Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsyn över stiftelser 2023

Liksom tidigare år fäste stiftelsetillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) även i fjol vikt vid de observationer som revisorer hade gjort i revisionsberättelserna. Särskilt noga granskades att både stora och medelstora stiftelser uppfyllde innehållskraven i verksamhetsberättelserna och att de hade undertecknat sina verksamhetsberättelser.

Till stiftelserna skickade vi per e-post anvisningar om hur årsrapporten lämnas in. Största delen av årsrapporterna lämnades in elektroniskt via skyddad e-post. Cirka 600 stiftelser lämnade fortfarande in årsrapporten per brevpost.

Majoriteten av stiftelserna lämnade in sin årsrapport inom de i stiftelselagen bestämda sex månaderna från räkenskapsperiodens utgång. I augusti skickade vi ett uppmaningsbrev till cirka 390 stiftelser som inte hade lämnat in årsrapporten inom utsatt tid.

Vi skickade 365 rättelseuppmaningar till stiftelser som hade lämnat in bristfälliga årsrapporter. De flesta av rättelseuppmaningarna handlade om uteblivna specifikationer till balansräkningen eller om styrelseledamöters underskrifter som saknades i verksamhetsberättelserna.

Om stiftelsen trots uppmaning inte lämnar in någon årsrapport eller lämnar in en bristfällig rapport kan PRS förplikta verkställande direktören eller en styrelseledamot att vid vite fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid. Under november-december skickade vi 40 personliga uppmaningar att omedelbart lämna in stiftelsens årsrapport till oss. Den andra påminnelsen i ärendet skickades till sådana stiftelsers förtroendevalda som inte hade lämnat in material för årsrapporten trots den första uppmaningen.

År 2023 tog vi ut en behandlingsavgift på 85 euro av de stiftelser som lämnade in sin årsrapport för sent, det vill säga mer än sex månader efter räkenskapsperiodens utgång. Faktura för behandlingsavgifter för försenade årsrapporter skickades till 344 stiftelser.

Under 2023 skärpte vi tillsynen över skyldigheten att upprätta koncernbokslut. Skyldigheten är ovillkorlig och därför ska varje stiftelse som är moderstiftelse i en koncern upprätta ett koncernbokslut från och med räkenskapsperioden 2023. Ett kundbrev skickades till stiftelserna om vår skärpta tillsyn och om skyldigheten att upprätta koncernbokslut.

I samband med registreringen av årsrapporterna jämförde vi uppgifterna om styrelsens sammansättning med uppgifterna i stiftelseregistret. Vi skickade uppmaningsbrev till cirka 50 stiftelser om att ajourföra sina uppgifter i stiftelseregistret. Av dessa stiftelser har de flesta uppdaterat sina styrelseuppgifter i stiftelseregistret.

År 2023 var vi beredda att ta emot stiftelsernas årsrapporter digitalt i iXBRL-format. Stiftelser kan lämna in digitala årsrapporter till stiftelseregistret via bokföringsprogram som utnyttjar iXBRL gränssnitt.

Vi genomför slumpmässigt riktade granskningar av vissa ärendegrupper. I början av året granskades de valstöd som stiftelser delat ut till styrelseledamöter. Stöden som granskades hade använts i samband med följande val: EU-val 2019, riksdagsval 2019, kommunalval 2021 och välfärdsområdesval 2022. Bland valkandidaterna fanns många som också är styrelseledamöter i stiftelser. I granskningen gick vi igenom nämnda stiftelsers verksamhetsberättelser, där givna uppgifter jämfördes med de anmälningar om valfinansiering som lämnats in till Statens revisionsverk. I granskningen observerades inga sådana valstöd som man gett till närståendekretsen och som strider mot stiftelselagen.

Tillsynsbeslut 2023

År 2023 slutförde vi 20 tillsynsärenden.

I flera av de tillsynsbeslut som vi gett 2023 fäste stiftelsetillsynen vikt på att stiftelsen inte hade fullgjort sitt ändamål i enlighet med sina stadgar (1 kap. 2 § i stiftelselagen) eller att styrelsen inte hade sett till att stiftelsens förvaltning och verksamhet hade organiserats på ett ändamålsenligt sätt (3 kap. 2 § i stiftelselagen). Därtill upptäcktes hos flera stiftelser brister i närståendetransaktioner och i rapporteringen av dem. (1 kap. 2 § och 5 kap. 2 § i stiftelselagen). En stiftelse förordnades att vidta åtgärder för att ersätta den skada som en förbjuden närståendetransaktion hade förorsakat.

