Revisionsnämndens avgöranden 2020

På denna sida publicerar vi revisionsnämndens beslut om de fall i vilka nämnden har ålagt revisorn en påföljd. Som påföljd används anmärkning, varning, återkallande av godkännande, verksamhetsförbud, vite och påföljdsavgift. Utöver det egentliga beslutet publicerar vi också ett sammandrag av varje fall samt ämnesord, som du kan använda för att söka motsvarande fall bland besluten. Besluten publiceras på det språk på vilket beslutet har utfärdats.

Revisionsnämnden 23.6.2020

Beslut: PRH-1810-10000-2019 (pdf, 0,11 Mb)

Sammandrag av beslutet: OFGR-revisorn hade utfört specialrevision av en samkommun för basservice och gett en rapport om den. Enligt ett anonymt klagomål som PRS revisionstillsyn fått omfattade rapporten flera fel och framförde uppgifter som inte stämde överens med bokslutsuppgifterna från de kommuner som var medlemmar i samkommunen för basservice.
Revisionsnämnden bedömde rapporten och konstaterade att det inte fanns något som stred mot revisionslagen i vare sig utgångspunkterna för eller avgränsningen av den avtalsbaserade granskningen och OFGR-revisorns rapport om den. Däremot gav rapportens struktur och framställningssätt anledning till klander. Revisionsnämnden konstaterade att även en avtalsbaserad skriftlig rapport måste vara objektiv enligt god revisionssed. Dessutom måste revisorns rapport vara tydlig.

Revisionsnämnden kritiserade OFGR-revisorns rapport bland annat för att den inte alltid förklarade de omständigheter som de framförda observationerna baserade sig på. Rapporten var svårläst. Det var omöjligt att skilja mellan referat, revisorns egna observationer och hans slutsatser i rapporten. Rapporten hade inga källhänvisningar, vilket äventyrar kraven på granskningens objektivitet och yrkesmässighet. Revisionsnämnden ansåg att den som läser rapporten inte kan få en objektiv bild av de granskade omständigheterna (observationerna) och därmed inte kan dra sina egna slutsatser utifrån dem. På grund av bristerna hade OFGR-revisorn agerat mot god revisionssed när han utarbetade rapporten. Revisionsnämnden gav OFGR-revisorn en anmärkning.

Ämnesord: Avtalsbaserat uppdrag, samkommun, god revisionssed, rapport, objektivitet, yrkesmässighet, anmärkning, OFGR-revisor

Revisionsnämnden 21.1.2020

Beslut: PRH-1541-10000-2018 (pdf, 0,15 Mb)
Sammandrag av beslutet: Kommunens huvudansvariga OFGR-revisor hade avgett en modifierad revisionsberättelse för räkenskapsperioden 2016. Med anledning av ett klagomål undersökte revisionsnämnden om uttalandena i revisionsberättelsen var förenliga med god revisionssed inom offentlig förvaltning.

I sitt beslut kritiserade revisionsnämnden de hänvisningar i avsnittet Revisionens resultat i revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2016 som avsåg pågående rättsfall och uttalandet om att förvaltningen under 2016 i huvudsak hade skötts enligt lag och fullmäktiges beslut.
Revisionsnämnden ansåg att rapporteringen i revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2016 var otydlig, otillräcklig och därmed i strid med god revisionssed inom offentlig förvaltning. Grunderna för det ställningstagande som innehöll modifiering av revisionsberättelsen framgick inte entydigt av revisionsberättelsen, vilket strider mot god revisionssed inom offentlig förvaltning. Motivering av modifieringen krävs även i rekommendationerna om god revisionssed inom offentlig. Den information som revisionen producerar ska vara väsentlig, tillförlitlig och tydlig. OFGR-revisorn borde ha preciserat i revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2016 hur och på vilka grunder han har bedömt lagenligheten av de redovisningsskyldigas verksamhet och kommit fram till att avge en modifierad revisionsberättelse. Dessutom konstaterade revisionsnämnden att OFGR-revisorns dokumentation av revisionsarbetet var bristfällig. Revisionsnämnden ansåg att det inte fanns något klandervärt i verksamheten av den revisionssammanslutning som var kommunens revisor.

