Gå direkt till innehållet
Meny

Årlig insynsrapport

En kollektiv förvaltningsorganisation ska sammanställa en årlig insynsrapport i enlighet med bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. Insynsrapporten ska inbegripa en särskild rapport om de sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster som organisationen tillhandahåller.

Bokslutsuppgifterna i den årliga insynsrapporten granskas i enlighet med revisionslagen, och revisionsberättelsen med eventuella reservationer ska återges i sin helhet i insynsrapporten.

Insynsrapporten ska offentliggöras på den kollektiva förvaltningsorganisationens webbplats inom åtta månader från utgången av organisationens räkenskapsperiod och där hållas tillgänglig för allmänheten i minst fem år efter det år då rapporten offentliggjordes.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har den 13 december 2021 gett en anvisning om sammanställning av insynsrapporter. Anvisningen kan beställas per e-post från PRS registratur: registratur@prh.fi

Se också den rekommendation om insynsrapporter som delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt har gett den 15 januari 2020.

Skicka insynsrapporten per e-post till registratur@prh.fi.

För ytterligare information kontakta vår tillsynsjurist, tfn 029 509 5716.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.09.2023