Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien laaduntarkastukset

PRH:n tilintarkastusvalvonnan laadunvarmistuksen asiantuntijat ovat tehneet kaikki suoritetut laaduntarkastukset vuodesta 2018 lähtien.

Tilintarkastajan laaduntarkastus tehdään arvioimalla tilintarkastajan tilintarkastustyötä tilintarkastusvalvonnan valitsemassa tilintarkastustoimeksiannossa. Laaduntarkastuksessa arvioidaan, voidaanko valitun toimeksiannon tilintarkastus todeta suoritetuksi hyvää tilintarkastustapaa noudattaen.

Osana hyvän tilintarkastustavan noudattamisen valvontaa arvioidaan, miten tilintarkastaja on huomioinut relevanttien tilintarkastusstandardien vaatimukset ja ovatko tilintarkastajan tarkastustoimenpiteet keskittyneet tilintarkastuksen kannalta olennaisiin ja merkittäviin asioihin.

Tilintarkastuskansiossa olevan dokumentaation perusteella tulee pystyä toteamaan, että lausunnon tueksi on hankittu riittävä määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Dokumentaation perusteella tulee pystyä myös toteamaan, että tilintarkastajan raportointi on tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen mukaista.

Tilintarkastajat ovat joko kolmen tai kuuden vuoden välein henkilökohtaisesti laaduntarkastuksen kohteena. Lisäksi tilintarkastaja voidaan määrätä laaduntarkastukseen riskiperusteisesti.

Työohjelmat ja uusi laatujaosto työn tukena

Käytössämme on kolme laaduntarkastuksen työohjelmaa. Yksi työohjelma on tarkoitettu laaduntarkastuksiin, joiden kohteena on julkishallinnon tilintarkastaja. Kahta muuta työohjelmaa käytetään muiden tilintarkastajien laaduntarkastuksissa toimeksiannon koon mukaan: pienissä tarkastuskohteissa käyttämämme laaduntarkastuksen työohjelma on sisällöltään suppeampi kuin suuremmissa tarkastuskohteissa käytettävä.

Vuoden 2019 aikana perustimme julkistarkastuksen laatujaoston, jonka tehtävänä on avustaa tilintarkastusvalvontaa laaduntarkastusten työmenetelmien kehittämisessä ja laaduntarkastusten tulosten arvioinnissa. Laatujaostoon kuuluivat vuonna 2019 JHTT Virpi Ala-aho, Pasi Leppänen ja JHTT Erja Viitala.

Laaduntarkastusten määrät

Vuonna 2019 laaduntarkastukseen määrättiin 202 tilintarkastajaa, joista olemme teemme laaduntarkastuksen 175 tilintarkastajalle. Laaduntarkastusten peruuntumisista suurin osa (19 kappaletta) johtui siitä, että tilintarkastaja haki hyväksymisen lakkauttamista laaduntarkastukseen määräämisen jälkeen.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto toteutettujen ja keskeneräisten laaduntarkastusten lukumääristä.

Laaduntarkastukset tilintarkastajittain 2019 2018
Laaduntarkastukseen määrättyjä tilintarkastajia yhteensä 202 97
Hyväksyminen lakkautettu tilintarkastajan hakemuksesta 19 8
Laaduntarkastus peruuntunut muusta syystä 4 3
Peruuntuneet laaduntarkastukset yhteensä 23 11
Laaduntarkastus siirretty myöhemmin suoritettavaksi 4 1
Laaduntarkastukset yhteensä 175 85
Asia käsiteltävänä laadunvarmistusyksikössä 40 1
Asia käsiteltävänä tutkinta-asiat ja laillisuusvalvontayksikössä 0 8

Vuoden 2019 aikana teimme laaduntarkastuksen yhteensä 135 tilintarkastajalle, joista 13 oli julkishallinnon tilintarkastajaa. Lisäksi 40 tilintarkastajan, joista viisi julkishallinnon tilintarkastajaa, laaduntarkastus vuodelta 2019 on kesken vuodenvaihteessa vuodelta 2019. Heistä 20 on saanut päätöksen tai ratkaisun 3.3.2020 mennessä.

Vuoden 2018 lopussa kahdeksan laaduntarkastuksen käsittely oli kesken tutkinta-asiat ja laillisuusvalvonta -yksikössä ja yhden laaduntarkastuksen käsittely oli kesken laadunvarmistusyksikössä.

Vuoden 2019 aikana annettiin lisäksi päätös kuudesta vuodelle 2018 määrätystä laaduntarkastuksesta. Näistä yhden laaduntarkastuksen päätös oli hyväksytty, neljän hylätty ja yhden laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella. Kolmelle ei ole annettu päätöstä tai ratkaisua toistaiseksi. Kaikki laaduntarkastuksista antamamme päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 12.05.2020