Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastuslautakunnan ratkaisut 2017

Julkaisemme tällä sivulla päätökset, joissa tilintarkastuslautakunta on antanut tilintarkastajalle seuraamuksen. Seuraamuksia ovat huomautus, varoitus, hyväksymisen peruuttaminen, toimintakielto, uhkasakko ja seuraamusmaksu. Varsinaisen päätöksen lisäksi jokaisesta tapauksesta julkaistaan tiivistelmä sekä asiasanat, joiden avulla voit etsiä päätösten joukosta muita vastaavia tapauksia. Päätökset julkaistaan sillä kielellä, jolla päätös on annettu.

Tilintarkastuslautakunta 14.11.2017

Päätös: PRH-1291-10000-2017 (pdf, 0.4 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: KHT-tilintarkastaja oli antanut vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen osakeyhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksesta. PRH:n tilintarkastusvalvonnan selvityksen mukaan osakeyhtiön tekemä osakesijoitus oli arvoton tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätöksen laatija oli kuitenkin jättänyt osakesijoituksen kirjaamatta alas tilinpäätöksessä per 31.12.2015. KHT-tilintarkastaja ei pystynyt esittämään sellaista tietoa tai dokumentaatiota, jonka perusteella olisi ollut perusteltua päätellä tilintarkastuksessa, ettei kyseessä ollut kyseisen osakeyhtiön tilinpäätökseen vaikuttava olennainen virhe. Tilintarkastuslautakunta katsoi, että KHT-tilintarkastajan olisi tilintarkastuksen suorittamisen aikaisemmassa vaiheessa, ennen hallituksen päätöstä tilinpäätöksen vahvistamista, tullut edellyttää tilinpäätöksen korjaamista tai vaihtoehtoisesti antaa mukautettu tilintarkastuskertomus. Antamalla vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen KHT-tilintarkastaja oli toiminut TTL 3:5:n vastaisesti. Moitittava menettely ei ollut vähäinen, siihen ei liittynyt lieventäviä seikkoja eikä virhe ollut taloudellisesti vähämerkityksellinen, joten tilintarkastuslautakunta päätti antaa KHT-tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, mukauttaminen, varoitus

Ilmoitus tilintarkastuskertomuksen puutteellisuudesta

Tilintarkastuslautakunta 14.11.2017

Päätös: PRH-506-10000-2017 (pdf, 0.4 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: KHT-tilintarkastaja oli huomautuksitta antanut Tekes-projektin kustannustilitykseen liittyvän tilintarkastajan tarkastusraportin. Tilintarkastuslautakunta totesi, tarkastusraportti oli virheellinen erityisesti siksi, että tarkastusraportin mukainen raportointijakso on pidempi kuin Tekesin rahoituspäätöksen mukainen rahoitettavan projektin kesto. Tekes-rahoituksen saaja oli esittänyt kustannustilityksen, johon sisältyi Tekesin rahoittamalle projektille kuulumattomia menoja. KHT-tilintarkastajan antama raportti oli tältä osin virheellinen. Tilintarkastuslautakunta katsoi, että KHT-tilintarkastajan toimintaan liittyi lieventäviä seikkoja ja antoi KHT-tilintarkastajalle huomautuksen.

Asiasanat: Tekes-tarkastus, evidenssi, raportointi, huomautus

Tilintarkastuslautakunta 14.11.2017

Päätös: PRH-1404-10001-2016 (pdf, 0.4 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli antanut Innovaatiorahoituskeskus Tekesille tarkastusraportin, joka koski X Oy:n tuotekehitysprojektin Tekesin rahoituspäätökseen liittyvää kustannustilitystä. Tilintarkastajan raportissa oli todettu, että toimeksianto on suoritettu kansainvälisen liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 ja Tekesin rahoituksen yleisten ehtojen mukaisesti.
Se, että ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö on tekemänsä jälkikäteisen tarkastuksen perusteella havainnut Tekesille toimitetussa projektin loppuselvityksessä virheitä, joita tilintarkastaja ei ole havainnut, ei vielä tarkoita sitä, että tilintarkastaja olisi toiminut toimeksiannon ehtojen ja ISRS 4400 -standardin vastaisesti.

