Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Toimenpiteet tarkoituksen toteuttamisen vaikeutuessa

Säätiölaki edellyttää, että säätiö edistää tarkoituksensa toteuttamista vuosittain. Säätiön täytyy toteuttaa tarkoitustaan jollakin sen säännöissä mainitulla tavalla ja raportoida tästä toimintakertomuksessaan joka vuosi.

PRH:n säätiövalvonnan keskeisenä tehtävänä on valvoa, että säätiöt toteuttavat tarkoitustaan sääntöjensä mukaisesti.

Mitä säätiö voi tehdä?

Kun säätiön toiminta ei säätiölain 1 luvun 4 §:n mukaisesti edistä säätiön tarkoitusta ja etua, säätiön hallituksen harkittavaksi tulevat seuraavat toimenpiteet:

1. toiminnan muutokset nykyisten sääntöjen puitteissa

2. sääntömuutokset

Säätiölain edellytysten täyttyessä

3. tarkoituksen muuttaminen

4. sulautuminen toiseen säätiöön

5. säätiön purkautuminen.

1. Toiminnan muutokset nykyisten sääntöjen puitteissa

Säätiö voi muuttaa toimintaansa voimassa olevien sääntöjen puitteissa. Mietittäväksi tulee esimerkiksi, onko mahdollista vaihtaa säätiön hallituksen kokoonpanoa säätiölle tarpeellisen asiantuntemuksen lisäämiseksi hallitukseen. Onko mahdollista lisätä tai vähentää hallituksen jäsenten lukumäärää sääntöjen puitteissa?

Mitä eri toimintamuotoja säännöt mahdollistavat? Kaikkia sääntöjen mainitsemia toimintamuotoja ei tarvitse toteuttaa, vaan säätiö voi keskittyä joihinkin toimintamuotoihin.

2. Sääntömuutokset

Säätiö voi muuttaa sääntöjä noudattamalla säätiölain 6 luvun 1 §:ää ja sääntömuutoksesta säännöissä määrättyjä säännöksiä. Säännöistä voidaan esimerkiksi poistaa rajoitus käyttää tarkoituksen toteuttamiseen vain pääoman tuottoa. Säätiö voi myös selvittää, onko mahdollista lisätä uusia keinoja tarkoituksen toteuttamisen rahoittamiseksi.

Tämän lisäksi vanhentuneet tai muuten säätiön toimintaa hankaloittavat sääntömääräykset on syytä poistaa sääntömuutoksella. Säätiöllä voi esimerkiksi olla tarkoituksen toteuttamismuotona avustusten antaminen sellaisille tahoille, joita ei enää ole olemassa.

Lue lisää sääntöjen muuttamisesta.

3. Tarkoituksen muuttaminen

Tietyissä tilanteissa säätiön täytyy muuttaa tarkoitustaan tai tarkoituksen muuttaminen voi tulla harkittavaksi. Tarkoituksen muutokselle on oltava säätiölain mukaiset perustelut, ja ne täytyy mainita PRH:lle tehtävässä muutosilmoituksessa.

Milloin säätiön on pakko muuttaa tarkoitustaan?

Säätiön on pakko muuttaa tarkoitustaan, jos varojen käyttäminen tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi mahdotonta tai vaikeutunut olennaisesti. Tarkoitusta täytyy muuttaa myös, jos varojen käyttäminen tarkoitukseen on hyödytöntä joko kokonaan tai huomattavalta osin.

Milloin säätiö voi muuttaa tarkoitustaan?

Säätiö voi harkinnan mukaan muuttaa tarkoitustaan, jos varojen käyttäminen tarkoitukseen on muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olennaisesti epätarkoituksenmukaista ja varojen tehokas ja tuloksellinen käyttö sitä edellyttää.

Esimerkki:

Säätiön tarkoituksena on tukea vähävaraisten lasten koulunkäyntimahdollisuuksia ja järjestää heille kouluruokailu, -kirjat ja -kortteeri. Olosuhteet ovat muuttuneet, ja yhteiskunta vastaa suurelta osin säätiön tarkoituksesta ja sen toteuttamisesta. Säätiön alkuperäisen tarkoituksen ajatus on kuitenkin edelleen hyödyllinen. Sitä voidaan muuttaa nyky-yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi siten, että varoja voidaan käyttää tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Lue lisää sääntöjen muuttamisesta.

4. Sulautuminen toiseen säätiöön

Säätiö voi sulautua toiseen säätiöön, jonka tarkoitus on olennaisesti samankaltainen kuin sulautuvan säätiön tarkoitus.

Esimerkki:

Tietyn harvinaisen sairauden tutkimusta edistävä pieni säätiö sulautuu suurempaan säätiöön, joka edistää lääketieteen tutkimusta yleisesti. Säätiöt voivat sulautumissuunnitelmassa sopia esimerkiksi, että sulautuvan säätiön varoista muodostetaan vastaanottavassa säätiössä erillisrahasto, josta jaetaan apurahoja sulautuvan säätiön tarkoituksen mukaisesti.

Lue lisää sulautumisesta.

5. Säätiön purkaminen

Jos edellä mainituista keinoista ei löydy apua siihen, että säätiö voisi toimia tarkoituksensa toteuttamiseksi, jää jäljelle säätiön purkaminen selvitysmenettelyn kautta.

Selvitystilaan asettamisen edellytykset on säädetty säätiölaissa. PRH tekee säätiön esityksestä lopullisen päätöksen siitä, täyttyvätkö laissa asetetut edellytykset selvitystilaan asettamiselle.

Lue lisää purkamisesta.

Mitä seurauksia on toimenpiteiden laiminlyönnistä?

Säätiölain 1 luvun 4 §:n mukaan säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. Jos säätiön johto ei huolehdi tarkoituksen toteuttamisesta velvollisuutensa mukaisesti, PRH aloittaa valvontatoimenpiteet.

Vaikka säätiöllä ei ole toimintaa, sillä on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus toimittaa vuosittain vuosiselvitysasiakirjat PRH:lle. Vuosiselvitystä varten säätiön täytyy tehdä tilinpäätös ja toimituttaa tilintarkastus.

Säätiön täytyy myös maksaa vuosittainen valvontamaksu valtiolle.

Säätiön hallituksen jäsenillä on säätiölain 8 luvun 1 §:n perusteella henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu, jos he huolellisuusvelvoitetta rikkomalla aiheuttavat vahinkoa säätiölle.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 20.03.2019