Gå direkt till innehållet
Meny

Befullmäktigande för styrelse

Lämna in en anmälan till handelsregistret om bolagsstämman befullmäktigar (bemyndigar) styrelsen att fatta beslut om

  • aktieemission
  • emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier eller
  • fondförhöjning.

I ett publikt aktiebolag kan bolagsstämman också befullmäktiga styrelsen att fatta beslut om

  • rätt till förvärv och inlösen av bolagets egna aktier (se 15 kap. 10 § i aktiebolagslagen) eller
  • inlösen av aktier som övergår till en ny ägare.

Alla dessa befullmäktiganden måste anmälas till handelsregistret. Befullmäktiganden som avses i 15 kap. 5 § i aktiebolagslagen och som gäller förvärv av egna aktier antecknas däremot inte i handelsregistret.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in anmälan utan obefogat dröjsmål, senast en månad från beslutet.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din anmälan på nätet i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Bilagor till anmälan

Bifoga till din anmälan

  • en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • bilageblankett 13S (pdf, 0.8 MB). Ladda ner blanketten på din dator, fyll i och spara den och bifoga den till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

När du anmäler om strykning av befullmäktigande, behöver du inte bifoga protokollet.


Obs! Se till att du inte bifogar handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om och strykning av befullmäktigande för styrelse kostar 280 euro.

Avgiften på 280 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när dessa anmäls med samma anmälan.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur länge gäller ett befullmäktigande?

Om inte något annat bestäms i befullmäktigandet, gäller det tills vidare. I publika aktiebolag är giltighetstiden dock högst fem år, med undantag av befullmäktigande för fondförhöjning.

Om bolagsstämman har beslutat att befullmäktigandet gäller en kortare tid, ange ett exakt datum för giltighetstidens utgång. "Till slutet av nästa bolagsstämma" fastställer inte befullmäktigandets giltighetstid på ett tillräckligt exakt sätt.

Ett nytt befullmäktigande för aktieemission, emission av optionsrätter eller fondförhöjning upphäver ett tidigare motsvarande befullmäktigande, om inte något annat beslutas.

Om ett tidigare motsvarande befullmäktigande fortsätter att gälla, kom ihåg att ange detta på blankett 13S.

Lämna in en anmälan för avregistrering av ett befullmäktigande i följande situationer:

  • befullmäktigandet gäller inte längre, och alla styrelsebeslut som fattats med stöd av befullmäktigandet har anmälts till handelsregistret, eller
  • befullmäktigandet har återkallats.

Lämna in anmälanÖppnas i en ny flik


Om du lämnar in ändringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024