Tilintarkastuslautakunta katsoi, että Tekesin yleisissä ehdoissa ja malliraporttipohjassa mainitut tilintarkastajan velvollisuuksia sekä raportoinnin muotoa ja laajuutta koskevat kohdat ovat siinä määrin yleisluontoisia ja tulkinnanvaraisia, ettei pelkästään niiden perusteella voida yksiselitteisesti katsoa tilintarkastajan raportoinnin olleen toimeksiannon ehtojen ja ISRS 4400 -standardin vastaista.
Tilintarkastajan tarkastusdokumentaatio kyseessä olevassa tarkastustehtävässä todettiin olennaisesti puutteelliseksi eikä se täyttänyt hyvän tilintarkastustavan vaatimusta tarkastustyön asianmukaisesta dokumentoinnista. Tilintarkastajan esittämän dokumentaation perusteella ei ole mahdollista saada selkeää käsitystä suoritetuista tarkastustoimenpiteistä, hankitusta evidenssistä ja ammatilliseen harkintaan perustuvista ratkaisuista eikä todeta, millä perusteilla hän on päätynyt raportissaan esitettyihin tarkastushavaintoihin.

Tilintarkastajan katsottiin menetelleen tilintarkastuslain ja hyvän tilintarkastustavan vastaisesti laiminlyödessään asianmukaisen tarkastusdokumentaation laatimisen X Oy:n kustannustilityksen tarkastamisesta. Tilintarkastajan toimintaa kokonaisuutena arvioitaessa tilintarkastuslautakunta katsoi, että tilintarkastajalle tulee määrätä seuraamukseksi huomautus.

Asiasanat: Tekes-kustannustilityksen tarkastaminen, tarkastustyön dokumentointi

Tilintarkastuslautakunta 14.11.2017

Päätös: PRH 394-10000-2017 (pdf, 0.3 MB)

Tilintarkastaja oli suorittanut tilintarkastuksen ilman yhtiökokouksen suorittamaa valintaa tehtävään. Tilintarkastaja esitti asunto-osakeyhtiön pöytäkirjoilla selvityksen, että hänet oli valittu tilintarkastajaksi yhtiön hallituksen päätöksellä ja että yhtiökokous oli valtuuttanut hallituksen valitsemaan tilintarkastajan. Hyväksytyn tilintarkastajan on tullut olla tietoinen tilintarkastajan valitsemisessa noudatettavasta lain mukaisesta päätöksentekomenettelystä ja siitä, että yhtiökokous ei voi pätevästi delegoida toimivaltaansa tilintarkastajan valinnassa yhtiön hallitukselle. Tilintarkastaja oli toiminut hyvän tilintarkastustavan ja tilintarkastajan ammattieettisten periaatteiden vastaisesti. Hänelle annettiin seuraamuksena varoitus.

Asiasanat: tilintarkastajan valinta, oikeus suorittaa tilintarkastus

Tilintarkastuslautakunta 10.10.2017

PRH-1627-10022-2017 (pdf, 0.5 MB)
Tiivistelmä päätöksestä: KHT-tilintarkastaja oli saanut varoituksen laaduntarkastuksen viivyttämisestä ja määrätty laaduntarkastuksen uusintatarkastukseen Keskuskauppakamarin TILAn päätöksellä vuonna 2014. Hän oli useaan otteeseen ilmoittanut TILAlle pian lopettavansa tilintarkastukset, minkä vuoksi laaduntarkastusta ei pantu täytäntöön. Uuden tilintarkastuslain myötä tilintarkastajien valvonta siirtyi vuoden 2016 alusta PRH:n tilintarkastusvalvonnalle, joka määräsi kyseisen KHT-tilintarkastajan laaduntarkastukseen keväällä 2017. KHT-tilintarkastaja ei toimittanut valvontaa varten vaadittuja tietoja PRH:n tilintarkastusvalvonnalle, eikä laaduntarkastusta saatu toimitettua. KHT-tilintarkastaja toimitti vaaditut tiedot tilintarkastusvalvonnalle vasta useita viikkoja myöhässä ja arvosteli samalla laaduntarkastusta pitäen sitä tarpeettomana. PRH:n tilintarkastuslautakunta käsitteli laaduntarkastuksen viivyttämisen seuraamuksia ja kuuli tilintarkastajaa suullisesti. Hyväksymisen peruuttamisen asemesta tilintarkastuslautakunta päätti antaa KHT-tilintarkastajalle varoituksen ottaen huomioon ajan kulumisen ja muut tapaukseen liittyvät seikat. Päätökseen liittyy esittelijän eriävä mielipide.

