Ändringsanmälan

En kollektiv förvaltningsorganisation ska på sin webbplats offentliggöra och uppdatera följande information på svenska och på finska:

 • den kollektiva förvaltningsorganisationens stadgar eller bolagsordning
 • medlemskapsvillkoren
 • villkoren för att återkalla en fullmakt att förvalta rättigheter
 • namnen på ledamöterna i övervakningsorganet
 • namnet på verkställande direktören eller den andra person som avses i 17 §
 • standardvillkoren i licenser och tillämpliga tariffer, inklusive eventuella rabatter
 • de allmänna principerna för redovisning av upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare
 • de allmänna principerna för förvaltningsavgifter
 • de allmänna principerna för avdrag, annat än för förvaltningsavgifter, från upphovsrättsersättningar och från inkomster som härrör från investerade upphovsrättsersättningar
 • en förteckning över representationsavtal och över de kollektiva förvaltningsorganisationer med vilka representationsavtal har ingåtts
 • de allmänna principerna för användning av upphovsrättsersättningar som inte kan fördelas
 • information om den kollektiva förvaltningsorganisationens förfarande för klagomålshantering som är tillgängligt för rättsinnehavare och användare, om alternativt förfarande för tvistlösning samt om det domstolsförfarande som är tillämpligt på tvister.

Om det sker förändringar i uppgifter som räknas upp ovan måste den kollektiva förvaltningsorganisationen anmäla dem till PRS utan dröjsmål efter att informationen har offentliggjorts.

Skicka anmälan per e-post till registratur(at)prh.fi.

För ytterligare information kontakta vår tillsynsjurist, tfn 029 509 5327.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.06.2019