Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PIE-tilintarkastustoimeksiantoja koskevat havainnot

PRH:n tilintarkastusvalvonta kävi läpi15 PIE-tilintarkastustoimeksiantoa vuoden 2020 aikana suoritetuissa laaduntarkastuksissa. Näissä tehtiin havaintoja muun muassa seuraavissa aihealueissa:

 • toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus
 • liikevaihdon tai vastaavien tuottojen tarkastus
 • pääkirjanpitovientien ja muiden oikaisujen tarkastus
 • saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä
 • tilintarkastuksen suunnittelu
 • olennaisuuden määrittäminen
 • kirjanpidolliset arviot
 • palveluorganisaation käyttäminen
 • tilinpäätöksen tarkastaminen
 • konsernitilinpäätöksen tarkastus
 • kommunikointi johdon ja hallintoelinten kanssa
 • lähipiiriasioiden tarkastus
 • tarkastusvaliokunnalle/hallitukselle esitettävä lisäraportti
 • tilintarkastuskertomuksen laatiminen
 • tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (KAM).

Tilintarkastajan laatuvaatimukset eivät täyty

Vuoden 2020 aikana tarkastetuissa 15 PIE-toimeksiannossa tehtiin yhteensä 39 tulokseen vaikuttavaa havaintoa. Näistä 25 tulokseen vaikuttavaa havaintoa kohdistui niihin kahteen PIE-toimeksiannon laaduntarkastukseen, joissa tilintarkastajan laatuvaatimukset eivät täyttyneet.

Toinen tilintarkastajista, jonka tilintarkastustyö ei täyttänyt laatuvaatimuksia, oli uusintatarkastuksen kohteena. Uusintatarkastuksessa läpikäydyssä toimeksiannossa oli niin merkittäviä puutteita, että tilintarkastajan työn ei voitu katsoa täyttävän laatuvaatimuksia.

Toisessa toimeksiannossa, jossa tilintarkastustyö ei täyttänyt laatuvaatimuksia, merkittävimmät puutteet olivat seuraavat:

 • Konsernitilinpäätöksen tarkastuksesta ei ole dokumentaatiota eikä se siten ole todennettavissa.
 • Tilintarkastuskertomus ei sisällä vahvistusta tilintarkastuslausunnon ristiriidattomuudesta tarkastusvaliokunnalle/hallitukselle annettavan lisäraportin kanssa.
 • Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU) 537/2014 artikla 11:n mukaista lisäraporttia ei ole laadittu.
 • Laadunvalvontatarkastaja ei ole tarkastanut, että Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU) 537/2014 artikla 11:n mukainen lisäraportti on laadittu, eikä läpikäynyt lisäraporttia.

Tilintarkastajan lisäraportti

PRH:n tilintarkastusvalvonta on havainnut laaduntarkastuksissaan, että tilintarkastajien tarkastusvaliokunnille tai hallitukselle antamissa lisäraporteissa on vielä kehitettävää.

Suosittelemme listayhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden tilintarkastajia kiinnittämään huomiota siihen, että tilintarkastajan lisäraportti täyttää EU-asetuksen vaatimukset ja että se toimitetaan oikea-aikaisesti tarkastusvaliokunnalle tai hallitukselle.

Tilintarkastajan raportoinnin tulee olla selkeää ja otsikoitu siten, että raportin saaja voi todeta raportin luonteen. Tilintarkastajan tulee esittää säädetyt asiat lisäraportissa ja raportin tulee olla allekirjoitettu ja päivätty. Raportoiminen soveltuvin osin muussa kuin säädetyssä muodossa ei ole riittävää.

Vaatimus tilintarkastajan lisäraportista perustuu EU:n asetukseen 537/2014.

Asetuksen mukaan PIE-yhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavan tilintarkastajan on esitettävä tarkastusvaliokunnalle tai hallitukselle kirjallinen lisäraportti. Lisäraportissa on selitettävä suoritetun lakisääteisen tilintarkastuksen tulokset ja sen on sisällettävä vähintään asetuksen 11 artiklan mukaiset seikat.

