Gå direkt till innehållet
Meny

Sammanfattning av den nya handelsregisterlagen

Den nya handelsregisterlagen trädde i kraft den 1 juni 2023.

Lagen kommer delvis att tillämpas först från 2025 och 2026.

Från och med 2026 måste samtliga företag (utom enskilda näringsidkare, det vill säga företagare med firma, föreningar och stiftelser) lämna in till handelsregistret etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar, bokslut och övriga uppgifter som delges handelsregistret via e-tjänsten på ytj.fi.

Nytt för enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare (företagare med firma) behöver inte längre registrera sig hos handelsregistret men kan göra det vid behov.

Registrering hos handelsregistret behövs när

  • ett firmanamn (företagsnamn) används i företagsverksamheten
  • bokslut lämnas in för registrering med stöd av bokföringslagen
  • näringsidkaren inte är stadigvarande bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ändringarna i den nya handelsregisterlagen påverkar inte enskilda näringsidkares skyldighet att anmäla sig till Skatteförvaltningens register.

Förseningsavgift för bokslut baserar sig på förseningens längd från 2025

Om aktiebolag, andelslag, europabolag eller europaandelslag inte lämnar in sitt bokslut till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång påför Patent- och registerstyrelsen (PRS) en förseningsavgift.

Avgiften är 150–600 euro beroende på förseningens längd. För publika aktiebolag och europabolag fördubblas avgiften. Avgiften fördubblas om inget bokslut lämnas in för två eller flera räkenskapsperioder i rad.

PRS kommer att påföra en förseningsavgift från början av 2025. Då gäller avgiften den räkenskapsperiod som går ut i december 2024 eller senare.

Avgift för företag på grund av försummelser att lämna in handelsregisteruppgifter från 2025

Från 2025 kan PRS påföra företag en avgift om de trots PRS uppmaning inte rättar till brister eller fel i registeruppgifterna. PRS kan påföra en avgift för försummelse om till exempel

  • adressen saknas
  • styrelsen saknas
  • registeruppgifterna innehåller fel (till exempel en olaglig styrelse eller revisorn inte är auktoriserad)
  • förmånstagaruppgifterna saknas.

Avgiften för försummelser är 300 euro, för publika aktiebolag och europabolag 600 euro.

Företag måste granska sina handelsregisteruppgifter årligen från 2026

Från 2026 måste aktiebolag och andelslag årligen granska sina uppgifter som har förts in i handelsregistret. Företag måste också granska sina kontaktuppgifter som har förts in i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Skyldigheten att granska uppgifterna gäller även europabolag, europaandelslag och utländska näringsidkare som har grundat en filial i Finland.

Uppgifterna granskas via e-tjänsten på ytj.fi.

Om handelsregisteruppgifterna inte granskas, kan PRS påföra en försummelseavgift från 2027. Avgiften är 300 euro, för publika aktiebolag och europabolag 600 euro.

Nytt i anmälningen av förmånstagaruppgifter

Penningtvättslagen förpliktar företag att anmäla uppgifter om sina verkliga förmånstagare, och de flesta företag måste lämna in en förmånstagaranmälan.

I och med den nya handelsregisterlagen kan PRS från 2024 försätta företag i likvidation eller avregistrera dem ur handelsregistret om företagen trots uppmaningar inte anmäler sina förmånstagaruppgifter eller rättar till felaktiga uppgifter. Gå till våra anvisningar: Anmälan om förmånstagare.

Inga nya medel för att förhindra företagskapningar

Den nya handelsregisterlagen ger inga nya medel för att förhindra företagskapningar. PRS erbjuder olika tjänster för företag för att skydda sig mot bedrägerier. Gå till våra anvisningar: Skydda dig och ditt företag mot bedrägerier.

Lagreformens samhälleliga verkan

Den nya handelsregisterlagen förbättrar tidsenligheten och tillförlitligheten av vårt register.
I samband med lagreformen kommer vi även att stegvis förnya våra e-tjänster på ytj.fi.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.11.2023