Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä.

Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Lue ohjeet: Ketkä ovat edunsaajia, kun yritys omistaa yrityksen?
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvaa osaketta ei oteta huomioon äänimäärää laskettaessa.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Usein yrityksillä on vain yhdenlajisia osakkeita. Silloin osuus osakkeista ja äänimäärästä on useimmiten sama. Jos yrityksellä kuitenkin on erilajisia osakkeita, edunsaajia ovat henkilöt, joilla on äänimäärästä yli 25 prosenttia.

Omistusosuus lasketaan niistä osakkeista ja äänimäärästä, jotka eivät ole yhtiön omassa hallussa.

Edunsaaja on aina ihminen. Kuolinpesää, yritystä, yhdistystä tai julkisyhteisöä ei voi ilmoittaa edunsaajaksi. 

Julkisyhteisön (esimerkiksi valtion tai kunnan) omistamassa yhtiössä ei yleensä ole tosiasiallisia edunsaajia, jolloin edunsaajina pidetään hallitusta, toimitusjohtajaa tai muita vastaavassa asemassa olevia henkilöitä.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. PRH ei ota kantaa siihen, kuka on yrityksen edunsaaja.

Tutustu esimerkkeihin edunsaajista.

Mitä teet, jos edunsaajia ei ole?

Yrityksen täytyy tehdä edunsaajailmoitus, vaikka yrityksellä ei ole yllä mainitut vaatimukset täyttäviä edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Tällöin rahanpesulain mukaisesti tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

PRH tekee yrityksen rekisteritietoihin seuraavan merkinnän:

"Yhteisöllä ei ole tosiasiallista edunsaajaa tai edunsaajaa ei ole pystytty tunnistamaan. Tosiasiallisina edunsaajina pidetään tällöin yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä."

Ketkä ovat edunsaajia, kun yritys omistaa yrityksen?

Kun yritys A omistaa yrityksen B osakkeita tai käyttää äänioikeutta siinä, selvität omistettavan yrityksen edunsaajat seuraavasti:

  1. Onko yrityksellä A yli 25 prosenttia yrityksen B osakkeista tai käyttääkö se yli 25 prosentin osuutta äänimäärästä?
  2. Jos yrityksellä A on yli 25 prosentin osuus, käyttääkö joku henkilö itsenäistä päätösvaltaa yrityksessä A?

Omistajana olevan yrityksen voidaan katsoa olevan henkilön määräysvallassa, jos henkilö voi tehdä itsenäisesti päätöksiä yrityksessä. Esimerkiksi jos hän omistaa yli 50 prosentin osuuden yhtiön osakkeista ja äänimäärästä tai hän toimii avoimessa yhtiössä yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiössä vastuunalaisena yhtiömiehenä.

Itsenäisen päätösvallan käyttäjä on yrityksen B edunsaaja, koska hänen katsotaan käyttävän koko yrityksen A osuutta äänistä.

Yrityksen A itsenäisen päätösvallan käyttäjä voi myös omistaa yrityksen B osakkeita suoraan ja jonkun kolmannen yrityksen kautta. Tällöin eri omistukset ja/tai äänimäärät lasketaan yhteen.

Tutustu esimerkkeihin edunsaajista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 12.06.2024