Asiasanat: Laaduntarkastus, valvonnan vaikeuttaminen, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 12.9.2017

Päätös: PRH-2990-10000-2016

Tiivistelmä päätöksestä: Osakeyhtiön taseen pysyviin vastaaviin oli ollut virheellisesti kirjattuna kolme kiinteistöä, joista kuitenkin alun perin yksi oli hankittu perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun ja kaksi jo olemassa olevan yhtiön omistaman asunto-osakeyhtiön nimiin. Tilintarkastuslautakunnalle toimitetun aineiston perusteella kiinteistöjen omistus on ollut selvä, minkä tilintarkastaja oli vastineessaan myöntänyt. Tilintarkastaja oli antanut vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen, vaikka tilinpäätöksessä havaittu virhe oli ylittänyt tilintarkastajan käyttämän olennaisuusrajan. Tilintarkastajan katsottiin laiminlyöneen tilintarkastuksessa edellytettävän huolellisuuden, mutta hänen menettelyynsä liittyi lieventäviä seikkoja. Tilintarkastuslautakunta päätti antaa hänelle huomautuksen.

Tilintarkastajan seuraamuksesta tekemä valitus on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa.

Asiasanat: tilintarkastuskertomus, tase-erien tarkastaminen, olennainen virhe, huolellisuus

Tilintarkastuslautakunta 12.9.2017

Päätös: PRH-1110-10000-2017.pdf (pdf, 0.2 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastusyhteisö oli aluehallintoviraston päätöksellä määrätty suorittamaan osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitettu erityinen tarkastus Oy:ssä. Tilintarkastusyhteisössä toimiva KHT-tilintarkastaja määrättiin toimeksiannon päävastuulliseksi tarkastajaksi. Tarkastustehtävän suorittaminen ja lopullisen tarkastusraportin toimittaminen asiakkaalle kesti yli kaksi vuotta, vaikka tehtävään käytetty tarkastusryhmän työmäärä vastasi yhteensä noin kahta henkilötyökuukautta. Tämä ei ollut hyvän tilintarkastustavan ja ammattieettisiin periaatteisiin kuuluvan huolellisuusvaatimuksen mukainen menettely.

Tilintarkastusyhteisöt ovat velvollisia vastaamaan tarkastuksen resurssien ja yleisten edellytysten järjestämisestä niissä toimeksiannoissa, joissa yhteisö on valittu tilintarkastajaksi tai muun toimeksiannon suorittajaksi. Tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmässä tulee olla henkilöresursseja, toimeksiantojen seurantaa ja valvontavelvollisuuksia koskevat dokumentoidut toimintaperiaatteet ja menettelytavat sen varmistamiseksi, että yhteisön nimissä suoritettaville toimeksiannoille osoitetaan riittävät resurssit ja toimeksiantojen edistymistä seurataan asianmukaisesti.

Tilintarkastusyhteisö ei ole Oy:n erityistä tarkastusta koskevassa toimeksiannossa asianmukaisella ja riittävällä tavalla valvonut KHT-tilintarkastajan toimintaa tehtävään nimettynä päävastuullisena tarkastajana. Tilintarkastuslautakunta päätti antaa tilintarkastusyhteisölle varoituksen.

