Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastukset

PRH:n tilintarkastusvalvonta tekee laaduntarkastuksen yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastaville tilintarkastusyhteisöille kolmen vuoden välein. Muille tilintarkastusyhteisöille tilintarkastusvalvonta tekee laaduntarkastuksia riskiperusteisesti.

Vuonna 2021 laaduntarkastuksen kohteena oli kaksi tilintarkastusyhteisöä laadunvalvontajärjestelmineen. Laaduntarkastuksista ei ole vielä annettu päätöstä ja raportointi on kesken. Laaduntarkastuksen kohteena vuosina 2020 ja 2019 oli kolme tilintarkastusyhteisöä laadunvalvontajärjestelmineen kumpanakin vuonna. Kaikista kuudesta laaduntarkastuksesta annettiin päätös vuoden 2021 aikana.

Tilintarkastusyhteisön pitää luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmää, jonka avulla se saa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia. Lisäksi tilintarkastusyhteisön on varmistettava, että tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.

PRH:n tilintarkastusvalvonta perehtyi vuoden 2021 aikana laaduntarkastusten kohteena olleiden tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmiin ja arvioi niiden luotettavuutta sekä toimivuutta. PRH:n tilintarkastusvalvonta käytti laadunvalvontajärjestelmän toimivuutta arvioidessaan yhtenä osoituksena yhteisössä toimivien tilintarkastajien laaduntarkastuksissa tekemiään havaintoja ja tuloksia.

Vuoden 2021 aikana PRH:n tillintarkastusvalvonta antoi päätökset ja raportit kuudesta tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksesta. PRH:n tilintarkastusvalvonta teki neljän tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksista päätelmän, jonka mukaan yhteisön laadunvalvontajärjestelmä antaa kohtuullisen varmuuden kansainvälisen laadunvalvontastandardin (ISQC 1) tavoitteiden toteutumisesta. Kahden tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksista tilintarkastusvalvonta teki päätelmän, jonka mukaan yhteisön laadunvalvontajärjestelmä ei kaikilta osin anna kohtuullista varmuutta kansainvälisen laadunvalvontastandardin tavoitteiden toteutumisesta.

Tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien testauksen lisäksi testattiin avoimuusraportteja. Neljän tilintarkastusyhteisön avoimuusraportin testauksessa todettiin, että avoimuusraportti oli julkaistu sitä koskevan lainsäädännön (EU:n tilintarkastusasetus 537/2014) aikarajoja noudattaen ja se sisälsi siltä lakisääteisesti edellytettävät asiat. Yhden tilintarkastusyhteisön avoimuusraportti oli julkaistu sitä koskevan lainsäädännön aikarajoja noudattaen, ja se sisälsi siltä lakisääteisesti edellytettävät asia lukuun ottamatta sitä, että liikevaihdon jakaumaa ei ollut esitetty EU:n tilintarkastusasetuksen vaatimuksen mukaisesti. Yhden tilintarkastusyhteisön avoimuusraporttia ei ollut julkaistu ja aikaisempien tilikausien raportteja ei ollut pidetty saatavilla sitä koskevan lainsäädännön (EU:n tilintarkastusasetus 537/2014) aikarajoja noudattaen. Avoimuusraportti ei myöskään sisältänyt kaikkia siltä lakisääteisesti edellytettäviä asioita.

Tilintarkastusyhteisön pitää toimittaa PRH:n tilintarkastusvalvontaan laaduntarkastusraportin päätelmän perusteluissa esitettyjen havaintojen juurisyyanalyysi sekä toimenpidesuunnitelma juurisyiden poistamiseksi yleensä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. Vuonna 2021 saatiin selvitys kuudelta yhteisöltä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.03.2022