Ändra bolagsordning

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna ska anmälas till handelsregistret. Den nya bolagsordningen får inte verkställas förrän den har registrerats.

Bolagsordningen kan ändras delvis eller i sin helhet. Om endast en del av bestämmelserna ändras, ska de ändrade paragraferna i sin helhet antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Bifoga protokollet till din anmälan. Om hela bolagsordningen ändras, bifoga till anmälan både bolagsstämmoprotokollet och den omarbetade bolagsordningen.

Vem ska lämna in anmälan?

De ordinarie styrelseledamöterna och verkställande direktören i aktiebolaget är ansvariga för anmälan. Anmälan undertecknas av en styrelsemedlem, verkställande direktören eller av en person som endera av dessa har bemyndigat.

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, ska ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna. (Se närmare i 5 kap. 30 § i aktiebolagslagen.)

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • En kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Om det är fråga om en delvis ändring, ska de ändrade paragraferna i sin helhet antecknas i bolagsstämmoprotokollet.
  • Den nya bolagsordningen, om bolagsordningen har ändrats i sin helhet. Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, som är antingen finska eller svenska.
  • En redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla aktieägare var närvarande på bolagsstämman.

Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av verkställande direktören eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande på bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke till ändringen. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.

  • Eventuell karta eller annan illustrerad bilaga om bolagsordningen.

Storleken för eventuella bilagor är A4. Dela upp en stor bilaga i flera sidor. Se till att alla sidor som du lämnar in är av god kvalitet. Vid behov kan du namnge och numrera sidorna så att helheten blir tydlig. Observera att handelsregistrets pappersutskrifter alltid är svartvita och i A4-storlek. Därför kan du inte använda färger i bilagan för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om ändring av bolagsordning kostar 275 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Ta en titt på handelsregistrets prislista.

Lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi

Om du anmäler på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Bestämmelser om ändring av bolagsordning finns i 5 kap. 30 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.12.2017