätöstietojen vastaanottamiseen sähköisessä IXBRL-muodossa.

PRH on käynnistänyt vuonna 2019 säätiöiden vuosiselvityksiä koskevan kokeilun, joka tehdään yhdessä Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa.

Alustavan aikataulun mukaisesti vuonna 2019 tehtiin säätiöille taksonomia eli tilinpäätöksen tekninen sisältömääritys. Pilottisäätiöt laativat rakenteisen tilinpäätöksen 2019 tilikaudelta ja toimittivat sen PRH:n rajapintaan vuonna 2020. Vuonna 2022 kaikki halukkaat voivat raportoida digitaalisesti.

Mikä IXBRL?

IXBRL-kielen (Inline eXtensible Business Reporting Language) avulla talousraportteja voidaan muodostaa, käsitellä, jalostaa ja visualisoida koneellisesti.

IXBRL-muotoisissa tilinpäätöksissä tiedot esitetään standardien ja luokitusten mukaisesti yhtenäisellä tavalla. Tämä muun muassa vähentää riskiä siitä, että tilinpäätöksestä puuttuisi oleellisia tietoja.

Lainsäädäntö

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 19.12.2023