Gå direkt till innehållet
Meny

Ikraftträdande av enhetligt patent närmar sig

Förberedelserna för enhetligt patent (Unitary Patent, UP) och den enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court, UPC) har framskridit till praktiskt genomförande.

Förutsättningen för att det enhetliga patentsystemet ska träda i kraft och domstolen ska inleda sin verksamhet är att Tyskland ratificerar avtalet om dem. Enhetliga patent börjar beviljas och verksamheten av den enhetliga domstolen inleds på den första dagen av den fjärde månaden efter att Tyskland har ratificerat avtalet. Det enhetliga patentsystemet väntas börja i slutet av 2022 eller i början av 2023.

Enhetligt patent

Enhetligt patent erbjuder ett nytt alternativ vid sidan om det traditionella europeiska patentet. Vid behov kan patenthavaren validera sitt patent i alla länder inom det enhetliga patentsystemet på samma gång. I början finns det 17 EU-medlemsländer inom systemet.

Enhetliga patent beviljas av det europeiska patentverket EPO som fortsätter att bevilja även traditionella europeiska patent. Att ansöka om ett patent hos EPO ändras inte. Efter att ett europeiskt patent har beviljats kan patenthavaren be att patentet registreras som enhetligt patent. Enhetligt patent är möjligt för alla de europeiska patent som beviljas efter att systemet inletts och det ska ansökas inom en månad efter att patentet beviljats.

Ett enhetligt patent är ett förmånligare alternativ än ett europeiskt patent när sökanden vill validera patentet i minst fyra EU-länder som är med i systemet.

Enhetliga patentdomstolen (UPC) och möjlighet att undanta (opt-out)

I det nya systemet kommer tvisterna om enhetliga patent och traditionella europeiska patent som validerats i länder inom systemet att behandlas vid den nya enhetliga patentdomstolen. Patenthavaren har ändå möjlighet att lämna sitt europeiska patent utanför UPC-behandlingen. Då behandlas tvisterna i varje lands egen domstol på samma sätt som idag.

Möjligheten att undanta (opt-out) förutsätter en anmälan till UPC. Anmälan kan lämnas in när som helst inom den sjuåriga övergångsperiod som börjar när Tyskland ratificerar avtalet. Anmälan kan emellertid inte lämnas in om en talan mot patentet redan har väckts hos UPC. Därför lönar det sig att lämna in eventuella opt-out-anmälningar för europeiska patent strax efter Tysklands ratificering.

Verkningar på affärsmiljön i Finland

För närvarande finns det drygt 50 000 europeiska och nationella patent i kraft i Finland. I och med det enhetliga patentsystemet kommer antalet patent validerade i Finland att öka med åren. Eftersom ett patent ger ensamrätt till att utnyttja det yrkesmässigt, kan ökningen begränsa företagens handlingsfrihet i Finland. Samtidigt ökar sannolikheten för intrång i patent, vilket ska beaktas i verksamheten i allt högre grad.

Därför är det skäl att följa konkurrenternas patentering även om företaget inte självt skyddar sina uppfinningar genom patentering. Det europeiska patentverket kommer att föra ett register över beviljade enhetliga patent där någon som helst kan fritt göra sökningar på dem.

Mer information om enhetligt patent

Enhetligt patent på EPOs webbplats på engelska.Öppnas i en ny flik

Enhetliga domstolens webbplats på engelska. Öppnas i en ny flik

Information om enhetligt patent på PRS webbplats.


För mer information kontakta

Patentrådgivning
neuvonta.patentti(at)prh.fi
tfn 029 509 5858
mån–fre kl. 9–15


Utskriftsversion Uppdaterad 14.06.2022