Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Laaduntarkastuksen lähestymistapa

PRH:n tilintarkastusvalvonnan suorittama laaduntarkastus perustuu tilintarkastuslakiin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) tilintarkastusasetukseen N:o 537/2014. Tilintarkastusvalvonta tekee yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöjä) tarkastaviin tilintarkastusyhteisöihin laaduntarkastuksia kolmen vuoden välein.

Yhteisön on järjestettävä toimintansa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti toiminnan laajuus ja monimutkaisuus huomioon ottaen. Yhteisön on laadittava toimintaperiaatteet ja menettelytavat tämän varmistamiseksi. Laaduntarkastuksessa tilintarkastusvalvonta arvioi yhteisön laadunvalvonta-järjestelmän rakennetta ja toimivuutta. Tavoitteena on myös varmistaa, että yhteisö on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin järjestelmänsä kehittämiseksi tilintarkastusvalvonnan ja yhteisön oman laadunvalvonnan aiempien havaintojen ja raporttien pohjalta.

Big4 -yhteisöjen laaduntarkastukset tehdään EU:ssa tilintarkastusta valvovien viranomaisten käytössä olevan yhteisen laaduntarkastusmetodologian Common Audit Inspection Methodology (CAIM) mukaisesti. Muiden yhteisöjen tarkastuksessa käytetään pienemmille yhteisöille sovellettua tarkastusohjelmaa.

Yhteisön laadunvalvontajärjestelmällä tarkoitetaan toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka se on luonut toimintansa laadun varmistamiseksi. Laaduntarkastuksissa tilintarkastusvalvonta arvioi, minkälaiset yhteisön toimintaperiaatteet ja menettelytavat ovat ja noudatetaanko niitä käytännössä.

Tilintarkastusyhteisön täytyy luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmää, joka auttaa sitä saamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että

  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja
  • yhteisö ja sen henkilöstö noudattavat sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia
  • yhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia.
Laadunvalvontajärjestelmän pitää kattaa seuraavat Kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC 1:n sisältämät osa-alueet:
  • laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä
  • relevantit eettiset vaatimukset
  • asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen
  • henkilöresurssit
  • toimeksiannon suorittaminen
  • seuranta.

PRH:n tilintarkastusvalvonta tekee laaduntarkastuksia myös kaikille tilintarkastajille (luonnollinen henkilö). Osana tilintarkastajan laaduntarkastusta käydään läpi tilintarkastajan tekemää tilintarkastustyötä tilintarkastusvalvonnan valitsemassa tilintarkastustoimeksiannossa. Tilintarkastusvalvonta hyödyntää toimeksiantojen läpikäynnissä tehtyjä havaintoja evidenssinä siitä, miten yhteisössä toimivat tilintarkastajat noudattavat sen toimintaperiaatteita ja menettelytapoja toimeksiantoja suorittaessaan. Tilintarkastusvalvonta käyttää havaintoja evidenssinä myös siitä, miten yhteisön kehitystoimet ilmenevät tilintarkastusten käytännön toteutuksessa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 23.03.2022