Asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitus

Jokaisen asunto-osakeyhtiön on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Asunto-osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Asunto-osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Perusta asunto-osakeyhtiö valmiilla perustamispaketilla

Voit perustaa osakeyhtiön perustamispakettimme, jossa ovat mukana kaikki kaupparekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, lomakkeet ja ohjeet. Perustamispaketissa on vakiomuotoinen yhtiöjärjestys, ja edellytyksenä on, että yhtiön osakkeet maksetaan rahalla.

Perustamispaketilla tehty ilmoitus tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan. Käsittelymaksu on 380 euroa. Lataa perustamispaketti ytj.fi-sivuilta.

Kaupparekisteri-ilmoitus ilman perustamispakettia

Jos perustamissopimus ja muut asiakirjat ovat jo valmiina tai perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus alla olevan ohjeistuksen mukaan.

Lomakkeet

 • Lomake Y1, liitelomake 1B ja henkilötietolomake
 • Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta.
 • Lomakkeen Y1 allekirjoittaa hallituksen varsinainen jäsen tai tämän valtuuttama henkilö.
  Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

 • asunto-osakeyhtiön perustamissopimus alkuperäisenä
 • yhtiöjärjestys
 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä (liitelomakkeella 1B on valmis pohja vakuutukselle)
 • Yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että asunto-osakeyhtiölain määräyksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu (liitelomakkeella 1B on valmis pohja todistukselle). Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, liitä kuitenkin osakkeiden maksamisesta muu selvitys, esimerkiksi:
   • yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus,
   • tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus. Ilmoitukseen liitettävä selvitys voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai em. tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.
 • Jos osakkeiden merkintähinta on maksettu apportilla, liitä

   • tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuudesta,

   • selvitys omaisuuden siirtymisestä: esimerkiksi apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä tai kauppakirja kiinteistön kaupasta

 • Jos hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä on valittu hallituksen toimesta, liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta.
 • Jos ilmoitetaan rekisteriin henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai ulkomaalainen yhtiö merkitsee osakkeita, liitä
   • selvityksenä kyseisestä henkilöstä esim. oikeaksi todistettu jäljennös passista
   • osakkeita merkinneen ulkomaalaisen yhtiön rekisteriote.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Käsittelymaksu

Yhtiöjärjestyksen liite

Toisinaan yhtiöjärjestykseen liittyy esim. karttaliite tai muu kuvallinen liite. Jotta viranomainen voisi käsitellä dokumenttia sähköisessä muodossa, pyydämme huomioimaan seuraavat asiat:

 • Toimittakaa liite korkeintaan A3-kokoisena tai useina A3-kokoisina sivuina. Huomatkaa kuitenkin, että tietopalveluna antamamme paperitulosteet ovat aina A4-kokoisia.
 • Jakakaa suuri liite useiksi sivuiksi ja nimetkää ja numeroikaa ne tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus.
 • Kuvista antamamme tulosteet ovat mustavalkoisia. Tämän vuoksi liitteessä ei voi ilmaista värein esim. kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.
 • Kaikkien lähetettyjen sivujen pitäisi olla mahdollisimman hyvätasoisia, koska asiakirjoja skannattaessa niiden laatu aina jonkin verran huononee.

Vinkkejä

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2016