Toimeksiannon laadunvalvontatarkastus

PRH:n tilintarkastusvalvonta on havainnut laaduntarkastuksissaan, että toimeksiantojen laadunvalvontatarkastuksissa ja niiden dokumentoinnissa on vielä kehitettävää.

Suosittelemme listayhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden tilintarkastajia kiinnittämään huomiota siihen, että tilintarkastuskansion dokumentaatio toimeksiannon laadunvalvontatarkastuksesta täyttää EU-asetuksen vaatimukset.

Vaatimus toimeksiannon laadunvalvontatarkastuksesta perustuu EU:n asetukseen 537/2014.

Asetuksen mukaan ennen kuin kertomus ja lisäraportti annetaan, on tehtävä toimeksiannon laadunvalvontatarkastus sen arvioimiseksi, onko lakisääteinen tilintarkastaja tai päävastuullinen tilintarkastaja kohtuudella arvioituna voinut päätyä kyseisten kertomuksen ja lisäraportin luonnoksissa esitettyihin lausuntoihin ja niissä esitettyihin päätelmiin. Laadunvalvontatarkastajan on oltava lakisääteinen tilintarkastaja, joka ei osallistu laadunvalvontatarkastuksen kohteena olevan lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamiseen.

Laadunvalvontatarkastusta tehdessään laadunvalvontatarkastajan on dokumentoitava tiedot ainakin seuraavista:

 1. suulliset ja kirjalliset tiedot, jotka lakisääteinen tilintarkastaja tai päävastuullinen tilintarkastaja on antanut merkittävien harkintaan perustuvien ratkaisujen, suoritettujen tilintarkastustoimenpiteiden ja keskeisten havaintojen ja niiden perusteella tehtyjen päätelmien tueksi, riippumatta siitä, onko ne annettu laadunvalvontatarkastajan pyynnöstä;
 2. lakisääteisen tilintarkastajan tai päävastuullisen tilintarkastajan lausunnot, sellaisina kuin ne esitetään kertomuksen ja lisäraportin luonnoksissa.

Laadunvalvontatarkastuksessa on arvioitava ainakin seuraavat osatekijät:

 1. lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuus tarkastettavasta yhteisöstä;
 2. lakisääteisen tilintarkastuksen kannalta merkittävät riskit, jotka lakisääteinen tilintarkastaja tai päävastuullinen tilintarkastaja on tunnistanut lakisääteisen tilintarkastuksen aikana, ja toimenpiteet, jotka hän tai se on toteuttanut näiden riskien asianmukaiseksi hallitsemiseksi;
 3. lakisääteisen tilintarkastajan tai päävastuullisen tilintarkastajan perustelut, erityisesti olennaisuustason ja merkittävien riskien osalta;
 4. mahdolliset pyynnöt neuvojen saamiseksi ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja tällaisten neuvojen noudattaminen;
 5. tilintarkastuksen aikana tilinpäätöksessä todettujen korjattujen ja korjaamattomien virheellisyyksien luonne ja laajuus;
 6. aiheet, joista on keskusteltu tarkastettavan yhteisön tarkastusvaliokunnan sekä johto- ja/tai valvontaelinten kanssa;
 7. aiheet, joista on keskusteltu toimivaltaisten viranomaisten ja tapauksen mukaan muiden kolmansien osapuolten kanssa;
 8. tukevatko laadunvalvontatarkastajan tilintarkastusaineistosta valitsemat asiakirjat ja tiedot lakisääteisen tilintarkastajan tai päävastuullisen tilintarkastajan lausuntoa, sellaisena kuin se esitetään kertomuksen ja lisäraportin luonnoksissa.
Laadunvalvontatarkastajan on keskusteltava laadunvalvontatarkastuksen tuloksista lakisääteisen tilintarkastajan tai päävastuullisen tilintarkastajan kanssa. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ja laadunvalvontatarkastajan on dokumentoitava tiedot laadunvalvontatarkastuksen tuloksista sekä huomiot, joihin nämä tulokset perustuvat.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021