Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsyn över stiftelser 2018

Vid granskningen av årsrapporter 2018 koncentrerade sig Patent- och registerstyrelsen (PRS) på de observationer som hade gjorts i fråga om revisionsberättelserna och eventuella revisionsprotokoll. I fjol genomfördes inte motsvarande omfattande granskning av alla stiftelsers verksamhetsberättelser som under åren 2016 och 2017. Till en närmare granskning valdes förra året ut de årsrapporter till vilka revisorns observationer eller stiftelsetillsynens tidigare iakttagelser hade gett anledning.

I februari 2018 skickade vi till samtliga 2 727 stiftelser årsrapportanvisningar och en uppmaning att lämna in årsrapporten. I augusti skickade vi en ny uppmaning till 871 stiftelser. Ungefär en tredjedel av stiftelserna klarade således inte av att lämna in sin årsrapport inom den i stiftelselagen bestämda tiden.

Ett stort antal stiftelser, 263 stycken, utsattes igen för ett vitesförfarande på grund av uteblivet bokslut. Vi öppnade ett tillsynsärende för de stiftelser som var utsatta för vitesförfarande andra året i rad. Avsikten är att reda ut hur de här stiftelserna har organiserat sin förvaltning.

Här nedan redogör vi för följande:

Stiftelseinfo och medieuppföljning

Alla stiftelser var inbjudna till ett Stiftelseinfo som arrangerades för första gången i januari 2018. Sammanlagt 538 personer (367 på plats och 171 via fjärranslutning) från 436 stiftelser deltog i infot. Vid tillställningen informerades stiftelserna om aktuella ärenden såsom utgången av stiftelselagens övergångsperiod, stiftelsetillsynens uppgifter och rapporteringen enligt stiftelselagen.

Under 2018 inledde vi uppföljningen av antalet besökare på stiftelsetillsynens nätsidor. Det sammanlagda antalet besök på tillsynens framsida var 2 110.

Under 2018 besöktes stiftelseregistrets sidor sammanlagt 63 265 gånger. I PRS nyhetsrum var det mest lästa meddelandet "Avsättningsansökan som gäller styrelseordföranden för stiftelsen Nuorisosäätiö till tingsrätten 9.3.2018 – PRS underrättades om avsättningen 12.3.2018".

Justitieministeriets utredning om stiftelselagen

År 2018 utarbetade justitieministeriet en utredning om hur stiftelselagen fungerar i fråga om bedömningen av lagstiftningsbehovet. Utgående från den enkät som gjordes för utredningen ansåg majoriteten av de tillfrågade (73%) att stiftelsernas laglighetsövervakning är på ändamålsenlig nivå. En del (23%) ansåg att stiftelsernas tillsynsavgift är för hög.

I kommentarerna ansåg 13 % att det finns behov för att utöka stiftelsetillsynens resurser och befogenheter särskilt i problem- och missbrukssituationer. För PRS stiftelsetillsyn föreslogs befogenheter för att byta ut eller avsätta stiftelsens styrelseledamöter. Därtill föreslogs skyldighet för revisorn att lämna in revisionsprotokoll till stiftelsetillsynen.

I ett av svaren konstaterades det att en noggrannare stiftelsetillsyn borde genomföras i synnerhet om man anmält förseelser till stiftelsetillsynen. I svaren ansågs också att med bestämmelser är det nästan omöjligt att hindra förseelser och att alltför strikta bestämmelser i verklighet bara medför olägenhet för dem som följer bestämmelserna till fullo.

Tillsynsärenden

2016 2017 2018 Sammanlagt
Beslut 6 19 6 31
Memorandum 25 27 12 64
Sammanlagt 31 46 18 95

Av de 18 tillsynsärenden som avgjordes i fjol fattades i sex fall ett för stiftelsen förpliktande beslut. De övriga avgörandena ledde inte till åtgärder, och av dem utarbetade vi ett tillsyns-PM för respektive stiftelse.

Tillsynsbeslut för stiftelser som inte fullgör sitt ändamål

I fjol fattades i fyra fall ett beslut där en passiv stiftelse förpliktades att vidta åtgärder för att fullgöra sitt ändamål.

Stiftelsens organ kan inte fritt besluta om stiftelsen fullgör sitt ändamål. När stiftelsen har bildats, ska stiftelsens ledning omsorgsfullt främja fullgörandet av stiftelsens ändamål och intressen (enligt 1 kap. 4 § i den gällande stiftelselagen, som motsvarar det tidigare rättsläget).

Redan 2017 utarbetade vi anvisningar för stiftelser om åtgärder som kan vidtas när fullgörandet av ändamålet har blivit svårare. Anvisningarna publicerades i fjol och skickas i fortsättningen till stiftelser när de verkar ha svårigheter att fullgöra sitt ändamål. Läs våra anvisningar om fullgörande av stiftelsens ändamål.