Asiasanat: erityinen tarkastus, toimeksiannon viivästyminen, hyvä tilintarkastustapa, toimeksiantojen seuranta, tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmä

Tilintarkastuslautakunta 15.8.2017

PRH-134-10000-2017.pdf (pdf, 0.5 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: Listayhtiön päävastuullisen KHT-tilintarkastajan toiminta tuli tilintarkastuslautakunnan tutkittavaksi PRH:n tilintarkastusvalvonnan suorittamassa tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksessa tehtyjen havaintojen vuoksi. Asianomaisessa tilintarkastusyhteisössä tehdyssä toimeksiannon laaduntarkastuksessa havaittiin puutteita tilintarkastuksessa yhdeltä tilikaudelta. Tilintarkastuslautakunta totesi, että KHT-tilintarkastaja oli toiminut tilintarkastuslain vastaisesti 1) suorittamalla lähipiirin tarkastustoimenpiteet puutteellisesti, 2) jättämällä puuttumatta listayhtiön tilinpäätökseen sisältyvän lainan ilmeisen virheelliseen luokitteluun ja antamalla vakiomuotoisen lausunnon tilintarkastuskertomuksessa, 3) jättämällä suorittamatta riittäviä tilintarkastustoimenpiteitä ennen tilintarkastuskertomuksen antamista sekä 4) jättämällä myötävaikuttamatta valvonta-asian selvittämiseen viivyttämällä ja vaikeuttamalla valvontatoimia. Tilintarkastuslautakunta piti KHT-tilintarkastajan tilintarkastuslain vastaista toimintaa olennaisena ja antoi hänelle seuraamukseksi varoituksen.

Asiasanat: listayhtiö, tilintarkastuskertomus, lähipiirin tarkastaminen, riittävät tarkastustoimenpiteet, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 13.6.2017

PRH-1626-10022-2017 (pdf, 0.4 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: PRH:n tilintarkastusvalvonta päätti KHT-tilintarkastajan laaduntarkastuksen tulokseksi hylätty. Laaduntarkastuksen tuloksen aiheuttamia toimenpiteitä käsiteltiin TILAssa. Lisäksi TILA piti tilintarkastajan ammattitaitoa puutteellisena. TILA peruutti tilintarkastajan hyväksymisen.

Asiasanat: laaduntarkastus, hylätty-tulos, ammattitaito, hyväksymisen peruuttaminen

Tilintarkastuslautakunta 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016 (pdf, 0.2 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: PRH:n tilintarkastusvalvonta päätti KHT-tilintarkastajan laaduntarkastuksen tulokseksi hylätty. Laaduntarkastuksen tuloksen aiheuttamia toimenpiteitä käsiteltiin TILAssa. TILA päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: laaduntarkastus, hylätty-tulos, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 16.5.2017

PRH-3126-10022/2016 (pdf, 0.2 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: PRH:n tilintarkastusvalvonta päätti HT-tilintarkastajan laaduntarkastuksen tulokseksi hylätty. Laaduntarkastuksen tuloksen aiheuttamia toimenpiteitä käsiteltiin TILAssa. TILA päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: laaduntarkastus, hylätty-tulos, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 16.5.2017

PRH/3126/10022/2016 (pdf, 0.3 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: PRH:n tilintarkastusvalvonta päätti HT-tilintarkastajan laaduntarkastuksen tulokseksi hylätty. Laaduntarkastuksen tuloksen aiheuttamia toimenpiteitä käsiteltiin TILAssa. TILA päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: laaduntarkastus, hylätty-tulos, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016 (pdf, 0.2 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: PRH:n tilintarkastusvalvonta päätti HT-tilintarkastajan laaduntarkastuksen tulokseksi hylätty. Laaduntarkastuksen tuloksen aiheuttamia toimenpiteitä käsiteltiin TILAssa. TILA päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: laaduntarkastus, hylätty-tulos, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016 (pdf, 0.2 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: PRH:n tilintarkastusvalvonta päätti HT-tilintarkastajan laaduntarkastuksen tulokseksi hylätty. Laaduntarkastuksen tuloksen aiheuttamia toimenpiteitä käsiteltiin TILAssa. TILA päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: laaduntarkastus, hylätty-tulos, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016 (pdf, 0.2 MB)

Tiivistelmä päätöksestä:PRH:n tilintarkastusvalvonta päätti HT-tilintarkastajan laaduntarkastuksen tulokseksi hylätty. Laaduntarkastuksen tuloksen aiheuttamia toimenpiteitä käsiteltiin TILAssa. TILA päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: laaduntarkastus, hylätty-tulos, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 3/2017

Päätös: PRH-3-2017 (pdf, 0.1 MB)

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 12.2.2020Avautuu uuteen välilehteen kumonnut Helsingin hallinto-oikeuden ja tilintarkastuslautakunnan päätökset ja poistanut tilintarkastajalle annetun varoituksen.

