Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjen muutoksesta on tehtävä ilmoitus säätiörekisteriin. Sääntöjen muuttamista koskevaa päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin päätös on rekisteröity.

Sääntöjen muutos rekisteröidään säätiörekisteriin, jos sääntöjen muuttamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät ja jos sääntöjen muuttamisesta on päätetty lain mukaisesti.

Säätiön tarkoitusta on muutettava, jos säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi mahdotonta tai olennaisesti vaikeutunut tai jos se on kokonaan tai huomattavalta osalta hyödytöntä tai lain vastaista.

Huomaa: Kyseessä on tukisäätiö, jos säätiön tarkoituksena on edun tuottaminen sellaiselle säätiön perustajana olevalle tai säätiössä määräysvaltaa käyttävälle säätiölle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, jonka omistajilla, jäsenillä tai muilla edunsaajilla ei ole oikeutta tukea saavan yhteisön tai säätiön varoihin. Tällöin säännöistä täytyy käydä nimenomaisesti ilmi, että säätiö voi tukea perustajaa tai säätiössä määräysvaltaa käyttävää tahoa. Lue lisää tukisäätiön säännöistä.

Sääntöjen muuttamisesta säädetään säätiölain 6 luvussa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Sääntömuutoksen ennakkotarkastus

Ennen kuin säätiö on tehnyt sääntöjen muuttamista koskevat päätökset, se voi hakea sääntömuutoksen maksullista ennakkotarkastusta.

Jos säätiörekisteriin tehtävän muutosilmoituksen liitteenä olevat säännöt on ennakkotarkastettu PRH:ssa, se nopeuttaa sääntömuutosilmoituksen käsittelyä, koska sääntöjä ei tarvitse enää tarkastaa ja vältytään mahdolliselta sääntöjen korjauttamiselta ja uusilta kokouksilta. Lue lisää ennakkotarkastuksesta.

Ilmoitus säätiörekisteriin

Säätiön sääntömuutosta koskeva päätös tulee ilmoittaa säätiörekisteriin välittömästi. Hallituksen varsinaisella jäsenellä on vastuu ilmoituksen tekemisestä.

Lomakkeet ja ilmoituksen allekirjoittaminen

Lomake Y4 (pdf, 0.3 MB) ja liitelomake 17A (pdf, 1.1 MB)

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Liitteet

Ilmoitukseen tulee liittää

  • kopiot tai otteet niiden säätiön toimielinten kokousten pöytäkirjoista, joissa sääntömuutoksesta on päätetty
  • muutetut säännöt kokonaisuudessaan
  • tarvittaessa säätiölain 6 luvun 1 §:n mukainen suostumus.

Jos säätiön tarkoitusta on muutettu, tarvitaan liitteeksi lisäksi kirjalliset perustelut tarkoituksen muuttamiselle.

Käsittelymaksu

PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun ilmoitus on käsitelty.

Käsittelymaksu on 800 euroa (ei-ennakkotarkastettu sääntömuutos) tai 200 euroa (ennakkotarkastettu sääntömuutos). Lue lisää maksullisesta ennakkotarkastuksesta.

Jos samalla kertaa ilmoitetaan säätiön hallituksen, hallintoneuvoston, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien tai toimitusjohtajan muutos, peritään lisäksi käsittelymaksua 100 euroa.

Vanhan säätiölain mukaiset ilmoitukset

Jos säätiön toimielin on tehnyt päätöksiä ennen 1.12.2015 voimaantullutta lakia, niihin liittyviin rekisteröinteihin ja muihin menettelyihin sovelletaan vanhaa lakia, jollei säätiölain voimaanpanolaissa säädetä toisin.

Säätiön tarkoituksen muuttamisesta

Säätiön tarkoituksen muuttamisesta on tarkempia määräyksiä säätiölain 6 luvun 2 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.07.2023