Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Ohjeita välipäätökseen vastaamiseen

Välipäätökseen vastaaminen on helpointa sähköisessä asiointipalvelussa.

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Välipäätökseen tulee vastata aina kirjallisesti. Vastaus tulee toimittaa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä toimitettuja vastineita ei oteta huomioon.

Tuo vastineessa esille kaikki asian ratkaisemiseen mielestäsi tarpeelliset seikat. Voit myös esittää olevasi eri mieltä esteestä eli kiistää esteen. Perustele aina vastauksesi.

Vastaus on vapaamuotoinen kirjelmä, eikä hakijan tarvitse noudattaa tiettyä kaavaa vastatessaan. Vastauksen on kuitenkin selkeästi ilmaistava vastaajan tekemät toimenpiteet ja argumentit.

Tässä on esimerkkejä siitä, miten voit päästä eroon välipäätöksessä ilmoitetuista esteistä.

Osoita tavaramerkkisi erottamiskyky

Jos tavaramerkin on katsottu olevan vailla erottamiskykyä, voit hankkia näyttöä merkkisi käytöstä ja/tai tunnettuudesta elinkeinoalallasi. Tämän niin kutsutun käyttönäytön avulla voit osoittaa, että merkki on käytön kautta saavuttanut erottamiskyvyn tuotteittesi ja palveluittesi erityisenä tunnuksena.

On tärkeää, että toimitat käyttönäytön ajalta ennen hakemuksen jättämistä. Käyttönäyttö voi olla esimerkiksi lehtiartikkeleita, mainoksia tai esitteitä, joiden levikistä pitää myös toimittaa selvitystä. Parasta käyttönäyttöä ovat markkinatutkimukset, joista selkeästi ilmenee, että kohderyhmä mieltää merkin tavaramerkiksi.

Huomioi, että PRH:lle lähetettävä materiaali ei saa sisältää linkkejä. Linkkien takana olevat tiedot voivat muuttua, eikä niitä siksi voida ottaa käsittelyn pohjaksi.

Näytön on oltava riittävän laajaa ja siitä on käytävä ilmi, miten haettua merkkiä on käytetty, milloin merkkiä on käytetty ja millä tavaroilla tai palveluilla sitä on käytetty.

Supista tavara- tai palveluluetteloa

Jos tavaramerkille on löytynyt tavaramerkki- tai toiminimieste, voit supistaa tavara- ja palveluluetteloa jättämällä pois ne tavarat tai palvelut, jotka ovat estemerkin kanssa samankaltaisia. Jos hakemuksesi ei enää kohdistu samoihin eikä samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin kuin esteiksi katsotut merkit tai toiminimet, este poistuu lähes aina.

Jos tavaramerkkiä on pidetty erottamiskyvyttömänä vain osalle hakemuksen tavaroista tai palveluista, voit myös jättää ne hakemuksestasi pois. Tällöin tavaramerkki voidaan rekisteröidä niille tavaroille tai palveluille, joiden yhteydessä merkkisi on erottamiskykyinen.

Supistaessasi ilmoita selkeästi ne tavarat ja palvelut, jotka haluat poistettavan hakemuksesta. Halutessasi voit myös toimittaa uuden tavara- ja palveluluettelon, josta supistuksen vaikutukset käyvät ilmi.

Toimita suostumus tavaramerkin rekisteröintiin

Esteeksi asetetun tavaramerkin, toiminimen tai sukunimen haltijoiden suostumus merkin rekisteröintiin poistaa ko. rekisteröintiesteen useimmissa tapauksissa. Toimita suostumus kirjallisena.

Kumoa este

Esteitä on mahdollista kumota, mutta keinot tähän ovat tapauskohtaisia. Käsittely voi tapahtua PRH:ssa hallinnollisessa menettelyssä tai markkinaoikeudessa.

Selvitä, onko esteenä olevaa tavaramerkkiä käytetty viimeisten viiden vuoden aikana. Jollei ole, eikä tavaramerkin haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä, voidaan tavaramerkin rekisteröinti kumota joko markkinaoikeudessa tai hallinnollisessa menettelyssä PRH:ssa. Lisäksi tavaramerkki voidaan kumota sen takia, että tavaramerkistä on tullut rekisteröinnin jälkeen yleissana. Tätä kutsutaan degeneroitumiseksi eli vesittymiseksi.

Tavaramerkki voidaan myös mitätöidä, jos esteenä olevaa tavaramerkkiä ei olisi tullut alun perinkään rekisteröidä. Myös mitätöinti voi tapahtua PRH:ssa hallinnollisessa menettelyssä tai markkinaoikeudessa.

Lue tarkemmin PRH:ssa tapahtuvasta tavaramerkin menettämis- ja mitätöintimenettelystä.

Toiminimi voidaan kumota PRH:ssa uudessa hallinnollisessa menettelyssä. Kumoaminen on mahdollista kokonaan tai osittain, jos toiminimeä ei ole käytetty tietyllä toimialalla viiteen viime vuoteen.

Esteenä oleva toiminimi voidaan kumota myös markkinaoikeudessa.

Lue tarkemmin PRH:ssa tapahtuvasta toiminimen kumoamismenettelystä.

Haetun merkin muuttaminen välipäätösvaiheessa

Välipäätösvaiheessa haettua tavaramerkkiä ei voi muuttaa siten, että muutos poistaisi esteen. Sallittuja muutoksia ovat ainoastaan sellaiset vähäiset muutokset, joiden johdosta merkin kokonaisvaikutelma ei muutu. Jos merkkiä halutaan muuttaa niin paljon, että jokin este poistuisi, ei kysymyksessä ole enää vähäinen muutos. Muuttuneesta tavaramerkistä voi kuitenkin aina tehdä uuden hakemuksen.

Toimita vastaus välipäätökseen kirjallisesti

Toimita välipäätösvastaus PRH:lle käyttämällä sähköistä jatkoasiointipalvelua.Avautuu uuteen välilehteen Asiakirjojen välittäminen palvelun avulla on tietoturvallista ja varmempaa kuin sähköpostilla. Saat lähettämästäsi asiakirjasta heti vastaanottokuitin. Asiakirja siirtyy palvelusta suoraan asiaa käsittelevälle taholle, joten asiakirjasi käsittely on PRH:ssa entistä nopeampaa.

Voit toimittaa välipäätösvastauksen myös sähköpostitse osoitteeseen tmposti@prh.fi. Sähköpostin liitetiedostojen maksimikoko on yhteensä 15 Mt.

Jos liitteitä on paljon tai ne ovat maksimikokoa suurempia, voit toimittaa materiaalin esim. pilvipalvelun kautta. Huomioitahn olevasi vastuussa siitä, että alkuperäiset tiedostot voidaan avata tai muuntaa tiedostomuotoon, jonka PRH pystyy avaamaan.

Suositeltavat tiedostomuodot

Suosittelemme, että tiedostot toimitetaan seuraavissa muodoissa:

  • Asiakirjat: PDF (mielellään PDF/A)
  • Kuvat: JPEG
  • Videotiedostot: MP4
  • Äänitiedostot: MP3

Mikäli käytät jotain muuta tiedostomuotoa, olet vastuussa siitä, että alkuperäiset tiedostot voidaan muuntaa tiedostomuotoon, jonka PRH pystyy avaamaan.

Yksittäisen liitetiedoston maksimikoko on 15 Mt.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 12.08.2022