Gå direkt till innehållet
Meny

Prioritet

Prioritet (right to priority) betyder en företrädesrätt. Den som har lämnat in en första patentansökan avseende en viss uppfinning har rätt att inom 12 månader (prioritetsåret) från ingivningsdagen för ansökan lämna in en likalydande ansökan och begära prioritet från den första ansökan. Prioritet innebär att din senare ansökan vid bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd anses vara gjord samtidigt med den första.

Den likalydande senare ansökan kan till exempel vara en nationell patent- eller nyttighetsmodellansökan, ansökan om europeiskt patent eller internationell PCT-ansökan. Prioritetsåret beräknas enligt följande: om den första ansökan har gjorts till exempel 1.9.2014, ska de senare ansökningarna göras senast 1.9.2015.

Du förlorar inte prioriteten fast den första ansökan återtas eller dess handläggning upphör under prioritetsåret. Det räcker alltså att patentmyndigheten har givit ansökan en ingivningsdag.

Prioritet ger dig flera fördelar:

• Du behöver inte lämna in ansökningar utomlands samma dag som du ger in den finländska ansökan. Du kan vänta (högst ett år) och se om PRS påträffar hinder för patentering.

• Du kan offentliggöra uppfinningen efter att ha lämnat in en inhemsk ansökan utan att offentliggörandet utgör hinder för eventuell patentering.

• Du får ett försprång gentemot uppfinnare som senare gör samma uppfinning.

Exempel 1:

Du har lämnat in en första patentansökan i Finland 2.5.2014. Nu vill du ansöka om patent på en motsvarande uppfinning i Tyskland.

Din konkurrent ansöker om patent på samma uppfinning i Tyskland 6.6.2014.

När du lämnar in din ansökan vid det tyska patentverket inom prioritetsåret och begär prioritet från din finländska ansökan, anses din ansökan utgöra ett hinder för konkurrentens ansökan.

Endast du kan få patent på denna uppfinning i Tyskland.

Du kan åberopa prioritet från flera tidigare ansökningar, bara du kommer ihåg att ge in den nya ansökan inom prioritetsåret. Den senare ansökan som prioritet begärs för får avvika från den första ansökan, varför du gärna kan göra kompletteringar i den. Lägg dock märke till att prioriteten endast gäller för de delar av uppfinningen som har beskrivits i den tidigare ansökan.

Exempel 2:

Du vill skydda din uppfinning snabbt och lämnar in en nyttighetsmodellansökan till PRS 1.12.2014.

Du finjusterar din uppfinning, kompletterar materialet och lämnar in en nationell patentansökan 1.6.2015.

Din uppfinning har också internationell potential, och du ger 1.12.2015 in en internationell PCT-ansökan som motsvarar den nationella ansökan.

Prioriteten gäller enligt följande: från 1.6.2015 för den i den nationella ansökan angivna uppfinningen och från 1.12.2014 för de delar av uppfinningen som du angav i nyttighetsmodellansökan.

Mer information

Prioriteten beskrivs mera detaljerat i den finskspråkiga handboken Patenttikäsikirja (pdf, 2.1 Mt)(särskilt punkterna A.2.11, B.2.1.7 och E.3.1).

Prioritet grundar sig på artikel 4 i Pariskonventionen, ett internationellt avtal (avtalstexten på finska). Läs mer på WIPOs webbplats.Öppnas i en ny flik

I finländsk lagstiftning definieras prioritet i patentlagen (PatL 6 §), och närmare anvisningar för att begära prioritet hittar du i patentförordningen (PatF 10-13 §) och i patentbestämmelserna (PatB 45-48). Gå till Lagstiftning.

Utskriftsversion Uppdaterad 18.01.2024