Ändring av bolagsordning

Det är bolagsstämman som beslutar om ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen ska ändras om det sker ändringar i de ärenden som finns i bolagsordningen. Ändringarna ska alltid anmälas till handelsregistret. En ändring ska godkännas av bolagstämman med två tredjedelars (2/3) majoritet av de avgivna rösterna och företrädda aktierna, om bolagsordningen inte kräver en större majoritet eller sammankallande av fler stämmor. I vissa fall behövs samtycke av alla aktieägare för att ändra bolagsordningen. Se 5 kap. i aktiebolagslagen i statens författningsdatabas Finlex för mer information.

Anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi eller på pappersblanketter.

Blanketter för pappersanmälan

 • Blankett Y4 och bilageblankett 13

 • Blankett Y4 ska undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören eller en person som den ena av dessa har befullmäktigat. När den befullmäktigade undertecknar anmälan, ska en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt bifogas. Mer information om fullmakten.

Behandlingsavgifter

Observera att behandlingsavgiften varierar beroende på om du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst eller på papper. Även betalningssättet varierar.

Behandlingsavgifter i e-tjänsten

Behandlingsavgifter för pappersanmälan

 • 380 €. Avgiften täcker personbyten i bolaget som anmäls för registrering på samma gång. Den täcker också övriga ärenden för vilka behandlingsavgiften vid separat anmälan är 85 € eller 285 €.
 • Ytterligare information om betalning av avgiften, se betalningsanvisningar.

Bilagor till e-anmälan eller pappersanmälan

 • Styrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet
 • Ny bolagsordning om bolagsordningen har ändrats i sin helhet. Lämna in bolagsordningen för registrering endast på det språk bolaget har registrerat sina uppgifter, alltså på finska eller svenska.
 • Kvitto på att behandlingsavgiften 380 euro är betald om du lämnar in din anmälan på papper.
 • Om en bolagsordningsändring kräver samtycke av alla aktieägare, ska en redogörelse för samtyckena bifogas anmälan. Redogörelsen kan vara ett av verkställande direktören eller av en styrelseledamot undertecknat intyg som bekräftar att även de aktieägare som inte var närvarande vid bolagsstämman – och därför inte var med om att godkänna ändringen – har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt ska de skriftliga samtycken som bolaget har fått bifogas anmälan. Däremot behövs ingen särskild redogörelse om alla aktieägare har deltagit i bolagsstämman och varit med om att godkänna ändringen.

Tidsfrist

 • Beslutet att ändra bolagsordningen ska utan dröjsmål anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats.
 • Om en ändring av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, ska ändringen dock anmälas för registrering och registreras i samband med verkställighetsåtgärderna. Se närmare 5 kap. 30 § i aktiebolagslagen i statens författningsdatabas Finlex.

E-anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din e-anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi. Gå till ytj.fi.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland innehåller bolagsordningen till exempel en karta eller en annan bild som bilaga. För att vi ska kunna behandla dokumentet i elektronisk form, kom ihåg följande:

 • Lämna in bilagan så att den består av en eller flera sidor högst i storlek A3. Observera att de pappersutskrifter som vår informationstjänst ger kunder alltid är i storlek A4. Om bilagan är stor, dela upp den i flera sidor. Namnge och numrera sidorna vid behov så att man kan se helheten.
 • Våra utskrifter av bilderna är svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan för att markera till exempel olika områden på en karta, utan de måste markeras på ett annat sätt.
 • Se till att alla sidor som du lämnar in är av så god kvalitet som möjligt. Kvaliteten försämras i någon mån varje gång vi skannar dokumenten.

Tips

Det är lätt att kontrollera innehållet av bolagets gällande bolagsordning i vår informationstjänst Virre innan ändringar görs. Gå till Virre och klicka på "Utdrag och organisationsregler". Välj "Handelsregistret" och mata in FO-numret. Välj "Organisationsregler i elektronisk form" till utdragstyp och betala produkten med dina bankkoder eller ditt kreditkort. Du får omedelbar tillgång till bolagsordningen på sidan "Mina produkter", där du också kan spara den.

En bolagsordning kan ändras delvis eller i sin helhet. Om endast en del av bestämmelserna ändras, ska de ändrade paragraferna i sin helhet antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Protokollet ska bifogas anmälan. En ny bolagsordning behöver däremot inte bifogas eftersom den upprättas av Patent- och registerstyrelsen på basis av bolagets gällande bolagsordning. PRS skickar den nya bolagsordningen tillsammans med ett registerutdrag till bolaget på registreringsdagen.

Bolagsordningen ska skrivas om när den ändras i sin helhet eller när en så stor del ändras att det för tydlighetens skull är bra att lägga fram den i sin helhet för aktieägarnas godkännande. I dessa fall ska både protokollet och den omarbetade bolagsordningen bifogas anmälan.

Belopp som anges i mark kan fortfarande finnas i bolagsordningar. Markbelopp på handelsregisterutdrag har på tjänstens vägnar omräknats till euro. Däremot har bolagsordningar inte ändrats på tjänstens vägnar, varför marken fortfarande kan stå kvar som valuta i ett gammalt bolags bolagsordning. Bolagsordningen behöver inte ändras enbart på grund av införandet av euro, men om bolaget ändrar sitt aktiekapital eller andra uppgifter om kapitalet, måste markbeloppen på samma gång omräknas till euro.

Om bolaget vill ändra sitt verksamhetsområde ska beslutet fattas av bolagsstämman genom att ändra bolagsordningen. Läs mer om hurdant verksamhetsområde som antecknas i handelsregistret.

Om bolaget vill ändra sin firma ska beslutet fattas av bolagsstämman genom att ändra bolagsordningen. Se "Ändring av företagsnamn".

Om bolagsordningen kräver att en revisor ska väljas, måste bolaget följa bestämmelsen. Bolaget kan besluta att stryka bestämmelsen om revision och revisorer i sin bolagsordning. Läs mer om att avstå från revision.

Aktiebolag som inte ska ge vinst, dvs. aktiebolag som helt eller delvis har något annat syfte än det som lagen anger - att bereda aktieägarna vinst - ska i bolagsordningen ha särskilda bestämmelser som redogör för bolagets syfte. Läs mer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2016