Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelma 2023

Tilintarkastuslakiin perustuvat tilintarkastajien hyväksymis-, valvonta- ja muut tehtävät ovat Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan tehtäviä. Valvonnan kohteina ovat tilintarkastusyhteisöt sekä HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajat. Tilintarkastusvalvonta toimii osana PRH:ta yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi.

Toiminnallamme edistämme luottamusta tilintarkastukseen ja tilinpäätöstietoihin. Toimimme yhteistyössä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten kanssa. Toimintamme perustuu oikeusvarmuuteen, ennakoitavuuteen, objektiivisuuteen ja asianosaisten yhdenvertaisuuteen.

PRH:n vahvistamat strategiset päämäärät ohjaavat tilintarkastusvalvonnan toimintaa. Lue lisää PRH:n strategisista päämääristä.Avautuu uuteen välilehteen PRH:n strategian mukaisesti tavoitteenamme on vaikuttava valvonta. Valvonnalla edistämme valvottavien lainmukaista toimintaa ja pyrimme ennaltaehkäisemään lainvastaisia menettelyjä. Vaikuttavuus edellyttää meiltä

  • aktiivista valvottavien ohjausta sekä tiedottamista valvontatoiminnasta
  • aktiivista puuttumista lainvastaista menettelyä koskeviin epäilyihin ja laissa säädettyjen valvontakeinojen käyttämistä
  • aktiivista vuoropuhelua valvottavien ja heitä edustavien tahojen kanssa sekä valvonnan pitkäjänteistä kehittämistä kokemusten ja palautteiden perusteella
  • niukkojen voimavarojen tehokasta kohdentamista.

Olemme edistäneet päätösten ymmärrettävyyttä ja ohjaavuutta perustelemalla päätökset aiempaa yksityiskohtaisemmin. Lyhennämme käsittelyaikoja riittävillä resursseilla ja ylläpitämällä hyvää työrauhaa. Laaduntarkastuksen kohteena olevien tilintarkastajien kanssa käymme henkilökohtaiset keskustelut havainnoista ja päätösten perusteluista. Jatkamme näiden toimintatapojen edistämistä myös vuonna 2023.

Tilintarkastusvalvonta on aktiivinen tilintarkastusalan kehittämishankkeissa kansainvälisesti ja kotimaassa. Osallistumme kansalliseen ja eurooppalaiseen lainvalmisteluun. Tärkeitä ajankohtaisia EU-lainsäädäntöaloitteita ja -toimia ovat etenkin: 1) yritysten raportoinnin ja sen EU-tason valvonnan kehittäminen (EU-komission aloite tilintarkastusdirektiivin 2006/43/EC ja niin sanotun PIE-asetuksen (EU) 537/2014 ym. muuttamiseksi; 2) sähköinen tilinpäätösraportointi ESEF (European Single Electronic Format) ja sen tilintarkastus; sekä 3) yritysten kestävyysraportointi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja raportoinnin varmentaminen. Suomessa olemme osana "yritysten digitalous-hanketta" mukana edistämässä siirtymää kohti yritysten digitaalista tilinpäätös- ja tilintarkastusraportointia, jossa PRH:n kautta julkistettavat asiakirjat laaditaan ja toimitetaan PRH:lle IXBRL-muodossa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 30.11.2022