Liikevaihdon tarkastus

Liikevaihto tai siihen verrattavat tuotot (esimerkiksi kiinteistön tuotot tai sijoituspalvelutoiminnan tuotot) olivat laaduntarkastuksen painopistealueena lähes jokaisessa läpikäydyssä toimeksiannossa.

Liikevaihto tai muut siihen verrattavat tuotot vaikuttavat merkittävästi yhtiön tulokseen, ja tulouttamiseen liittyy oletusarvoisesti väärinkäytösriskejä. Suoritetuissa laaduntarkastuksissa liikevaihtoa arvioitiin tilintarkastajan hankkiman evidenssin näkökulmasta.

Liikevaihto on pysynyt laadunvalvonnan painopistealueena useita vuosia. Siitä huolimatta liikevaihdon tarkastuksesta nousevia havaintoja on esiintynyt joka vuosi määrällisesti eniten laaduntarkastuksissa. Havainnot siitä, että tarkastustoimenpiteitä liikevaihtoon ei ollut suoritettu lainkaan, ovat kuitenkin vähentyneet ensimmäisistä vuosista. Liikevaihdon tarkastuksessa havainnot liittyivät mm. seuraaviin asioihin:

  • liikevaihdosta oli tarkastettu vain jokin kannanotto (esimerkiksi katko), eikä kaikkia soveltuvia kannanottoja (täydellisyys, oikeellisuus, tapahtuminen, katko, luokittelu)
  • suoritetut tarkastustoimenpiteet eivät olleet todennettavissa tai tarkastettuja tositteita ei ollut yksilöity riittävällä tarkkuudella
  • liikevaihdon katkoa on tarkastettu vain tilinpäätöspäivän toiselta puolelta, eikä molemmilta
  • tilikauden aikaista liikevaihtoa ei ollut tarkastettu.

Tilintarkastajan pitää määrittää sekä väärinkäytöksestä että virheestä johtuvat olennaisen virheellisyyden riskit kannanottotasolla. Liikevaihto on usein tuloslaskelman suurin erä, ja siten siihen liittyy virheestä johtuva olennaisen virheellisyyden riski, joka kohdistuu kaikkiin relevantteihin tilinpäätöskannanottoihin. Tilintarkastajan tulee myös määrittää tilintarkastustoimenpiteet, joilla hän madaltaa riskin hyväksyttävälle tasolle. Hankittu tilintarkastusevidenssi tulee yksilöidä tilintarkastusdokumentaatiossa riittävällä tarkkuudella (mm. yksilöitävä tarkastetut yksiköt ja seikat). Tilintarkastajan on huolehdittava, että suunnitellut tarkastustoimenpiteet tuottavat tarkoitukseen sopivaa tilintarkastusevidenssiä kaikista relevanteista tilinpäätöskannanotoista.

Esimerkkejä havainnoista

  • Liikevaihto (2,8 miljoonaa euroa) on olennainen tilinpäätöserä. Tilintarkastussuunnitelma ei huomioi liikevaihdon tulouttamiseen liittyvää väärinkäytösriskiä eikä sisällä toimenpiteitä riskiin vastaamiseksi. Tilintarkastusdokumentaatiosta ei ilmene, mitä toimenpiteitä tilintarkastaja on suorittanut hankkiakseen tilintarkastusevidenssiä liikevaihdon katkosta tilikauden päättymisen jälkeiseltä ajalta.
  • Liikevaihto on olennainen tilinpäätöserä. Liikevaihdon tapahtumisen, oikeellisuuden ja katkon tarkastus ei ole todennettavissa. Dokumentaation perusteella jää epävarmuutta, onko tilintarkastaja täsmäyttänyt liikevaihdon tapahtumia yhtiön ulkopuolisiin tositteisiin ja/tai raportteihin. Tilintarkastussuunnitelma ja liikevaihtoon tehdyt toimenpiteet eivät huomioi tulouttamiseen liittyvää väärinkäytösriskiä.
  • Liikevaihto (8,4 miljoonaa euroa) on olennainen tilinpäätöserä. Liikevaihtoon suoritetut tarkastustoimenpiteet eivät ole todennettavissa tai niitä ei ole riittävästi yksilöity, jotta niillä hankittua tilintarkastusevidenssiä olisi mahdollista arvioida.
  • Liikevaihto (2,7 miljoonaa euroa) on olennainen tilinpäätöserä. Tilintarkastusdokumentaatiosta ei ilmene, onko tilintarkastaja hankkinut tilintarkastusevidenssiä liikevaihdon katkosta.
  • Liikevaihto (1,9 miljoonaa euroa) on olennainen tilinpäätöserä. Tilintarkastusdokumentaatiosta ei ilmene, onko tilintarkastaja arvioinut sitä, liittyykö tulouttamiseen väärinkäytösriskejä. Tilintarkastus-dokumentaatiosta ei myöskään ilmene, mitä tarkastustoimenpiteitä tilintarkastaja on suorittanut hankkiakseen tilintarkastusevidenssiä liikevaihdon tapahtumisesta, oikeellisuudesta ja katkosta.
  • Liikevaihto (3,7 miljoonaa euroa) on olennainen tilinpäätöserä. Dokumentaatiosta ei ilmene, että tilintarkastaja olisi kohdentanut tarkastustoimenpiteitä tilikauden aikaiseen liikevaihtoon.

Liikevaihdon tarkastuksesta ja laaduntarkastuksen havainnoista aikaisempina vuosina voi lukea kattavammin aiempien vuosien laaduntarkastusten vuosiraporteista:

Lue Vuosiraportti laaduntarkastuksista 2020

Lue Vuosiraportti laaduntarkastuksista 2019

Lue Vuosiraportti laaduntarkastuksista 2018

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Lue Vuosiraportti laaduntarkastuksista 2017

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2022