Rahanpesuun liittyvät keskeiset määritelmät

Rahanpesulaissa on määritelty muun muassa seuraavat käsitteet:

  • Rahanpesu
  • Terrorismin rahoittaminen
  • Ilmoitusvelvollinen
  • Epäilyttävä liiketoimi
  • Tosiasiallinen edunsaaja
  • Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP).

Rahanpesu

Rahanpesulla tarkoitetaan sitä, että rikoksella hankittu raha pyritään saamaan näyttämään lailliselta. Rahan alkuperä on siis laiton, ja se pyritään saamaan sisälle lailliseen maksujärjestelmään. Rahanpesu tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joilla pyritään peittämään rahan todellinen luonne, alkuperä tai omistajat.

Terrorismin rahoittaminen

Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan varojen hankkimista tai keräämistä terroristiseen tarkoitukseen. Varojen alkuperällä ei sinänsä ole merkitystä, se voi aivan hyvin olla täysin laillinenkin. Olennaista on sen sijaan se, että rahaa hankitaan tai kerätään rikollista, terroristista tarkoitusta varten. Myös terroristiryhmän rahoittaminen tai sen yritys on rangaistavaa.

Ilmoitusvelvollinen

Ilmoitusvelvollisella tarkoitetaan kaikkia sellaisia yrityksiä ja muita yhteisöjä, joita koskevat rahanpesulain keskeiset velvoitteet esimerkiksi asiakkaan tuntemisesta ja epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamisesta. Tilintarkastajat ovat ilmoitusvelvollisia.

Epäilyttävä liiketoimi

Voimassa olevan rahanpesulain hallituksen esityksen (HE 228/2016 vp s. 111) mukaan epäilyttävällä liiketoimella tarkoitetaan kaikkia asiakkaan normaalista toiminnasta poikkeavia tai epätavallisia liiketoimia, myös taloudelliselta arvoltaan poikkeuksellisia liiketoimia, huomioiden asiakkaan tuntemistiedot.

Voimassa olevassa rahanpesulaissa epäilyttävän liiketoimen ja terrorismin rahoittamisepäilyn käsitteitä käytetään sekä yhdessä että erikseen, vaikka terrorismin rahoittamisen epäilyn pitäisi määritelmällisesti sisältyä epäilyttävän liiketoimen käsitteeseen.

Tosiasiallinen edunsaaja

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Siirry ohjeeseen: Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ovat tahoja, joilla on asemansa takia huomattavaa julkista valtaa. Rahanpesulain mukaan poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on toiminut laissa määritellyssä julkisessa tehtävässä.

Henkilöä ei enää pidetä poliittisesti vaikutusvaltaisena, kun hän ei ole toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä vähintään vuoteen.

Lue tarkemmin poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä (PEP):

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä. Siirry asetukseen Finlex-säädöstietopankissa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.10.2021