PIE-tilintarkastustoimeksiantoja koskevat havainnot

PRH:n tilintarkastusvalvonta kävi läpi 16 PIE-tilintarkastustoimeksiantoa vuoden 2021 aikana suoritetuissa laaduntarkastuksissa. Näissä tehtiin havaintoja muun muassa seuraavissa aihe-alueissa:

  • tilintarkastuksen suunnittelu
  • toimeksiantotiimin keskustelu väärinkäytösriskistä sekä tilinpäätöksen alttiudesta olennaiselle virheellisyydelle
  • palveluorganisaation käyttäminen
  • liikevaihdon tai vastaavien tuottojen tarkastus
  • sijoitusten tarkastus
  • kehittämismenojen tarkastus
  • tilinpäätöksen tarkastaminen
  • toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus
  • kommunikointi johdon ja hallintoelinten kanssa
  • tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (KAM).

Valmistautuminen lakisääteiseen tilintarkastukseen ja riippumattomuuteen kohdistuvien uhkien arvioiminen

PRH:n tilintarkastusvalvonta on havainnut laaduntarkastuksissaan, että kehitettävää on vielä tilintarkastukseen valmistautumisessa ja riippumattomuuden arvioimisessa tilintarkastuksen eri vaiheissa sekä näiden asioiden dokumentoimisessa.

Ennen kuin lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ottaa vastaan yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön lakisääteistä tilintarkastusta koskevan toimeksiannon tai jatkaa sitä, sen on mm. arvioitava riippumattomuutta ja puolueettomuutta sekä tilintarkastustoimeksiannon kestoa. Työpapereihin on kirjattava kaikki riippumattomuuteen kohdistuvat merkittävät uhat sekä toimenpiteet kyseisten uhkien lieventämiseksi. Johtopäätösten lisäksi dokumentaatiosta tulisi käydä ilmi seikat, joita johtopäätöksen muodostamiseksi on arvioitu. Laaduntarkastuksissa on havaittu, että työpapereihin kirjoitetaan johtopäätös, mutta ei seikkoja, joiden perusteella kyseiseen johtopäätökseen on päädytty.

Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on lisäksi vahvistettava lisäraportissa vuosittain kirjallisesti tarkastusvaliokunnalle, että lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavat lakisääteinen tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö sekä tilintarkastusyhteisön osakkaat ja toimeksiantoryhmän johtavat henkilöt (senior manager ja manager) ovat riippumattomia tarkastettavasta yhteisöstä. Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on keskusteltava tarkastusvaliokunnan kanssa riippumattomuuttaan uhkaavista tekijöistä ja näiden uhkien lieventämiseksi toteutetuista varotoimista. Sekä lisäraportti että keskustelu tulee olla dokumentoituina tilintarkastuskansioon.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastustoimeksiantoihin soveltuu myös vaatimus toimeksiannon laadunvalvontatarkastuksesta. Ennen tilintarkastuskertomuksen ja lisäraportin antamista on tehtävä toimeksiannon laadunvalvontatarkastus. Laadunvalvontatarkastuksessa on arvioitava myös lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta tarkastettavasta yhteisöstä.

Vaatimus tilintarkastajan riippumattomuuden arvioinnista perustuu EU:n asetukseen 537/2014.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2022