Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Virre-tietopalvelun käyttö- ja luovutusehdot

Näissä ehdoissa kuvataan Patentti- ja rekisterihallituksen ("PRH") Virre-tietopalvelun ("palvelu") käyttöä sekä palvelun käyttötarkoitusta ja rajoituksia. Nämä yleiset käyttö- ja luovutusehdot, koskevat kaikkia palvelun käyttäjiä ja kaikkia tuotteita, joita palvelu pitää sisällään. Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi aina käyttäessään palvelua. Joihinkin palvelun osiin voi sisältyä näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Käyttäjällä tarkoitetaan palvelun käyttäjää riippumatta onko tämä niin sanottu kerta-asiakas, rekisteröitynyt asiakas tai sopimusasiakas.

Virre-tietopalvelu

PRH:n ylläpitämä palvelu sisältää kauppa-, säätiö- ja yrityskiinnitysrekisterin julkisia tietoja. Palvelun kautta käyttäjät voivat hakea ja selailla kauppa-, yrityskiinnitys- ja säätiörekisterin tietoja, ostaa otteita ja todistuksia sekä muodostaa poimintoja. Palvelu mahdollistaa tuotteiden maksamisen verkossa.

Tarkempi kuvaus palveluvalikoimasta on PRH:n verkkosivuilla. PRH:lla on oikeus harkintansa mukaan tehdä muutoksia palveluvalikoimaan, palvelun toimintaan ja muuhun sisältöön. Palvelu voi olla pois käytöstä huoltotaukojen aikana ja muina ajankohtina. PRH ei vastaa käyttäjälle muutoksista ja katkoista aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista.

Palvelua tarjotaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Palvelun käyttöoikeus

Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu yksittäisten tietojen hakuun ja tarkastamiseen käyttäjän omaa käyttöä varten. Käyttäjänä voi olla viranomainen, yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö. Käyttäjälle ei myönnetä aineettomia oikeuksia palveluun, siinä tarjottaviin tietoihin eikä myöskään palvelun tietojärjestelmään tai sen osiin.

Palvelun käyttäjille myönnetään ei-yksinomainen, siirtokelvoton, peruutettavissa oleva rajoitettu oikeus päästä palveluun ja käyttää palvelua ja hakemaansa tietoaineistoa ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti ja sellaisena ja siinä laajuudessa kuin PRH on sen palvelukohtaisesti kulloinkin määritellyt.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua ainoastaan yksityisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä, palvelun ehtoja ja hyviä tapoja.

Käyttäjän tulee erityisesti ottaa huomioon, että palvelusta haettu tieto voi sisältää myös henkilötietoja. Käyttäjällä ei ole oikeutta käsitellä tai edelleenluovuttaa henkilötietoja suoraan tai välillisesti tietosuojalainsäädännössä tai muussa henkilötietojen suojaa koskevassa sääntelyssä kielletyllä tavalla. Selvyyden vuoksi todetaan, että henkilötietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin. Tietoaineistoon sisältyvien henkilötietojen luovutus on kutakin PRH:n rekisteriä koskevan erityislainsäädännön luovutus, joka kuvataan kulloinkin soveltuvassa PRH:n tietosuojaselosteessa. Tutustu rekisterikohtaisiin tietosuojaselosteisiin.

Tietoaineistoon sisältyvien tietojen vastaanottaminen voi edellyttää erillisen käyttötarkoitusta koskevan selvityksen antamista ja käyttöluvan saamista. Lupahakemus on saatavilla PRH:n yhteyspisteestä.

Käyttäjät ja rekisteröityminen

Palvelua on mahdollista käyttää kertaluonteisesti ilman rekisteröitymistä tai käyttäjätunnuksia.

Palveluun on mahdollista myös rekisteröityä käyttäjäksi. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä sitoutuu antamaan oikeita ja täydellisiä tietoja. Harhaanjohtavien tietojen antaminen henkilöllisyydestä on kielletty. Rekisteröidylle käyttäjälle luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan huolellisuutta käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisessä ja ilmoittamaan viipymättä PRH:lle kaikista väärinkäytöksistä.

PRH voi lopettaa rekisteröitymisen tai rajoittaa pääsyn joihinkin palvelun osiin, jos ilmenee, että käyttäjä on rikkonut palvelun ehtoja. PRH voi myös lopettaa rekisteröitymisen, jos käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätunnuksellaan palveluun viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana.

Rekisteröityessä annettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, eikä käytetä markkinointitarkoituksiin. PRH voi kuitenkin käyttää tietoja ilmoittaessaan muutoksista palvelussa.

Tutustu Virren asiakasrekisterin tietosuojaselosteeseen.

Maksut

Palvelusta haettavat maksulliset tuotteet ja/tai palvelut ovat käyttäjän käytössä palvelukuvausten mukaisesti, kun käyttäjä on maksanut käyttämänsä maksullisen tuotteen ja/tai palvelun jollain käytössä olevalla maksutavalla.

