Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Suositukset ja suositusten toteuttamisen seuranta

PRH:n tilintarkastusvalvonta antoi vuoden 2021 aikana tilintarkastusyhteisöille päätöksiä ja suosituksia yhteensä 6 kappaletta.

Tilintarkastusvalvonta on käynyt läpi laaduntarkastuksessa tehdyt havainnot tilintarkastusyhteisön kanssa ennen raportin laatimista. Tilintarkastusvalvonta on kehottanut tilintarkastusyhteisöä selvittämään juurisyyt lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa sekä laadunvalvontajärjestelmän toimintaperiaatteissa, menettelytavoissa ja dokumentoinnissa todetuille laatupoikkeamille ISQC1:n vaatimuksista.

Tilintarkastusyhteisön tulee toimittaa tilintarkastusvalvontaan laaduntarkastusraportin päätelmän perusteluissa esitettyjen havaintojen juurisyyanalyysi sekä toimenpidesuunnitelma juurisyiden poistamiseksi yleensä kolmen kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. Vuonna 2021 tilintarkastusvalvonta sai selvityksen kuudelta yhteisöltä.

Tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastusyhteisön korjaavien toimenpiteiden vaikutusta tilintarkastusyhteisön tilintarkastusten laatuun. Lisäksi tilintarkastusvalvonta seuraa toimenpiteiden toteuttamista seuraavan laaduntarkastustarkastuskäynnin yhteydessä.

Suoritettujen laaduntarkastusten perusteella tilintarkastusvalvonta antoi tilintarkastajille myös suosituksia. PIE-toimeksiantojen tilintarkastajille annetaan suositukseksi kehittää toimintaa laaduntarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen pohjalta. Lisäksi laaduntarkastusten perusteella annettiin kolme muuta suositusta PIE-toimeksiantojen tilintarkastajille:

  • Tilintarkastajaa kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota tilintarkastajan valinnan, riippumattomuuden arvioinnin ja toimeksiannon aloittamisen / jatkamisen dokumentoimiseen.
  • Tilintarkastajaa kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota tilintarkastussuunnitelman laadintaan, riskien arviointiin sekä näiden dokumentoimiseen, olennaisuuden uudelleenarviointiin sekä konsernin tilintarkastuksen toteuttamiseen ja dokumentoimiseen.
  • Tilintarkastajaa kehotettiin erityisesti kiinnittämään huomiota siihen, että sähköisesti allekirjoitettu eheä tilinpäätöstiedosto on kokonaisuutena arkistoitu tilintarkastuskansioon.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 31.03.2022