Nimiohjeet

Yrityksen nimi eli toiminimi voidaan muodostaa monella eri tavalla.

Tavallista on yhdistää paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi käyttää myös omaa nimeä. Toiminimi voi olla myös täysin keksitty sana tai tuttujen sanojen yhdistelmä, joista muodostuu keksinnöllinen kokonaisuus.

Mitä keksinnöllisempi toiminimi on, sitä voimakkaamman suojan se saa. Keksinnöllinen toiminimi erottuu parhaiten muista jo rekisterissä olevista toiminimistä ja jää paremmin asiakkaidenkin mieleen.

Toiminimen ilmoittaja vastaa toiminimen kirjoitusasusta. PRH suosittaa, että toiminimen kirjoitusasussa noudatetaan suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä. Lue ohjeet yritysten nimestä Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimiston ohjepankista.

Mitä PRH tarkastaa rekisteröidessään toiminimen?

PRH rekisteröidessään toiminimen kaupparekisteriin tarkastaa nimistä seuraavat seikat:

Yritysmuodon tunnus

Toiminimessä täytyy olla yritysmuodon tunnus.

Aputoiminimessä ei saa olla yhtiömuodon tunnusta.

Myös rinnakkaistoiminimissä täytyy olla yritysmuodon tunnus. Lue lisää rinnakkaistoiminimien tunnuksista.

Eri yhtiömuotojen tunnuksia

Yhtiömuoto Yhtiömuodon tunnus
Asunto-osakeyhtiö

Yhtiömuodon täytyy selvästi ilmetä
asunto-osakeyhtiön toiminimestä. Selviä ilmaisuja ovat esimerkiksi sana "asunto-osakeyhtiö" tai lyhennykset "Asunto Oy" ja "As Oy". Lisäksi yhtiön kotipaikan täytyy ilmetä selvästi asunto-osakeyhtiöiden uusista toiminimistä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Tunnus ei ole pakollinen.
Käytännössä usein käytetään "Tmi" tai "Toiminimi".

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö tai oy
Julkinen osakeyhtiö Julkinen osakeyhtiö tai oyj
Kiinteistö tai Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Osakeyhtiö tai oy, koska kyse on osakeyhtiöstä. Sanaa "kiinteistö" tai "keskinäinen kiinteistö" ei tarvitse ottaa toiminimeen, vaikka käytännössä usein näin tehdään.

Kommandiittiyhtiö Kommandiittiyhtiö tai ky. Nimeen ei saa ottaa äänettömän yhtiömiehen nimeä.
Avoin yhtiö Avoin yhtiö (lyhennettä "ay" ei voi käyttää). Yhtiömiesten sukunimet, esimerkiksi "Virtanen & Sjölund", hyväksytään avoimen yhtiön tunnukseksi, ja ilmaisua "avoin yhtiö" ei tarvitse ottaa nimeen.
Osuuskunta

Osuuskunta, yhdysosa "osuus" tai osk. Nimessä ei saa esiintyä henkilön nimeä.

Sivuliike

Sivuliikkeen toiminimen täytyy sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimen rekisteröidyssä muodossa lisäyksin, joka osoittaa sen sivuliikkeeksi. Lisäys voi olla esimerkiksi "sivuliike Suomessa", "filial i Finland" tai "filial".

Yksilöivyys

Millainen on yksilöivä toiminimi?

Nimen tulee toiminimilain mukaan "yksilöidä" haltijansa yritys. Yksilöivyyttä on helpointa kuvata ilmauksilla, jotka eivät yksinään riitä yksilöimään yritystä. Nimeksi ei hyväksytä esimerkiksi

  • pelkästään toiminnan laatua koskevaa mainintaa (esimerkiksi Rakennusliike Oy)
  • tarjottavan tavaran tai palvelun nimitystä (Makeistukku Oy, Yrityskonsultit Oy)
  • yleisiä etu- tai sukunimiä (Juho Oy, Nurminen Oy)
  • yleistä paikannimeä (Hyvinkää Oy, Pariisi Oy)
  • pelkkää kirjain- tai numeroyhdistelmää, joka ei ole sanana lausuttavissa (XVX Oy, 100 Oy, X4R=66Oy)
  • sanontaa tai lausahdusta (Meillä palvellaan asiakkaita Oy, Takuuhinta tuotteille Oy)
  • pelkästään yleistä verbiä tai adjektiivia (Juosta Oy, Paras Oy).

Yksilöimättömiin toiminimiin ei voi saada rekisteröinnillä yksinoikeutta. Käytännössä edellä mainittuja nimiä voidaan rekisteröidä siten, että niihin lisätään jotain muuta, kuten paikannimi, henkilönnimi, keksinnöllinen sana, kirjainyhdistelmä tms.

Verkkotunnukset .fi, .com, .net, .org, .int, .mil, .edu, .biz, jne eivät lisää toiminimen yksilöivyyttä, eivätkä ne yksinään riitä poistamaan sekoitettavuutta. Esimerkiksi Phone.fi Oy tai Phone.com eivät ole yksilöiviä toiminimiä.