Revisionsnämnden konstaterade att OFGR-revisorn hade agerat på ett klandervärt sätt men att det i detta fall inte var motiverat att påföra en påföljd, bland att därför att OFGR-revisorn hade avbrutit sitt godkännande som GR- och OFGR-revisor från och med den 2 januari 2020.

Ämnesord: kommunrevision, modifierad revisionsberättelse, anmärkning, ansvarsfrihet, OFGR-revisor

Revisionsnämnden 1/2020

Beslut 1/2020 (pdf, 0,21 Mb)

Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Sammandrag av beslutet: Aktiebolaget hade avskedat revisorn på grund av en förtroendekris. Med anledning av en utredning som aktiebolaget gjort i fråga om att avskeda revisorn började PRS revisionstillsyn på eget initiativ undersöka CGR-revisorns och revisionssammanslutningens verksamhet.

Undersökningsärendet överlämnades till revisionsnämnden för behandling. Revisionsnämnden konstaterade att den enda aktieägaren i aktiebolaget, som bedriver förmögenhetsförvaltning och placeringsverksamhet, för en lång tid hade haft en och samma person som sin personliga intressebevakare. Personen hade också i flera år varit den enda ordinarie ledamoten i aktiebolagets styrelse. Han hade svarat för aktiebolagets löpande ärenden som bolagets externa konsult. I löpande ärenden ingick att sköta bolagets placeringsverksamhet, hyra ut och underhålla lägenheterna i bolagets ägo och svara för lagenligheten av bolagets bokföring, ordnandet av revisioner, skatteärenden och andra ärenden med anknytning till bolagets verksamhet. Revisionsnämnden konstaterade att aktiebolagets förvaltning hade skötts utan intern kontroll under intressebevakarens mandattid. De många roller som ägarens intressebevakare hade skött hade orsakat en betydande intressekonflikt i bolagets förvaltning.

Revisionsnämnden ansåg att CGR-revisorn borde ha informerat aktiebolagets ledning om bristerna i den interna kontrollen och övervakat genomförandet av korrigeringsåtgärderna. Revisorn hade också möjlighet att kommunicera bristerna till den magistrat som hade förordnat intressebevakaren. God revisionssed förutsätter att revisorn ingriper i de missförhållanden som han eller hon upptäcker, kommunicerar dem till revisionskundens ledning med utvecklingsförslag och övervakar genomförandet av utvecklingsförslagen. CGR-revisorn borde ha övervakat att bolaget vidtar korrigerande åtgärder för att avhjälpa bristerna i den interna kontrollen och skapar ett transparent och oberoende förfarande för rättshandlingar med närstående för att eliminera risken för oegentligheter. Om den kommunicerade betydande bristfälligheten hade fortsatt att finnas, borde CGR-revisorn vid revision av den följande räkenskapsperioden ha återkommit till ärendet och utrett med ledningen varför de betydande bristfälligheterna inte hade korrigerats. I sista hand borde CGR-revisorn i sin revisionsrapportering ha reagerat på att bristerna inte hade korrigerats.
Med hänvisning till revisionsstandarderna ISA 240, 260, 265, 300 och 550, som ligger bakom god revisionssed, ansåg revisionsnämnden att CGR-revisorns agerande inte motsvarar den omsorgsfullhet och den professionella skepticism och aktsamhet som krävs av revisorer. Agerandet har därmed stridit mot god revisionssed. Revisionsnämnden gav CGR-revisorn en anmärkning. I revisionssammanslutningens verksamhet kunde det inte visas något som strider mot revisionslagen.

Ämnesord: Intressebevakare, aktiebolag, intern kontroll, revisionsberättelse, anmärkning, CGR-revisor, revisionssammanslutning


Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2020