Gå direkt till innehållet
Meny

Ny lag förbättrar handelsregistrets tidsenlighet och tillförlitlighet

Den reviderade handelsregisterlagen stadfästes den 23 mars och träder i kraft den 1 juni 2023.

Den nya lagen ger Patent- och registerstyrelsen (PRS) mer effektiva medel för att förbättra handelsregisteruppgifternas tidsenlighet. För dem som använder handelsregisteruppgifter medför den nya lagen säkerhet om att uppgifterna i registret är omfattande och tillförlitliga.

Lagen kommer att tillämpas stegvis. En del av de nya bestämmelserna träder i kraft 2025–2026.

Företagare med firma behöver inte anmäla sig till handelsregistret

Enligt den nya lagen behöver företagare med firma (enskilda näringsidkare) i regel inte längre registrera sig hos handelsregistret. Vid behov är det fortfarande möjligt att registrera sig.

Det är fortfarande obligatoriskt för företagare med firma att anmäla sig till handelsregistret, bland annat när man i affärsverksamheten använder en firma (företagsnamn) till vilken företagaren vill få ensamrätt.

Den nya handelsregisterlagen påverkar inte enskilda näringsidkares skyldighet att anmäla sig till Skatteförvaltningens register.

Nya påföljder för försummelser

Om aktiebolag, andelslag, europabolag eller europaandelslag inte lämnar in sitt bokslut till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång, tar PRS ut en behandlingsavgift. I framtiden tar PRS ut en förseningsavgift för bokslut, som kommer att vara högre än den nuvarande avgiften.

Om företag helt och hållet låter bli att lämna in sitt bokslut, kommer PRS i fortsättningen att ta ut en separat avgift.

Om aktiebolag eller andelslag försummar att lämna in sitt bokslut, kan det enligt den nuvarande lagstiftningen leda till avregistrering ur handelsregistret. I framtiden kan företag avregistreras också om de inte lämnar in uppgifter om verkliga förmånstagare (sina ägare) till handelsregistret.

Årlig granskning av handelsregisteruppgifter från och med 2026

Från och med 2026 måste aktiebolag och andelslag årligen granska sina registrerade uppgifter. Skyldigheten att granska uppgifterna gäller även europabolag, europaandelslag och utländska näringsidkare som har grundat en filial i Finland.

Om handelsregisteruppgifterna inte granskas, kan PRS påföra en försummelseavgift.

Från 2026 blir det obligatoriskt för de flesta företagsformer att använda e-tjänster

Från och med 2026 måste alla företag (förutom föreningar, stiftelser och enskilda näringsidkare, det vill säga företagare med firma) lämna in uppgifter till handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi. Nödvändigheten att använda e-tjänster gäller etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar samt bokslut.

Läs mer om den nya handelsregisterlagen på prh.fi.

Läs mer i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 27.10.2022 (på finska).Öppnas i en ny flik


För mer information kontakta
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5550

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2023