Suomalainen verkkotunnus

Viestintävirasto myöntää verkkotunnukset, jotka päättyvät .fi -maatunnukseen. Verrkkotunnuksella tarkoitetaan www. ja .fi väliin sijoittuvaa osaa. Internet-osoitteessa www.esimerkki.fi sana "esimerkki" on verkkotunnus. Verkkotunnus ei voi sisältää pistettä (.).

Verkkotunnuksen myöntämiselle on eri edellytykset kuin toiminimen rekisteröinnille.

Yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen ei välttämättä takaa sitä, että elinkeinonharjoittaja saisi rekisteröityä myös vastaavan nimen verkkotunnuksena. Toisaalta rekisteröity verkkotunnus ei takaa, että elinkeinonharjoittaja saisi vastaavan toiminimen rekisteröityä. PRH ei toiminimiä rekisteröidessään tutki toiminimen sekoitettavuutta olemassa oleviin verkkotunnuksiin nähden.

Esimerkit toiminimistä ja verkkotunnuksista:

Yrityksen toiminimi on Esimerkki Oy -> vastaava toiminimen kanssa yhdenmukainen verkkotunnus olisi "esimerkki" (ja tästä muodostuisi yrityksen internet-osoite: www.esimerkki.fi)

Yrityksen toiminimi on www.esimerkki.fi Oy -> toiminimeen sisältyy piste (.), joten toiminimen kanssa yhdenmukaista verkkotunnusta ei voida rekisteröidä.

Voit tarkistaa etukäteen Viestintäviraston palvelusta, onko haluamasi verkkotunnus vapaana.

Erottuvuus

Toiminimen täytyy selvästi erottua rekisterissä ennestään olevista toiminimistä.

Toista samanlaista tai hyvin lähellä olevaa toiminimeä ei voida rekisteröidä. Nimet eivät myös saa olla identtisiä kirjoitettuina eivätkä lausuttuina. Erottuvuutta ei lisää se, että toiminimillä on eri yritysmuotojen tunnukset.

Esimerkit:

"Jarcom Oy" ja "Jarcom Avoin yhtiö" eivät ole rekisteröitävissä rinnakkain, koska pelkkä yhtiömuodon tunnus ei riitä erottamaan nimiä toisistaan.

"Besstion" ja "Bestion" eivät ole rekisteröitävissä rinnakkain, koska ne ovat lausuttuina identtiset.

Sekoitettavuus

Toiminimi ei saa olla sekoitettavissa suojattuun toiminimeen, toissijaiseen tunnukseen tai tavaramerkkiin.

Sekoitettavuus voi yleensä tulla kyseeseen vain, jos kyseessä on sama tai samankaltainen toimiala. Pelkistäen voidaan sanoa, että samalla tai samantyyppisellä toimialalla toimivien yritysten nimien on erotuttava toisistaan enemmän kuin eri toimialalla toimivien.

Esteenä olevan toiminimen tai tavaramerkin haltijan kirjallinen suostumus poistaa sekoitettavuuden. Suostumus on liitettävä rekisteri-ilmoitukseen.

Esimerkit:

"LP-Rakennuttaja" ja "LP-Rakentaja"

"Net-Wedge Oy" ja "Net-Wedge Finland Oy"

"Kulta-Katriina" (tavaramerkki) ja "Kahvikauppa Kulta-Katriina"

Sukunimet

Oman nimen käyttäminen yrityksen nimessä on varsin yleistä. Nimessä ei kuitenkaan saa ilman asianmukaista suostumusta käyttää mitään, joka voidaan käsittää toisen sukunimeksi. Sukunimiksi rekisteriviranomainen katsoo yleensä nimet, jotka ovat käytössä ainoastaan sukuniminä eivätkä siis tarkoita mitään muuta.

Etunimiä voi sen sijaan ottaa yrityksen nimeen vapaasti. Esimerkiksi toiminimeä "Lelukauppa Laura" voidaan käyttää vaikka yrityksessä ei olekaan Laura-nimistä henkilöä.

Esimerkit:

"Taideliike Virtanen Oy" edellyttää, että elinkeinonharjoittajana on Virtanen niminen henkilö

"Taideliike Metso" voidaan rekisteröidä, vaikka elinkeinonharjoittajana ei olekaan Metso-nimistä henkilöä, koska sanalla "metso" on kaksoismerkitys.

Muut seikat

Toiminimessä ei saa käyttää ilman asianmukaista suostumusta sellaista,

  • mikä voidaan käsittää toisen taiteilijanimeksi tai suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimeksi
  • suojattua valtakunnallista tai kansainvälistä nimitystä tai nimen lyhennystä
  • mikä voidaan käsittää säätiön tai yhdistyksen tai muun sellaisen yhteisön nimeksi.

Toiminimi ei myös saa olla omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Harhaanjohtavaa on esimerkiksi antaa toiminimessä väärä tieto elinkeinonharjoittajan nimestä tai viitata siinä muuhun elinkeinotoimintaan, kuin mitä toimialan mukaan harjoitetaan.

Toiminimi ei myös saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen. Nimessä ei näin ollen saa viitata esimerkiksi lainvastaiseen toimintaan tai käyttää kirosanoja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.07.2017