Esimerkki asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä

Tällä sivulla on esimerkki uudessa sähköisessä muodossa olevasta asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä. YTJ-palvelu luo yhtiöjärjestyksen perustamisilmoituksen yhteydessä.

Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, josta kuka tahansa voi saada tietoja.

Lue lisää yhtiöjärjestyksen ilmoittamisesta:

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on

[Tähän tulee YTJ-palvelussa antamasi yhtiön nimi.]

2 § Yhtiön kotipaikka on

[Tähän tulee YTJ-palvelussa antamasi yhtiön kotipaikka.]

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste:

[Tähän tulee YTJ-palvelussa antamasi tieto kiinteistön tunnuksesta, joku seuraavista:
Kiinteistötunnus 12345612345678 / Määräalatunnus 12345612345678M601 / Laitostunnus 12345612345678L1]

Nimi: [Tähän tulee kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön nimi.]
Kiinteistön hallintaperuste: [Tähän tulee YTJ-palvelussa antamasi kiinteistön hallintaperuste.]
Lisätieto: [Tähän tulee YTJ-palvelussa mahdollisesti antamasi kiinteistökohtainen lisätieto.]
Lisätieto: [Tähän tulee YTJ-palvelussa mahdollisesti antamasi koko toimialaa koskeva lisätieto.]

4 § Huoneistoselitelmä

Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja muita tiloja yhtiön rakennuksissa sekä autopaikkoja seuraavasti:

[Tähän tulevat YTJ-palvelussa antamasi tiedot rakennuksista, huoneistoista, autopaikoista ja muista tiloista.]

Talo A
Osoite: Esimerkkikuja 1, Esimerkkikaupunki

Talo A huoneistot:

NroHuoneistotyyppiPinta-alaOsakkeet Lkm Käyttötarkoitus
A11H+K+KPH37,001-10 10 Asuinhuoneisto
A23H+K+KPH+S65,0011-30 20 Asuinhuoneisto

Talo A autopaikat:

Nro
Pinta-alaOsakkeet LkmTyyppi, käyttötarkoitus
AP112,00300-304 5Halli
AP212,00305-309
5 Halli

Talo B
Osoite: Esimerkkikuja 1, Esimerkkikaupunki

Talo B huoneistot:

NroHuoneistotyyppiPinta-ala Osakkeet Lkm Käyttötarkoitus
B102H+K+KPH50,00 100-114 15 Asuinhuoneisto
B114H+K+KPH+S90,00 115-144 30 Asuinhuoneisto

Talo B autopaikat:

Nro
Pinta-alaOsakkeet Lkm Tyyppi, käyttötarkoitus
AP1012,00400-404 5 Halli
AP1112,00405-409 5 Halli

Rakennusten ulkopuolella olevat autopaikat:

NroPinta-alaOsakkeetLkm Tyyppi, käyttötarkoitus
AK112,00500-5045 Katos
AK212,00505-5095 Katos

5 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat

[Tähän voit YTJ-palvelussa valita yhtiölle sopivan nimenkirjoitustavan.]

[Seuraavat määräykset kirjoitat YTJ-palvelussa tekstikenttään, ja ne tulevat yhtiöjärjestykseen kirjoittamassasi muodossa ja järjestyksessä.]

6 § Vastikkeet

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruuden. Vastike jakautuu hoito- ja pääomavastikkeeseen sekä vesivastikkeeseen.

Hoito- ja pääomavastikkeen perusteena käytetään huoneistojen

[lisää tähän peruste, esimerkiksi huoneiston pinta-ala tai osakkeiden lukumäärä].

Vesivastiketta peritään huoneistoissa käytetystä vedestä huoneistokohtaisen mittauksen perusteella.
Hoitovastikkeella katetaan yhtiön kiinteistön käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat muut kuin pääoma- tai vesivastikkeella katettavat menot. Pääomavastikkeella katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Vesivastikkeella katetaan huoneistokohtaisesti kulutetusta vedestä yhtiölle aiheutuvat kustannukset.

Vastikkeiden maksuajan ja tavan määrää yhtiön hallitus.

7 § Lainaosuus

Osakkeenomistaja ovat oikeutettuja maksamaan yhtiölle 6 §:n mukaisen vastikeperusteen mukaan laskettavan osuuden yhtiön sellaista pitkäaikaisista menoista, jotka aiheutuvat laajuudeltaan ja kustannuksiltaan merkittävästä kiinteistön tai rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta tai uudistuksesta.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksina kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen päivään, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiölainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä pääomavastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuutenaan vain osan, määrätään hänen osaltaan pääomavastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

8 § Hallitus

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Jos varsinaisia jäseniä on alle kolme, on valittava yhdestä viiteen varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi puheenjohtajan vaalissa arpa.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1) tilinpäätös, toimintakertomus, mahdollinen tilintarkastuskertomus ja mahdollinen toiminnantarkastuskertomus;
2) hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä
3) hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.

Kokouksessa on päätettävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;
4) hallituksen jäsenten ja mahdollisten tilin-/toiminnantarkastajan palkkioista;
5) talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä;
6) hallituksen jäsenten, mahdollisten tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.09.2021