Gå direkt till innehållet
Meny

Stiftelsetillsynens årsrapport 2022 publicerad

Stiftelsernas tillsynsmyndighet Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en rapport över tillsynsärenden 2022. Rapporten redogör för stiftelsetillsynens åtgärder på allmän nivå och för stiftelsetillsynsärenden som är under behandling i domstolar.

PRS tillsyn över stiftelser grundar sig på de årsrapporter som stiftelserna lämnar in. Största delen av de cirka 2 700 registrerade stiftelserna lämnade in sin årsrapport inom de i stiftelselagen bestämda sex månaderna från räkenskapsperiodens utgång. Cirka 450 stiftelser lämnade inte in någon årsrapport inom den utsatta tiden.

Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga vite till stiftelsens ledning om stiftelsen inte korrigerar bristerna i årsrapporten eller inte alls lämnar in årsrapport. Antalet uppmaningsbrev som vi skickade 2022 minskade något från året innan. Beträffande viten pågår förfarandet fortfarande.

Som en del av tillsynen över årsrapporter uppmanade vi närmare 70 stiftelser att uppdatera sina bristfälliga eller felaktiga registeruppgifter om styrelsens sammansättning. Av de stiftelser som fick uppmaningen uppdaterade nästan alla sina uppgifter i stiftelseregistret. Vi följer upp situationen av de stiftelser som inte har uppdaterat sina uppgifter och vidtar fortsatta åtgärder om det behövs.

I fjol fattade vi 20 tillsynsbeslut. Flera av besluten gällde brister i fullgörandet av stiftelsens ändamål eller i den planmässiga medelsförvaltningen. Vi upptäckte brister även i närståendekretstransaktioner och i rapporteringen av dem samt i iakttagandet av jävighetsbestämmelser. Styrelsens interna konflikter ledde till brister i stiftelsens förvaltning och verksamhet och resulterade i flera fall i PRS bestämmelse att stiftelserna måste organisera sin förvaltning på ett behörigt sätt.

Läs mer i stiftelsetillsynens årsrapport 2022 på prh.fi.

För ytterligare information kontakta
Jaakko Mikkilä
Chef för tillsynsteamet
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5305

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2023