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja ei ollut tilintarkastustoimeksiannon suunnittelussa arvioinut riittävästi yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvää riskiä. Hän ei ollut päivittänyt toimeksiannon riskien arviointia tarkastuksen edetessä olosuhteiden edellyttämällä tavalla eikä hankkinut tarvittavaa evidenssiä toiminnan jatkuvuuden edellytyksistä tilintarkastuskertomuksen antamista varten. Hän ei ollut ottanut huomioon sitä, ettei yhtiön rahoituksen riittävyyteen liittynyt huomattava riski käynyt ilmi yhtiön tilinpäätöksestä tai toimintakertomuksesta. Tilintarkastajan ammatillinen skeptisyys oli ollut puutteellista. Hän ei ollut kyseenalaistanut toimivan johdon arvioita yhtiön rahoituksen riittävyydestä eikä ollut varmistunut taloudellisen tuen jatkamista koskevien järjestelyjen olemassaolosta. Tilintarkastaja ei myöskään ollut keskustellut yhtiön hallituksen jäsenten kanssa yhtiön rahoitustilanteesta ja liiketoiminnan jatkuvuudesta. Tilintarkastajan kommunikointi yhtiön hallintoelinten kanssa oli näissä olosuhteissa katsottava puutteelliseksi.
Tilintarkastuslautakunta katsoi, että tilintarkastajan käytettävissä olleen tiedon ja hänen toiminnan jatkuvuuden edellytysten tarkastamisesta antamansa selvityksen perusteella sekä huomioon ottaen yhtiön tilinpäätöksen rahoituslaskelmaan sisältynyt olennainen virhe, tilintarkastajalla ei ollut perusteita antaa tilintarkastuskertomusta vakiomuotoisena. Tilintarkastajan antamaa tilintarkastuskertomusta oli saadun selvityksen perusteella pidettävä virheellisenä eikä tilintarkastaja siten ollut noudattanut raportoinnissaan tilintarkastuslakia ja hyvää tilintarkastustapaa. Tilintarkastuslautakunta päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: virheellinen tilintarkastuskertomus, toiminnan jatkuvuus, rahoituksen riittävyys, tilintarkastusriski, ammatillinen skeptisyys, kommunikointi hallintoelinten kanssa

Tilintarkastuslautakunta 10.4.2017

Päätös: PRH-4758-10000-2016 (pdf, 0.2 MB)

Päätös on lainvoimainen. Hallinto-oikeus hylkäsi 3.7.2018 tilintarkastajan tekemän valituksen tilintarkastuslautakunnan päätöksestä.

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli toimittanut lakisääteisen tilintarkastuksen siitä huolimatta, että edellisessä yhtiökokouksessa tehtävään oli valittu toinen henkilö. Lisäksi tilintarkastaja oli toimittanut tilintarkastuksen ennen kuin hänet myöhemmin valittiin tehtävään. Tilintarkastaja oli myös avustanut hallitusta, toiminut yhtiökokouksen puheenjohtajana sekä avustanut enemmistöomistajaa, mitkä toimet olivat olleet omiaan vaarantamaan tilintarkastajan objektiivisuutta ja riippumattomuutta. Tilintarkastaja ei tilintarkastusdokumentaation perusteella ole riittävällä tavalla arvioinut asemaansa tilintarkastajana eikä hän esimerkiksi ole arvioinut tarvetta ryhtyä riippumattomuutta turvaaviin toimenpiteisiin. Tilintarkastajalle annettiin varoitus.

Asiasanat: tilintarkastajan valinta, ammattieettiset periaatteet, lakisääteinen tilintarkastus, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 10.4.2017

Päätös: PRH-3961-10000-2016 (pdf, 0.3 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli suorittanut osakeyhtiölain 7 luvussa tarkoitetun erityisen tarkastuksen. Tarkastusraportti oli laajuudeltaan suhteellisen suppea ja tarkastustehtävään käytetty tarkastusryhmän työmäärä vastasi yhteensä noin kahta henkilötyökuukautta. Lopullinen tarkastusraportti toimitettiin yhtiölle vasta kahden vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua tarkastustyön aloittamisesta. Tilintarkastuslautakunta katsoi, että näin pitkää aikaa ei tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen nähden voitu pitää kohtuullisena, vaan tilintarkastaja oli toiminut hyvän tilintarkastustavan ja ammattieettisiin periaatteisiin kuuluvan huolellisuusvaatimuksen vastaisesti. Tilintarkastuslautakunta päätti antaa tilintarkastajalle varoituksen.