Palvelussa tarjottavien tuotteiden ja palvelujen maksullisuudesta säädetään laissa patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annetussa työ- ja elinkeinoministeriön kulloinkin voimassa olevassa asetuksessa Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Muut tietopalvelumaksut perustuvat edellä mainitun asetuksen nojalla annettuihin PRH:n päätöksiin.

Tutustu Virren hinnastoon.

Käyttöoikeuden rajoitukset

Tietojen ohjelmalliset haut, tietojen jälleenmyynti tai edelleen luovutus kaupallisessa tarkoituksessa sekä julkaiseminen tietoverkoissa tai muissa julkaisuissa on kiellettyä, jollei asiasta ole nimenomaisesti etukäteen kirjallisesti sovittu PRH:n ja käyttäjän välillä. Julkaisemiseksi tietoverkoissa katsotaan muun muassa kaikille avoimet sekä käyttäjätunnuksilla rajoitetut verkkopalvelut.

Käyttäjällä on oikeus tallentaa hakemaansa ja tallennettavissa olevaa tietoaineistoa. Käyttäjä ei saa tallentaa palvelun kautta saatua tietoa suurissa erissä, eikä tietoa tai käyttöoikeutta siihen saa myydä tai muutoin edelleen luovuttaa sellaisenaan eteenpäin. Käyttäjän oman sisäisen ja tavanomaisen palvelun yhteydessä tapahtuva tiedon edelleen luovuttaminen on sallittua, mikäli tiedon luovutus ei ole sen toiminnan pääasiallinen tarkoitus.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta käytöstä.

Käyttäjä vastaa itse palvelun käyttöön tarvitsemansa laitteiston, ohjelmiston ja verkkoyhteyden hankkimisesta, ylläpidosta, tietoturvasta ja toimivuudesta sekä tietoliikenteestä operaattorin tietokoneelle.

Käyttäjä vastaa siitä, että hän noudattaa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä vastuullaan olevien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien, ohjelmistojen sekä tiedostojen ja palvelussa välitettyjen tietojen osalta.

Tietoja ei saa luovuttaa käytettäväksi kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa. Tietoaineistoon mahdollisesti sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa käyttäjän on noudatettava tietosuojalain (1050/2018) sekä sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan PRH:lle palvelussa tai sen osissa havaitsemistaan virheistä, häiriöistä ja puutteista.

Käyttäjä vastaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella palvelulle aiheuttamistaan vahingoista.

Palvelun saatavuus

PRH:n palvelun asiakastuki on avoinna arkisin klo 09.00-15.00 välisenä aikana. Palvelu on avoinna ympäri vuorokauden, mutta osalla tietopalvelun toiminnoista voi olla lyhyempi toimimisaika.

Palvelun toimittaminen voi keskeytyä ylläpitotoimenpiteiden, teknisten ongelmien tai päivityksen johdosta. PRH pyrkii informoimaan tiedossa olevista keskeytyksistä hyvissä ajoin etukäteen PRH.n verkkosivuilla ja palvelussa, mutta ei takaa palvelun häiriötöntä ja keskeytyksetöntä toimintaa eikä katkoksia ja viiveitä voida katsoa sopimusrikkomuksiksi.

PRH:lla on oikeus muuttaa tietokantojensa ja tiedostojensa sisältöä ja toimintatapojaan sekä palvelua, kun palveluita kehitetään, tai kun PRH:n toimintaa koskevat lait, viranomaismääräykset tai henkilöstöä koskevat sopimukset muuttuvat.

PRH:lla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta ottaa tietokantansa pois käytöstä palveluaikanaan, jos tietokantojen ylläpito tai huolto sitä vaatii. PRH pyrkii ilmoittamaan etukäteen tällaiseen syyhyn perustuvasta käyttökatkosta. PRH voi myös harkintansa mukaan päättää lopettaa palvelun tai jonkun sen osan. Näissä tapauksissa PRH tiedottaa asiasta etukäteen verkkosivuillaan.

Vastuunrajoitus

PRH ei vastaa käyttäjälle palvelussa tai tietokannoissa esiintyvistä virheistä tai palvelun viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Palvelu tarjotaan ilman takuita sellaisenaan kun se on.

PRH ei vastaa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien tilanteissa, joissa PRH voi joutua estämään käyttäjän pääsyn tietokantoihin käyttäjän toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi tai jos tietokantojen käytön estää ylivoimainen este, johon PRH ei voi vaikuttaa.

Aineettomat oikeudet

PRH pidättää itsellään täydelliset omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet palvelun sisältöön ja kaikkiin palvelun kautta tarjottaviin tai käytettävissä oleviin tuotteisiin, ohjelmistoihin ja muuhun omaisuuteen.

Ehtojen muuttaminen

PRH:lla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan PRH:n verkkosivuilla tai palvelussa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia (pois lukien lainvalintasäännöt, jotka johtaisivat jonkun muun maan lain soveltamiseen).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.12.2021