Gå direkt till innehållet
Meny

Stiftelsetillsynens avgöranden

Tillsynen över stiftelser koncentrerar sig på att följa stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan på eget initiativ eller utifrån tillsynsbegäran vidta tillsynsåtgärder. Information om ett pågående tillsynsärende är en officiell diarieuppgift som är tillgänglig i stiftelseregistret och i informationstjänsten Virre.

Ett tillsynsärende som PRS tillsyns- och lagenhet har tagit upp till behandling avslutas med att ett tillsynsbeslut fattas. I vissa fall överförs ärendet till domstolsbehandling.

Om skyldigheter eller förbud föreskrivs för stiftelsen, fattas i ärendet ett beslut till vilket en besvärsanvisning bifogas. Det är möjligt att överklaga besluten till förvaltningsdomstolen inom 30 dagar.

Tillsyns beslut är offentliga handlingar som kan beställas från valvonta@prh.fi. Övriga till ärendet anknutna handlingar är inte offentliga.

Utskriftsversion Uppdaterad 06.03.2024