Yhdistysrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisteripäällikkö Lalli Knuutila
lalli.knuutila(at)prh.fi
puh. 029 509 5018

Tietosuojavastaava

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Puh. 029 509 5743

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Yhdistyslain mukaan Patentti- ja rekisterihallitukselle on säädetty tehtäväksi yhdistysrekisterin pitäminen. Yhdistysrekisteriin merkitään aatteellisia yhdistyksiä, kauppakamareita ja keskuskauppakamaria koskevat tiedot.

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä on yhdistysrekisterin ylläpito yhdistysten perusilmoitusten, muutosilmoitusten ja purkautumisilmoitusten perusteella sekä yhdistysten sääntöjen ja sääntömuutosten ennakkotarkastus sekä tietojen antaminen asiakkaille. Julkisuusvaikutuksen lisäksi osalla yhdistysrekisterimerkinnöistä on oikeutta luova vaikutus.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Yhdistysrekisteri koostuu sovelluskyselypalvelusta, käsittelyjärjestelmästä ja tietopalvelusta, josta saa yhdistysrekisteriotteita, jotka ovat julkisia.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Yhdistyslaissa luetellaan tiedot, jotka yhdistyksen tulee ilmoittaa rekisteriin merkittäviksi.

Kauppakamareiden kohdalle tehdään rekisteriin erillinen merkintä yhdistyksen toimimisesta kauppakamarina. Lisäksi tuomioistuimille on säädetty eräitä ilmoitusvelvollisuuksia yhdistysrekisteriin. Työ- ja elinkeinoministeriön on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kauppakamarin perustamisluvan peruuttamisesta.

Yhdistysrekisteriasetuksen mukaan yhdistyksistä pidettävään luetteloon merkitään

  • yhdistyksen nimi ja kotikunta, Y-tunnus
  • ilmoituksen saapumispäivä ja laji, rekisteröintipäivä ja rekisterinumero
  • sääntöjen määräys yhdistyksen nimen kirjoittamisesta
  • hallituksen puheenjohtajan ja muun henkilön, jolla on oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä toisen kanssa ja mahdollinen nimenkirjoitusoikeutta koskeva rajoitus
  • hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajan täydellinen nimi, osoite, kotikunta, kansalaisuus ja henkilötunnus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika
  • hallituksen kaikki jäsenet on mahdollista ilmoittaa, mutta se ei ole pakollista
  • sääntöjen ja niiden muutoksen ennakkotarkastus
  • yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ja konkurssimenettelyn päättyminen, yhdistykselle annettu varoitus ja väliaikainen toimintakielto, yhdistykselle valitut tai määrätyt selvitysmiehet tai uskotut miehet sekä muut rekisterin pitämisessä tarpeelliset tiedot.

Kauppakamarilain mukaan kauppakamareista merkitään yhdistysrekisteriin edellä mainittujen tietojen lisäksi kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin kauppakamarilain 2 §:ssä tarkoitettuja julkisia tehtäviä hoitamaan asetettujen toimielinten puheenjohtajien, muiden jäsenten ja varajäsenten nimet sekä jäljennökset kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Tietolähteet

Jos aatteellista toimintaa harjoittava yhdistys halutaan rekisteröidä erilliseksi oikeushenkilöksi, yhdistyksen tulee tehdä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tiedot yhdistysrekisteriin merkitään yhdistysten, viranomaisten ja tuomioistuimien ilmoitusten perusteella. Kun yhdistysrekisteriin merkityissä tiedoissa on tapahtunut muutos, on yhdistyksen ilmoitettava muuttuneet tiedot.

Patentti- ja rekisterihallituksen ja Väestörekisterikeskuksen tekemän sopimuksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus voi päivittää tiedostojaan ja tarkistaa ilmoituksissa ja niiden liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot väestötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Yhdistyslain mukaan yhdistysrekisteriin tehdyistä merkinnöistä on jokaisella oikeus saada tietoja.

Yhdistysrekisteritietoja voi saada tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Sopimusasiakkaat voivat katsoa tietoja internet-yhteydellä tietopalvelusta tai sovelluskyselynä. Yhdistysten tekemiin yhdistysrekisteri-ilmoituksiin liitteineen voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n perusteella sähköisessä tietopalvelussa ei luovuteta tietoa rekisteriin merkittyjen henkilöiden henkilötunnuksesta.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tietojen poistamiseen

Oikeutta tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") ei sovelleta yhdistysrekisteriin, josta säädetään lailla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.09.2019