Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusdokumentaatio

Dokumentaation pääasiallinen tavoite on osoittaa, että tilintarkastaja on hankkinut riittävästi asianmukaista evidenssiä johtopäätöksensä tueksi. Se ei kuitenkaan ole tilintarkastusdokumentaation ainoa tehtävä: dokumentaatio muun muassa auttaa tilintarkastuksen suunnittelussa ja suorittamisessa.

Dokumentaatio auttaa myös säilyttämään asioita, jotka voivat vaikuttaa tuleviin tilintarkastuksiin. Asianmukainen ja oikea-aikaisesti laadittu dokumentaatio auttaa parantamaan tilintarkastuksen laatua. Se myös helpottaa hankitun tilintarkastusevidenssin ja tehtyjen johtopäätösten tehokasta arviointia ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Tilintarkastajan edellytetään laativan riittävän tilintarkastusdokumentaation niin, että kokenut tilintarkastaja, joka ei ole ollut aikaisemmin tekemisissä kyseisen toimeksiannon kanssa, pystyy saamaan käsityksen:

  1. suoritettujen tilintarkastustoimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta ja laajuudesta
  2. tilintarkastustoimenpiteiden tuloksista ja hankitusta tilintarkastusevidenssistä
  3. tilintarkastuksen aikana esiin tulleista merkittävistä seikoista, niitä koskevista johtopäätöksistä ja johtopäätöksiä muodostettaessa tehdyistä merkittävistä ammatilliseen harkintaan perustuvista ratkaisuista.

Tilintarkastustoimenpiteiden luonnetta, ajoitusta ja laajuutta koskien dokumentaation tulee sisältää:

  1. ominaispiirteet, jotka yksilöivät tarkastetut yksiköt tai seikat
  2. kuka on suorittanut tilintarkastustyön ja milloin tämä työ on valmistunut
  3. kuka on läpikäynyt suoritetun työn, jos tarkastusta on suorittanut useampi henkilö.

Teimme laaduntarkastuksissa runsaasti havaintoja puutteellisesta dokumentoinnista kaikilla tilintarkastuksen osa-alueilla. Tällöin tilintarkastustoimenpiteillä mahdollisesti hankittua evidenssiä ei voitu arvioida.

Esimerkkejä havainnoista

1. Tilintarkastaja on Stanssin lokitiedon mukaan tulostanut työpaperinsa 27.1.2019. Työpaperit ovat olleet tulostettaessa suurelta osin tyhjiä ilman tilintarkastajan merkintöjä. Tilintarkastaja on tulostamisen jälkeen kirjoittanut punakynällä ruksit tiettyjä asioita käsitteleviin työpapereihin. Koska työpaperit ovat olleet tyhjiä tulostushetkellä ja merkinnät on tehty tulostettuihin papereihin punakynällä, voidaan todentaa, ettei tilintarkastaja ole suorittanut kyseisiä tarkastustoimenpiteitä oikea-aikaisesti.

2. Tilintarkastajan tilintarkastusohjelmistoon merkitsemät toimenpiteet eivät ole kaikki todennettavissa ja erillisistä työpapereista on vaikea saada käsitystä tarkastustoimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta ja laajuudesta.

3. Tilintarkastuslistaan on kuitattu tehdyksi eri toimenpiteitä, mutta siihen ei ole liitetty dokumentaatiota, josta tehdyn työn voisi todentaa. Tilinpäätöstarkastuksen dokumentointitavasta johtuen on vaikea varmistua, että kaikki olennaiset asiat on tarkastettu. Tehdyistä tarkastustoimenpiteistä ei kaikilta osin saa käsitystä, mitä on tehty ja mitkä olivat johtopäätökset.

4. Konsernitilinpäätöksen tarkastus ei ole todennettavissa, joten saadun evidenssin määrää ei voi arvioida. Dokumentaatiosta ei selviä, onko tilintarkastaja tarkastanut, että kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen.

5. Vaihto-omaisuuden arvo, 201 tuhatta euroa, ylittää tilintarkastajan määrittämän kokonaisolennaisuuden yli viisinkertaisesti. Tilintarkastaja on tutustunut yhtiön varastoon 13.11.2018. Tästä käynnistä ei ole olemassa dokumentaatiota, josta selviäisi, mitä tarkastustoimenpiteitä tilintarkastaja on käynnin aikana tehnyt.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.09.2021