Gå direkt till innehållet
Meny

Frågor och svar

1. F: När kan jag söka fö­re­tagsin­teck­ning?

S: Näringsidkaren ska vara antecknad i handelsregistret. Enbart FO-numret räcker inte. Som aktiebolagsstiftare kan du till exempel inte söka företagsinteckning även om bolaget är under behandling i handelsregistret och du har fått ett FO-nummer.

2. F: Ska jag be­ta­la av­gif­ter i an­slut­ning till fö­re­tagsin­teck­ning på för­hand el­ler först när ären­det har av­gjorts?

S: Vi fakturerar avgifter i anslutning till företagsinteckningar i efterhand.

3. F: Hur stor är rän­tan och in­driv­nings­kost­na­der­na, och ska jag an­mä­la dem?

S: Borgenären och gäldenären avtalar sinsemellan om detta. Det är ingen obligatorisk uppgift.

4. F: En fir­maänd­ring (änd­ring av fö­re­tags­namn) av det fö­re­tag som sö­ker fö­re­tagsin­teck­ning är un­der be­hand­ling. På­ver­kar det an­sö­kan om fö­re­tagsin­teck­ning?

S: Vi behandlar ansökan om företagsinteckning, och om den nya firman (företagsnamnet) registreras, utfärdas inteckningsbevisen i den nya firmans namn.

5. F: Vad är be­hand­lings­av­gif­ten för ett el­ler fle­ra skul­debrev?

S: Du kan söka företagsinteckning för ett skuldebrev eller du kan dela den på flera skuldebrev (prioritet måste anges). Skuldebrevens antal påverkar inte ansökningsavgiften.

6. F: Ska jag an­mä­la skul­debrev­s­in­ne­ha­va­ren vid sök­ning av fö­re­tagsin­teck­ning?

S: Innehavaren och adressen ska alltid anmälas om det är borgenären som söker företagsinteckning. Om företaget självt söker företagsinteckning, behöver inte innehavaren anmälas. Företaget självt kan inte antecknas i registret som innehavare av en företagsinteckning som riktas på det egna företaget.

7. F: Ska jag num­re­ra skul­debre­ven?

S: Om ansökan innehåller endast ett skuldebrev, kan det antingen vara numrerat eller onumrerat. Om ansökan innehåller flera skuldebrev, ska de numreras. Kunden ska använda löpande numrering.

8. F: Hur dö­das fö­re­tagsin­teck­ning­en?

S: Kunden ska lämna in en ansökan om dödande. Ansökan kan vara fritt formulerad eller du kan använda ett ansökningsformulär som kan skrivas ut på PRS webbplats. Bifoga alltid pantskuldebreven i original eller tingsrättens beslut om dödande av en handling.

9. F: Vad ska fö­re­ta­get göra om det vill läg­ga ner nä­rings­verk­sam­he­ten, men har fö­re­tagsin­teck­ning­ar som är i kraft?

S: Om företaget har företagsinteckningar som är i kraft, kan näringsverksamheten inte läggas ner förrän företagsinteckningarna har dödats. Företagaren ska lämna in en ansökan om dödande av företagsinteckning och bifoga pantskuldebreven i original. Det lönar sig också att företagaren kontaktar inteckningsinnehavaren eller kreditgivaren.

10. F: Bo­la­get vill döda fö­re­tagsin­teck­ning­en men de ur­sprung­li­ga pantskul­debre­ven har för­svun­nit. Vad ska bo­la­get göra?

S: Om bolaget inte kan hitta skuldebreven någonstans, ska handlingarna dödas i tingsrätten. Därefter kan företagsinteckningen dödas vid PRS. I ansökan om dödande vid PRS ska bolaget då bifoga en bestyrkt kopia av tingsrättens beslut med vilket pantskuldebrevet har dödats.

11. F: Kan fö­re­tagsin­teck­ning­en dö­das om in­teck­nings­be­vi­set för pantskul­debre­vet sak­nas?

S: Företagsinteckningen kan dödas utan ett separat inteckningsbevis som bilaga till pantskuldebrevet. Vi ber då företagaren lämna in en skriftlig redogörelse om orsaken till att inteckningsbeviset saknas (i vanliga fall rivet, förstört, bränt eller annars försvunnet).
Dessutom ska ansökan om dödande och pantskuldebrevet bifogas i original som vanligt.
Obs! Om pantskuldebrevet har försvunnit, kan vi inte döda inteckningen förrän det försvunna pantskuldebrevet har dödats i tingsrätten.

12. F: Vad ska bo­la­get göra om fle­ra än ett av de bo­lag som del­tar i fu­sio­nen har fö­re­tagsin­teck­ning­ar?

S: Om flera än ett bolag som deltar i fusionen har företagsinteckningar, ska bolaget lämna in en ansökan om reglering av företagsinteckningarnas inbördes förmånsrättsordning eller så ska företagsinteckningarna dödas så att endast ett deltagande bolag har företagsinteckningar som är i kraft. Se vår anvisning för att ändra inbördes förmånsrättsordning.

13. F: Vad ska det ur­sprung­li­ga bo­la­get göra om det har fö­re­tagsin­teck­ning­ar?

S: Om det ursprungliga bolaget har gällande företagsinteckningar, ska man avtala om deras riktande och förmånsrätt eller inteckningarna ska dödas.

14. F: Vad är ett gra­va­tions­be­vis och hur kan jag be­stäl­la det från PRS?

S: Gravationsbeviset innehåller uppgifter om företagets inteckningar som är antecknade i företagsinteckningsregistret. I PRS elektroniska informationstjänst Virre kan du ta del av uppgifterna i företagsinteckningsregistret. Du kan köpa gravationsbevis på virre.fi.Öppnas i en ny flik

Obs! Utdrag och intyg som avser fastigheter, bland annat gravationsbevis, tillhandahålls inte av PRS utan av Lantmäteriverket. Gå till Lantmäteriverkets webbplats.Öppnas i en ny flik.