Gå direkt till innehållet
Valikko

Enhetliga patentsystemet träder i kraft 1 juni 2023

Det enhetliga patentet (Unitary Patent, UP) är ett nytt alternativ vid sidan av det klassiska europeiska patentet. Vid behov kan patenthavarens patent få enhetlig verkan på samma gång i alla länder som är med i det enhetliga patentsystemet. När systemet träder i kraft den 1 juni 2023 deltar 17 EU-medlemsländer i systemet.

Enhetliga patent beviljas av det europeiska patentverket EPO, som också fortsätter att bevilja klassiska europeiska patent. Ansökan om patent hos EPO sker som förut. Efter att ett europeiskt patent har beviljats, kan patentsökanden begära att patentet ska registreras som enhetligt patent. Ett enhetligt patent är möjligt för alla europeiska patent som beviljats efter att systemet införts. Enhetligt patent måste sökas inom en månad efter att patentet beviljades.

Ett enhetligt patent är förmånligare än ett europeiskt patent om sökanden vill att patentet ska vara i kraft i minst fyra EU-länder som är med i systemet.

Enhetlig patentdomstol (UPC) och möjlighet att undanta (opt-out)

I det nya systemet kommer den nya enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court, UPC) att behandla tvister som gäller enhetliga patent och de klassiska europeiska patent som validerats i länder i systemet.

Patenthavaren kan lämna sitt europeiska patent utanför UPC-behandlingen. Då behandlas tvisterna vid domstolen i varje enskilt land som förut.

Den här så kallade opt-out-möjligheten kräver en anmälan till UPC. Anmälan kan lämnas in när som helst under en övergångsperiod på sju år. Anmälan kan inte lämnas in om en talan mot patentet har väckts vid UPC.

Effekter på företagens verksamhetsmiljö i Finland

För närvarande är drygt 50 000 europeiska patent och nationella patent i kraft i Finland. I och med det enhetliga patentsystemet kommer antalet patent som gäller Finland att öka med åren. Eftersom patent ger ensamrätt till att utnyttja patentet yrkesmässigt, kan ökningen begränsa företagens handlingsfrihet i Finland. Samtidigt ökar sannolikheten för intrång i patent, vilket man måste beakta i verksamheten i allt högre grad.

Därmed bör företagen följa konkurrenternas patentering, även om de själva inte aktivt skyddar sina uppfinningar genom patent. Det europeiska patentverket kommer att föra ett register över beviljade enhetliga patent, där vem som helst fritt kan göra sökningar.

Anvisningar och mer information om enhetligt patent

Nedan har vi samlat nyttiga länkar om det enhetliga patentet och dess inverkan.

Vi håller en kurs på finska för små och medelstora företag fredagen 26 maj kl. 9–11 på nätet: Yhtenäispatentti ja sen vaikutukset suomalaisille pk-yrityksille

Läs mer om det enhetliga patentet på Europeiska patentverkets (EPO) webbplats på engelska.Öppnas i en ny flik

Gå till enhetliga patentdomstolens (UPC) webbplats på engelska.Öppnas i en ny flik

Läs mer om det enhetliga patentet och den enhetliga domstolen på vår webbplats prh.fi.


Utskriftsversion Uppdaterad 19.05.2023