Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonta vuonna 2020

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (1494/2016, yhteishallinnointilaki) tuli voimaan 1.1.2017. Yhteishallinnointilain 54 §:n 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) valvoo yhteishallinnointilain noudattamista.

Suomessa toimi vuonna 2020 seitsemän tekijänoikeuden tai lähioikeuden yhteishallinnointiorganisaatiota:

 • Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 • Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry
 • Kopiosto ry
 • Audiovisual Producers Finland – APFI ry
 • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
 • Sanasto ry
 • Filmex ry.

PRH:n tehtävät

PRH:n tehtävät on lueteltu yhteishallinnointilain 54 §:ssä. Lue lisää PRH:n tehtävistä Finlexissä.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Valvonta-asia voidaan saattaa vireille PRH:lle tehtävällä toimenpidepyynnöllä. PRH myös valvoo yhteishallinnointilain noudattamista oma-aloitteisesti.

PRH on mukana myös tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnassa.

Yhteishallinnointiorganisaatioiden avoimuusraportit

PRH tapasi vuoden 2019 lopussa erikseen jokaisen yhteishallinnointiorganisaation. Tapaamisissa käytiin läpi vuotuiset avoimuusraportit vuodelta 2018 ja kirjattiin ylös seuraavalle vuodelle tulevat täsmennykset. Alkuvuodesta 2020 PRH:ssa viimeisteltiin muistioita vuotuisista avoimuusraporteista jokaiselle yhteishallinnointiorganisaatiolle erikseen.

Loppuvuodesta PRH tarkasti yhteishallinnointiorganisaatioiden vuotuiset avoimuusraportit vuodelta 2019. Yhteishallinnointiorganisaatioiden täytyi toimittaa vuotuiset avoimuusraportit PRH:lle 31.8.2020 mennessä.

PRH:lle yhteishallinnointilaissa asetetun neuvontavelvollisuuden sekä hyvien käytäntöjen edistämisen takia PRH katsoi tarpeelliseksi aloittaa vuotuisia avoimuusraportteja koskevan ohjeen valmistelun. Valmistelua jatketaan vuonna 2021.

Neuvottelukunnan suositus yhteishallinnointiorganisaatioille

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta edistää yhteishallinnointilain 62 §:n mukaisesti hyvien käytäntöjen noudattamista ja antaa suosituksia alalla noudatettavista menettelytavoista ja standardeista.

Vuotuisia avoimuusraportteja käsiteltiin neuvottelukunnassa ja neuvottelukunta antoi 15.1.2020 vuotuisia avoimuusraportteja koskevan suosituksen. Lue avoimuusraportteja koskeva suositus.

Neuvottelukunta ehti kokoontua vuonna 2020 alkuvuodesta kaksi kertaa. Loput kokoukset peruutettiin koronan takia.

Vireillä olevat tapaukset PRH:ssa

Vuoden 2020 aikana PRH on selvittänyt PRH:ssa vireillä olevia tapauksia.
Tapauksiin liittyen PRH on lähettänyt useita selvityspyyntöjä, tavannut yhteishallinnointiorganisaatioita, laatinut tapaamismuistioita sekä keskustellut toimenpidepyynnön tehneiden tahojen kanssa.

Vireillä olevat tapaukset koskevat erityisesti seuraavia aihealueita:

 • oikeudenhaltijan ja yhteishallinnointiorganisaation välisellä sopimuksella tapahtuvaa oikeuksien luovutuksen laajuutta, määräaikoja ja peruuttamista
 • yhteishallinnointiorganisaation toimintaa markkinoilla
 • oikeudenhaltijan itsemääräämisoikeuden laajuutta
 • teosten irrottamista yhteishallinnointiorganisaation hallinnoinnista.

PRH:n päätös tutkimatta jättämisestä

Vuonna 2020 PRH antoi myös päätöksen tutkimatta jättämisestä. Päätös koski sellaisien teoksien itsehallinnointia, joiden oikeuksia oikeudenhaltija ei ole luovuttanut yhteishallinnointiorganisaatiolle. Tapauksessa yhteishallinnointiorganisaatio luopui näitä teoksia koskevista vaatimuksista, ja PRH jätti asian tutkimatta yhteishallinnointilain 57 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla.

PRH:n muu toiminta

Yhteishallinnointilain mukaisten virallisten toimenpidepyyntöjen lisäksi PRH on aktiivisesti tutkinut sen tietoon tulleita vihjeitä ja selvittänyt yhteishallinnointiorganisaatioiden menettelyjä. PRH on myös ohjeistanut yhteishallinnointiorganisaatiota, oikeudenhaltijoita, käyttäjiä sekä muita tahoja yhteishallinnointilain tulkintaan liittyen.

PRH:n ja muiden organisaatioiden yhteistyö

Vuosi 2020 on pitänyt lisäksi sisällään säännöllistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa sekä muuta kansainvälistä yhteistyötä.
PRH osallistui kolmeen Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston (DG-CONNECT) tutkimukseen yhdessä OKM:n kanssa. Ensimmäinen näistä tuli alkuvuodesta OKM:n kautta ja koski erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion kattavasta sävellysteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (CRM-direktiivi) säänneltyä usean valtion alueen kattavaa lisensointia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (DSM-direktiivi). Kyselyn taustalla oli tarve selvittää lainsäädännön muutostarvetta ja sitä toimiiko lainsäädäntö tarkoitetulla tavalla.

Kaksi muuta Euroopan komission tutkimusta olivat loppuvuodesta. Ensimmäinen näistä koski CRM-direktiivin yleiseen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ja näistä etenkin hallinnointia ja läpinäkyvyyttä koskevia sääntöjä. Toinen tutkimus keskittyi CRM-direktiivissä säädettyyn usean valtion alueen kattavaan lisensointiin sekä laajennettuun kollektiiviseen lisensointiin.
Pohjoismaiset yhteistyötapaamiset ja myös muut sidosryhmätapaamiset vuonna 2020 peruttiin koronan takia.

PRH:n omasta-aloitteesta antamat huomautukset 2017-2020

PRH on omasta-aloitteesta antanut kaksi yhteishallinnointilain 60 §:n mukaista huomautusta. Huomautukset on annettu vuonna 2018 ja 2019. Huomautukset koskivat yhteishallinnointilain 40 §:n mukaisten tietojen toimittamista PRH:lle sekä yhteishallinnointilain 41 §:n mukaisen vuotuisen avoimuusraportin toimittamista PRH:lle.

Toimenpidepyyntöjen perusteella vireille tulleet asiat PRH:ssa 2017-2020

Vuonna 2017: 1 asia (päätös tutkimatta jättämisestä)
Vuonna 2018: 2 asiaa (molemmat vireillä)
Vuona 2019: 2 asiaa (molemmat vireillä)
Vuonna 2020: 1 asia (päätös tutkimatta jättämisestä)


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.03.2022