Tilintarkastajan laaduntarkastuksen tulos

Laaduntarkastuksen päätteeksi PRH tekee päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta. Jos PRH on käynyt laaduntarkastuksessa läpi yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön lakisääteisen tilintarkastuksen, päätös sisältää myös laaduntarkastuksen tärkeimmät päätelmät ja suositukset.

Laaduntarkastuksen tulosluokat

Henkilötilintarkastajan laaduntarkastuksen tulos voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Jos kummankaan tulosluokan kriteerit eivät täyty, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella. Tulosluokkia ei sovelleta tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksessa.

Laaduntarkastuksen tulosluokkien kriteerit

Hyväksytty

 • tilintarkastaja on tehnyt tarkastetuilta osin riittävästi tilintarkastustoimenpiteitä ja hankkinut riittävästi evidenssiä lausuntonsa tueksi
 • tilintarkastuksessa ei ole olennaisia puutteita tarkastustyön kokonaisuus huomioon ottaen
 • evidenssi ja sitä tukeva dokumentaatio ovat riittäviä
 • relevanttien tilintarkastusstandardien tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan tavoitteet on saavutettu.

Hylätty

 • uusintatarkastukseen johtaneita puutteita ei ole tehdyn uusintatarkastuksen perusteella korjattu ja tilintarkastajan toiminnassa on edelleen olennaisia puutteita
 • tarkastustyö on erittäin puutteellista kaikissa tarkastustyön vaiheissa
 • dokumentointi puuttuu kokonaan tai lähes kokonaan
 • tilintarkastuskertomuksessa on annettu selvästi virheellinen lausunto
 • tilintarkastajan toiminnassa havaitut puutteet tai virheellisyydet ovat niin olennaisia, että ne vaativat välittömiä valvontatoimenpiteitä
 • tilintarkastaja ei ole noudattanut tilintarkastuslain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettua velvollisuutta toimittaa tilintarkastusvalvonnalle ilman aiheetonta viivästystä sen pyytämät valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset avoimesti ja totuudenmukaisesti sekä avustaa muutoinkin valvonta-asian selvittämisessä
 • tilintarkastaja on kieltäytynyt laaduntarkastuksesta ja siten toiminut vastoin tilintarkastuslain 4 luvun 5 §:ää.

Laaduntarkastuksen jatkaminen uusintatarkastuksella

PRH voi jatkaa laaduntarkastusta uusintatarkastuksella, jos hyväksytyn tuloksen kriteerit eivät täyty mutta tilintarkastustyössä ei ole niin vakavia puutteita tai virheitä, että tulos olisi hylätty. Ennen uusintatarkastusta tilintarkastajalla on aikaa kehittää työtään. Tilintarkastaja saa PRH:lta erillisen päätöksen laaduntarkastukseen määräämisestä, kun uusintatarkastuksen ajankohta on päätetty.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.05.2020