Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Milloin tavaramerkki voidaan menettää tai mitätöidä?

Jos tavaramerkki määrätään menetetyksi tai mitätöidään, tavaramerkki poistetaan rekisteristä ja tavaramerkkioikeus päättyy joko kokonaan tai osittain. Tavaramerkin ei katsota alun perin olleen voimassa siltä osin kuin tavaramerkki on mitätöity.

Alla on kuvattu tarkemmin tilanteita, jotka voivat johtaa tavaramerkin menettämiseen tai mitätöintiin.

Menettäminen

Tavaramerkin menettäminen koskee tilanteita, joissa tavaramerkki on rekisteröinnin jälkeen menettänyt kykynsä toimia tavaramerkkinä. Menettäminen voi koskea tavaramerkkiä kokonaan tai osittain.

Jos tavaramerkki katsotaan menetetyksi, katsotaan menettämisen vaikutusten alkavan menetyshakemuksen vireilletulopäivästä. Menettämistä koskevassa päätöksessä voidaan kantajan tai hakijan pyynnöstä vahvistaa menettämispäiväksi myös vireilletuloa aikaisempi päivä, jolloin jokin menettämiseen johtaneista perusteista on tullut esille.

Tavaramerkki voidaan määrätä menetetyksi seuraavista syistä

  • Käyttämättömyys

Tavaramerkki voidaan menettää, jos merkkiä ei ole otettu käyttöön viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä tai jos merkin käyttö on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan. Toisin sanoen, jos tavaramerkin haltija ei ole viimeisen viiden vuoden aikana tosiasiallisesti käyttänyt merkkiään niiden tavaroiden tai palveluiden yhteydessä, joita varten se on rekisteröity, se voidaan määrätä menetetyksi.

Tavaramerkkirekisteriin merkitään päivä, josta viiden vuoden jakson laskeminen alkaa. Viiden vuoden jakson laskeminen alkaa päivästä, jona tavaramerkkiä vastaan ei voida enää esittää väitettä tai päivästä, jona väitemenettelystä tehty päätös sai lainvoiman.

Tavaramerkki voidaan määrätä menetetyksi kokonaan tai osittain. Merkki voidaan menettää vain osittain, jos haltija on käyttänyt merkkiä osalle rekisteröinnin kattamista tavaroista tai palveluista.

Esimerkki: Tavaramerkki Äxä on rekisteröity 13 vuotta sitten vaatteille ja kosmetiikalle, mutta sitä on viimeisen viiden vuoden aikana tosiasiallisesti käytetty vain vaatteiden tavaramerkkinä. Merkki voidaan käyttämättömyyden takia menettää luokan 3 kosmetiikan osalta.

Jos tavaramerkin haltija pystyy osoittamaan päteviä syitä tavaramerkin käyttämättä jättämiselle, tavaramerkkiä ei voi määrätä menetetyksi. Katso tarkemmin erillisestä ohjeesta. (docx, 0,18 Mt) (pdf, 0.3 MB)

  • Vesittyminen eli erottamiskyvyn menettäminen

Tavaramerkki voidaan menettää, jos tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä eli sana on muuttunut yleisesti käytetyksi nimitykseksi kyseessä oleville tavaroille tai palveluille. Erityisen suuri riski tavaramerkin vesittymiselle on silloin, kun tavaramerkiksi rekisteröidään sana täysin uudelle tuotetyypille, jolle ei ole vielä olemassa selkeää yleiskielen sanaa.

Esimerkiksi mono on alkujaan ollut tietyn valmistajan hiihtokengän nimi – siis tavaramerkki. Vähitellen asiakkaat ja muut hiihtokengän valmistajat alkoivat käyttää mono-sanaa yleisnimenä kaikenlaisille ja eri valmistajien hiihtokengille. Lopulta sanasta mono tuli yleisnimi hiihtokengille.

  • Harhaanjohtavuus

Jos tavaramerkki on muuttunut harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen käytön seurauksena, merkki voidaan menettää. Tavaramerkki voi muuttua harhaanjohtavaksi esimerkiksi tuotteen tai palvelun maantieteellisen alkuperän suhteen.

Esimerkki: tavaramerkissä esiintyy sana nauta, mutta merkkiä käytetään todellisuudessa vain sianlihatuotteissa. Merkki voisi olla harhaanjohtava tuotteen lajin suhteen.

Mitätöinti

Mitätöinti koskee tilanteita, joissa tavaramerkille on jo rekisteröintihetkellä ollut olemassa jokin tavaramerkkilaissa mainittu rekisteröinnin este. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi merkin erottamiskyvyttömyys, aikaisemmat rekisteröidyt tavaramerkit ja toiminimet tai vakiintuneet tavaramerkit.

Mitätöinti voi koskea esimerkiksi tilannetta, joissa tavaramerkin rekisteröintihetkellä ei ole ollut tietoa aiemmasta sekaannusvaaran aiheuttavasta vakiintuneesta tavaramerkistä.

Mitättömäksi julistaminen tarkoittaa sitä, että tavaramerkki merkitään rekisteriin mitätöidyksi rekisteröintipäivästä lähtien. Mitätöinti voi koskea tavaramerkkiä kokonaan tai osittain.

Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö?

Jos mitätöintiä vaaditaan aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin nojalla, aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan on myöhemmän tavaramerkin haltijan pyynnöstä osoitettava, että aiempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.

Myöhemmän tavaramerkin haltijan täytyy vedota aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen jo silloin, kun hän ensimmäisen kerran lausuu hakemuksesta. Muuten hän ei voi siihen vedota myöhemmässä vaiheessa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.05.2023