Asiasanat: erityinen tarkastus, toimeksiannon viivästyminen, hyvä tilintarkastustapa, tilintarkastajan ammattieettiset periaatteet, huolellisuusvaatimus

Tilintarkastuslautakunta 24.1.2017

Päätös: PRH-4365-10000-2016 (pdf, 0.3 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli suorittanut lakisääteisen tilintarkastuksen yhtiöissä A ja B. Yhtiö A:lle annetusta tilintarkastuskertomuksesta puuttui lakisääteinen lausunto. Tämän lisäksi tilintarkastaja oli antanut yhtiön B tilintarkastuskertomuksessa epäselvän lausunnon, jota ei voitu pitää hyvän tilintarkastustavan mukaisena. Tilintarkastuslautakunta piti tilintarkastajan toimintaa kokonaisuutena arvioituna ilmeisen huolimattomana ja tilitarkastajalle määrättiin varoitus.

Asiasanat: lakisääteinen tilintarkastus, lausunnon puuttuminen, tilintarkastuskertomuksen epäselvyys, varoitus

Tilintarkastuslautakunta 2/2017

Tilintarkastaja oli lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rangaistukseen kirjanpitorikoksesta. Tilintarkastuslautakunta katsoi, että tilintarkastaja oli rikostuomion perusteella tilintarkastuslain 6 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisesti sopimaton tilintarkastajaksi. Tilintarkastuslautakunta peruutti tilintarkastajan hyväksymisen.

Tilintarkastuslautakunta 1/2017

Päätös:PRH-3889-10000-2016 (pdf, 0.3 MB)

Tiivistelmä päätöksestä: Tilintarkastaja oli suorittanut tilintarkastuksen asumisoikeusasuntoja omistavassa osakeyhtiössä, Asunto Oy:ssä, jonka tilipäätökseen sovellettiin kirjanpitolain (1336/1997) ohella asumisoikeusasunnoista annettua lakia (650/1990). Lakia oli muutettu 1.1.2011 voimaan tulleella säännöksellä, joka koski omistajan tiedonantovelvollisuutta käyttövastikkeiden perusteista sekä yli- ja alijäämän huomioon ottamisesta. Tilintarkastaja ei ollut selvityksensä mukaan tarkastanut Asunto Oy:n tilintarkastuksessa asumisoikeustalojen talokohtaisia käyttövastikelaskelmia, vaikka tarkastushetkellä voimassa olleiden säännösten mukaan käyttövastikelaskelmat ovat olleet osa tilinpäätöstä ja niiden olisi siten tullut olla tilintarkastuksen kohteena. Tilintarkastajan olisi pitänyt tuoda esiin tilintarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomusten antamista, että kyseiset laskelmat tulee sisällyttää Asunto Oy:n tilinpäätöksen liitetietoihin ja tarkastaa ne tilintarkastuslain mukaisesti. Vaihtoehtoisesti hänen olisi pitänyt tuoda kyseisten laskelmien puuttuminen esiin tilintarkastuksesta antamissaan raporteissa. Tilintarkastuslautakunta otti seuraamusta määrättäessä lieventävänä seikkana huomioon, että asumisoikeusyhteisöistä annetun lain säännökset omistajayhteisön tilinpäätöksen liitetiedoista ovat olleet tilintarkastuksen hetkellä tulkinnanvaraiset. Tilintarkastuslautakunta antoi tilintarkastajalle seuraamukseksi huomautuksen.

Tilintarkastajan seuraamuksesta tekemä valitus on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa.

Asiasanat: lakisääteinen tilintarkastus, osakeyhtiö, asumisoikeustalo, tilinpäätöksen liitetiedot, huolellisuus, huomautus

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.03.2023