I ett fall ledde misstanken om missbruk av stiftelsens medel till att styrelseledamöternas skadeståndsansvar förverkligades. I sitt tillsynsbeslut av november 2023 ansåg PRS att stiftelsens styrelse hade försummat att organisera stiftelsens förvaltning på ett ändamålsenligt sätt och att utöva tillsyn över bokföringen och medelsförvaltningen (3 kap. 2 § i stiftelselagen). Styrelsens ovarsamma förfarande ledde enligt PRS uppfattning till att oegentligheterna kunde fortsätta i flera år. Eftersom stiftelsen fattade beslut att inte vidta åtgärder för att ställa styrelseledamöterna eller revisorn till svars beslutade PRS att använda sin sekundära talerätt (8 kap. 5 § i stiftelselagen) mot styrelseledamöterna för att ersätta skadorna till stiftelsen. I fallet uppnåddes en delvis förlikning, enligt vilken stiftelsen fick ersättning för de skador som förorsakades 2018. För åren 2019–2021 är det fortfarande möjligt att använda den sekundära talerätten.

Rättegångar 2023

Förvaltningsdomstolar

Stiftelsen Petri ja Laura Vuokilan säätiö sr

I februari 2023 meddelade PRS beslut enligt vilket stiftelsen bland annat förordnades att återbetala köpesumman för en inte bindande aktieaffär till stiftelsen och att återbetala köpesumman för en aktieaffär som utförts som en förbjuden närståendetransaktion. Genom sitt handlande hade stiftelsens styrelse brutit mot omsorgsplikten (1 kap. 4 § i stiftelselagen) och vanskött stiftelsens planmässiga medelsförvaltning (1 kap. 5 § i stiftelselagen) och tillsynen över medelsförvaltningen (3 kap. 2 § i stiftelselagen). Därtill hade styrelsen brutit mot bestämmelsen om närståendekretsen (1 kap. 2 § i stiftelselagen) och jävsbestämmelsen (3 kap. 4 § i stiftelselagen).

Stiftelsen överklagade beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen avslog besväret genom ett avgörande av den 29 februari 2024. Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Stiftelsen Itä-Helsingin kulttuurisäätiö sr

I juli 2023 meddelade PRS beslut enligt vilket stiftelsen förordnades att iaktta PRS tidigare meddelade tillsynsbeslut att fullgöra stiftelsens ändamål. Därtill skulle stiftelsen vidta åtgärder för att komma i besittning av stiftelsens arkiv och hitta ändamålsenliga utrymmen för arkivet. Genom sitt handlande hade stiftelsens styrelse brutit mot omsorgsplikten (1 kap. 4 § i stiftelselagen).
Stiftelsen överklagade beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ärendet är fortfarande under behandling vid förvaltningsdomstolen.

Tidigare inledda rättegångar

Allmänna domstolar

Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr

Den 13 december 2021 fattade PRS beslut om att använda sin sekundära talerätt mot tidigare styrelseledamöter i Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr för att ersätta den skada som orsakats stiftelsen. Stiftelsens tidigare ombud misstänkts för att under åren 2015–2021 ha förskingrat 275 650 euro av stiftelsens medel. Enligt PRS tillsynsbeslut hade man nästan helt och hållet försummat organiseringen av stiftelsens förvaltning och kontrollen över ombudet såsom bestäms i 3 kap. 2 § i stiftelselagen.

Enligt 8 kap. 1 § i stiftelselagen ska en styrelseledamot ersätta skada som hen i sitt uppdrag, i strid med den stiftelselagsenliga omsorgsplikten eller annars i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar, uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat stiftelsen. Enligt 6 § ska talan väckas inom fem år från utgången av den räkenskapsperiod under vilken den åtgärd som ligger till grund för talan vidtogs.
På grund av den rättsliga bedömningen som utfördes i ärendet kom PRS fram till att väcka talan mot tre av stiftelsens tidigare styrelseledamöter för att ersätta skador som de orsakade stiftelsen 2016–2021. Talan lämnades till Helsingfors tingsrätt den 30 december 2021. PRS kräver att alla tre svarande solidariskt ersätter till stiftelsen 92 650 euro med ränta och att två svarande dessutom solidariskt ersätter till stiftelsen 156 000 euro. Vidare kräver PRS att alla tre svarande ersätter PRS rättegångskostnader med ränta.

För två svarandes del uppnåddes en vänskaplig lösning i ärendet i januari 2024. Enligt förlikningsavtalet betalade båda två en ersättning på 33 750 euro till stiftelsen för att undvika rättegång. Revisionssammanslutningen var en av parterna i förlikningsavtalet och betalade stiftelsen en ersättning på 163 750 euro för att undvika rättegång. För en svarandes del fortsätter behandlingen av ärendet vid Helsingfors tingsrätt.

Stiftelsetillsynens rättegångskostnader 2023

År 2023 var rättegångskostnaderna för stiftelsetillsynen 12 740 euro. Därtill fick stiftelsetillsynen 11 235 euro som ersättning för rättegångskostnader.

Utskriftsversion Uppdaterad 06.03.2024