Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Usein kysyttyä

1. K: Mil­loin yri­tys­kiin­ni­tys­tä voi­daan ha­kea?

V: Elinkeinonharjoittajan pitää olla kaupparekisteriin merkitty. Pelkkä Y-tunnus ei vielä riitä. Esim. osakeyhtiön perustajana et voi hakea kiinnitystä, vaikka yhtiön perustaminen on kaupparekisterissä vireillä ja y-tunnus on saatu.

2. K: Mak­se­taan­ko yri­tys­kiin­ni­tyk­sen mak­sut etu­kä­teen vai asian tul­tua rat­kais­tua?

V: Yrityskiinnitysten maksut laskutetaan jälkikäteen.

3. K: Kor­ko ja pe­ri­mis­ku­lut, min­kä suu­rui­sia ja pi­tää­kö il­moit­taa?

V: Velkojan ja velallisen keskenään sovittava asia, ei ole pakollinen tieto.

4. K: Yri­tyk­sel­lä on ni­men­muu­tos vi­reil­lä. Vai­kut­taa­ko se yri­tys­kiin­ni­tys­ha­ke­muk­seen?

V: Yrityskiinnityshakemus käsitellään normaalisti. Jos yrityksen nimenmuutos rekisteröidään kaupparekisteriin käsittelyn aikana, niin kiinnitystodistukset ovat yrityksen uudella nimellä.

5. K: Yksi vai useam­pi vel­ka­kir­ja, mil­lai­nen kä­sit­te­ly­mak­su?

V: Kiinnitystä voi hakea yhdellä velkakirjalla tai jakaa useammalle velkakirjalle (etuoikeus mainittava). Velkakirjojen lukumäärä ei vaikuta hakemusmaksuun.

6. K: Pi­tää­kö vel­ka­kir­jan hal­ti­ja il­moit­taa kiin­ni­tyk­sen ha­ke­mis­vai­hees­sa?

V: Haltija ja osoite on aina ilmoitettava, jos hakijana on velkoja. Jos yritys itse on hakija, haltijaa ei tarvitse ilmoittaa. Yritystä itseään ei voida merkitä rekisteriin haltijaksi omaan yritykseen kohdistuvassa kiinnityksessä.

7. K: Vel­ka­kir­jo­jen nu­me­roin­ti?

V: Jos hakemuksessa on vain yksi velkakirja, se voi olla numeroitu tai numeroimaton. Jos hakemuksessa useampia velkakirjoja, numeroitava. Asiakkaan on käytettävä juoksevaa numerointia.

8. K: Mi­ten yri­tys­kiin­ni­tys kuo­le­te­taan?

V: Asiakkaan tehtävä kuoletushakemus on joko vapaamuotoinen hakemus tai PRH:n verkkosivuilta tulostettu hakemuspohja. Panttivelkakirjat aina liitettävä alkuperäisinä mukaan tai käräjäoikeuden päätös asiakirjan kuolettamisesta. Ks. ohje kuolettamiseen.

9. K: Ha­lu­taan lak­kaut­taa elin­kei­no­toi­min­ta, mut­ta yri­tys­kiin­ni­tyk­set voi­mas­sa?

V: Jos yrityksellä on voimassa yrityskiinnityksiä, ei elinkeinotoimintaa voida lakkauttaa ennen kuin yrityskiinnitykset kuoletettu. Yrittäjän on tehtävä yrityskiinnityksen kuolettamishakemus ja liitettävä oheen panttivelkakirjat alkuperäisenä. Yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä kiinnityksenhaltijaan/luotonantajaansa.

10. K: Yri­tys­kiin­ni­tys ha­lu­taan kuo­let­taa, mut­ta al­ku­pe­räi­set pant­ti­vel­ka­kir­jat ovat ka­don­neet, mitä pi­tää teh­dä?

V: Jos velkakirjoja ei löydy, ne tulee ensin asiakirjoina kuolettaa käräjäoikeudessa. Vasta sen jälkeen yrityskiinnitys voidaan kuolettaa PRH:ssa. PRH:n kuoletushakemukseen tulee tällöin liittää oikeaksi todistettu kopio käräjäoikeuden päätöksestä, jolla panttivelkakirja on kuoletettu.

11. K: Voi­daan­ko yri­tys­kiin­ni­tys kuo­let­taa, jos pant­ti­vel­ka­kir­jan kiin­ni­tys­to­dis­tus puut­tuu?

V: Yrityskiinnitys voidaan kuolettaa, vaikka panttivelkakirjan liitteenä olevaa erillistä kiinnitystodistusta ei ole mukana. Yritykseltä pyydetään tällöin kirjallinen selvitys, josta käy ilmi kiinnitystodistuksen puuttumisen syy (yleensä revitty, silputtu, poltettu tai muutoin hävinnyt).

Lisäksi muutoin normaaliin tapaan mukana on oltava kuoletushakemus ja panttivelkakirja alkuperäisinä.

Huom. Jos panttivelkakirja on kadonnut, PRH ei voi kuolettaa kiinnitystä ennen kuin kadoksiin joutunut panttivelkakirja on asianmukaisesti kuoletettu käräjäoikeudessa.

12. K: Jos su­lau­tu­mi­seen osal­lis­tu­vis­ta yh­tiöis­tä useam­mal­la kuin yh­del­lä on yri­tys­kiin­ni­tyk­siä, mitä pi­tää teh­dä?

V: Jos sulautumisessa useammalla kuin yhdellä yhtiöllä on yrityskiinnityksiä, pitää tehdä hakemus kiinnitysten etuoikeuden järjestämisestä tai kuolettaa yrityskiinnityksiä siten, että vain yhteen osallisyhtiöön on voimassa yrityskiinnityksiä. Ks. ohje etuoikeusjärjestyksen muuttamiseen.

13. K: Mitä pi­tää teh­dä kun ja­kau­tu­val­la yh­tiöl­lä on yri­tys­kiin­ni­tyk­siä?

V: Jos jakautuvassa yhtiössä voimassa yrityskiinnityksiä, on sovittava niiden kohdentamisesta ja etuoikeudesta tai kiinnitykset on kuoletettava..

14. K: Mikä on ra­si­tus­to­dis­tus ja mi­ten sen saa ti­lat­tua PRH:sta?

V: Rasitustodistus sisältää tiedot yrityskiinnitysrekisteriin merkityistä yrityksen kiinnityksistä. Sähköisessä PRH:n Virre-tietopalvelussa pääset tutustumaan yrityskiinnitysrekisterin tietoihin. Rasitustodistuksen voit ostaa suoraan osoitteesta www.virre.fi.Avautuu uuteen välilehteen

Huom! Kiinteistöihin liittyviä otteita ja todistuksia, mm. rasitustodistusta et saa PRH:sta. Ks. tarkemmin Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta http://www.maanmittauslaitos.fi/node/3434Avautuu uuteen välilehteen