Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Valvottava toiminta

Tilintarkastusvalvonta valvoo lain mukaan paitsi tilintarkastajia myös tilintarkastajien toimintaa, millä on käytännön merkitystä valvonnan kohteen rajaamisessa. Lähtökohtana valvonnalle on TTL 1:1 soveltamisalasäännös, joka määrittelee valvottavan toiminnan rajat.

Tilintarkastuslakia sovelletaan, jollei muualla laissa toisin säädetä:

  1. kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen;
  2. toimeen, joka säädetään muussa laissa tai asetuksessa tilintarkastajan tehtäväksi tai jonka perusteella tilintarkastaja antaa kirjallisen lausunnon viranomaisen tai tuomioistuimen käyttöön.

Toimintaan, johon sovelletaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annettua lakia (1142/2015), sovelletaan tilintarkastuslakia eräin poikkeuksin. Merkittävää on, että tutkinta-asioissa keskeinen normilähde, hyvä tilintarkastustapa, on erilainen yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla. Julkisella sektorilla sovelletaan julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa.

Tilintarkastajan harjoittamaan "muuhun toimintaan" sovelletaan vain osaa tilintarkastuslain säännöksistä. Muuta toimintaa tilintarkastajan ominaisuudessa ovat tyypillisesti muut kuin lakisääteiset tilintarkastajan tehtävät, esimerkiksi neuvonta. Kaikki tilintarkastajan toiminta tilintarkastajan ominaisuudessa on valvottavaa toimintaa ja voi siten tulla tutkinnan kohteeksi.

Tärkeä säännös PIE-yhteisöjen tilintarkastajien valvonnassa on Euroopan unionin tilintarkastusasetus nro 537/2014 (PIE-asetus). PIE-asetuksessa säädetään PIE-yhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen erityisvaatimuksista.

PRH:n tilintarkastusvalvonta tekee viranomaisyhteistyötä tehtävissään. Yhteistyötä tutkinta-asioissa on erityisesti poliisin, verohallinnon ja Finanssivalvonnan (Fiva) kanssa. Fivalla on rinnakkainen valtuus tutkia itsenäisesti intressipiirissään olevien tilintarkastajien menettelyn lainmukaisuutta valvontatehtävien edellyttäessä (TTL 9:2).

PRH:n tilintarkastusvalvonta on tehnyt poliisille tutkintapyyntöjä tilintarkastajan ammattinimikkeen luvattomasta käyttämisestä. Pirkanmaan käräjäoikeus ratkaisi 18.9.2019 asian tilintarkastajan ammattinimikkeen luvattomasta käyttämisestä. Tilintarkastaja oli tilintatarkastajarekisteristä poistamisen jälkeen antanut tilintarkastuskertomuksia, vaikka hän ei ollut näitä kertomuksia allekirjoittaessaan enää hyväksytty tilintarkastaja, eikä oikeutettu esiintymään tilintarkastajana. Käräjäoikeus tuomitsi tilintarkastajan 30 päiväsakkoon sekä velvoitti vastaajan korvaamaan valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä laskuttamiensa tilintarkastuspalkkioiden määrän. Päätös on lainvoimainen.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.03.2021