Gå direkt till innehållet
Meny

Stiftelsetillsynens årsrapport 2023 publicerad

Stiftelsernas tillsynsmyndighet Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en rapport över tillsynsärenden 2023. Rapporten redogör för stiftelsetillsynens åtgärder på allmän nivå och för stiftelsetillsynsärenden som är under behandling i domstolar.

PRS tillsyn över stiftelser grundar sig på de årsrapporter som stiftelserna lämnar in. Största delen av de cirka 2 700 registrerade stiftelserna lämnade in sin årsrapport inom de i stiftelselagen bestämda sex månaderna från räkenskapsperiodens utgång. Cirka 390 stiftelser lämnade inte in någon årsrapport inom den utsatta tiden.

Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga vite till stiftelsens ledning om stiftelsen inte korrigerar bristerna i årsrapporten eller inte alls lämnar in årsrapport. Antalet uppmaningsbrev som vi skickade 2023 minskade något från året innan.

Som en del av tillsynen över årsrapporter uppmanade vi närmare 50 stiftelser att uppdatera sina bristfälliga eller felaktiga registeruppgifter om styrelsens sammansättning. Av de stiftelser som fick uppmaningen uppdaterade nästan alla sina uppgifter i stiftelseregistret. Vi följer upp situationen av de stiftelser som inte har uppdaterat sina uppgifter och vidtar fortsatta åtgärder om det behövs.

I fjol fattade vi 20 tillsynsbeslut. I flera av de tillsynsbeslut som vi gett 2023 fäste stiftelsetillsynen vikt på att stiftelsen inte hade fullgjort sitt ändamål i enlighet med sina stadgar eller att styrelsen inte hade sett till att stiftelsens förvaltning och verksamhet hade organiserats på ett ändamålsenligt sätt. Därtill upptäcktes hos flera stiftelser brister i närståendetransaktioner och i rapporteringen av dem.

Läs mer i stiftelsetillsynens årsrapport 2023 på prh.fi.

För ytterligare information kontakta
Jaakko Mikkilä
Chef för tillsynsteamet
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5305

Utskriftsversion Uppdaterad 07.03.2024