Tillsynsbeslut om verksamhet som står i strid med ledningens omsorgsplikt

Vi ingriper aktivt mot förfaranden som verkar stå i strid med ledningens omsorgsplikt (enligt 1 kap. 4 § i den gällande stiftelselagen, som motsvarar det tidigare rättsläget).

År 2018 fattades två tillsynsbeslut om ledningens verksamhet. I tillsynsfallet som gäller stiftelsen Saara Lehtomaan ja Paavo Junttilan säätiö sr har stiftelsens ledning enligt ändrings- och nedläggningsanmälan inte handlat ändamålsenligt för att fullgöra stiftelsens ändamål, och stiftelsens styrelsemöten har inte överhuvudtaget alls behandlat frågan om stiftelsens långivning. Enligt PRS beslut har inte stiftelsens verksamhet ordnats omsorgsfullt. Det i tillsynsfallet förelagda lånet hade betalats tillbaka, men för stiftelsen uteblev en liten mängd ränteintäkter.

I tillsynsbeslutet av den 14 november 2018 har PRS ansett att styrelsen för stiftelsen Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö - Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och - informationscentrum sr har agerat i strid med ledningens omsorgsplikt enligt 1 kap. 4 § i stiftelselagen. Stiftelsens styrelse har försummat sin skyldighet att ordna tillsyn över museidirektörens verksamhet, stiftelsens bokföring och medelsförvaltningen. Därtill ansåg vi att försummelsen av tillsynsskyldigheten gällande den person som varit styrelseordförande för stiftelsen var så betydande att förutsättningarna enligt 14 kap. 10 § i stiftelselagen uppfylldes för att entlediga styrelseordföranden. Vi ålade stiftelsen att besluta om och lämna in en redogörelse för de åtgärder som den kommer att vidta för att se till att tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning ordnas ändamålsenligt.

Enligt stiftelsens arbetsordning har det varit styrelseordförandens uppgift att godkänna att stiftelsens verksamhet inbegriper museidirektörens Eurocard-räkningar. Styrelseordföranden har emellertid godkänt museidirektörens kostnader som en del av stiftelsens verksamhet utan att begära kvitton över kostnaderna eller andra tillförlitliga redogörelser för att bevisa att kostnaderna verkligen ingår i stiftelsens verksamhet.

Eftersom förfarandet pågick en rätt så lång tid var den totala summan av outredda kostnader påfallande stor och inga ingrepp i museidirektörens verksamhet gjordes trots revisorns eller ekonomichefens anmärkningar, ansåg PRS att förutsättningarna enligt 14 kap. 10 § i stiftelselagen uppfylldes för att entlediga åtminstone den person som varit styrelseordförande i stiftelsen. Under behandlingen av tillsynsärendet har den person som varit styrelseordförande emellertid meddelat att han lämnar stiftelsens styrelse när hans mandatperiod går ut. Därför har PRS inte ansett det vara nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder för att entlediga personen.

Tillsynsmemorandum

Antalet upprättade tillsynsmemorandum var 12 stycken.

Fallen togs upp till behandling antingen genom vår egen tillsyn eller via någon annan myndighet, utgående från uppgifter som varit i offentligheten eller som klagomål. Enligt stiftelsetillsynens uppgifter hade stiftelserna i nämnda fall förfarit i enlighet med stiftelselagen och därför behövde vi inte vidta några åtgärder.

Rättegångar

Förvaltningsdomstolar

Stiftelsen Tampereen Kotilinnasäätiö sr

Stiftelsen överklagade PRS beslut av den 13 oktober 2017 hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I sitt beslut ansåg PRS att stiftelsens ledning hade brutit mot omsorgsplikten enligt 1 kap. 4 § i den gällande stiftelselagen när den utredde Tammerfors stads ståndpunkt och på basis av svaren överlät legorätten angående jordlegoavtalet. Det hade varit oklart om staden kommer att godkänna stiftelsens agerande. Därför borde stiftelsen ha bett Tammerfors stad om ett skriftligt officiellt beslut om överlåtelsen av legorätten.

Helsingfors förvaltningsdomstol har med sitt beslut av den 30 januari 2019 (har inte vunnit laga kraft) förkastat stiftelsen Tampereen Kotilinnasäätiö sr:s besvär i ärendet (07527/17/7102) som gäller övervakningen av stiftelsens verksamhet. Enligt förvaltningsdomstolens avgörande har PRS i sitt tillsynsbeslut ansett att stiftelsens ledning har handlat på ett sätt som står i strid med den i stiftelselagen angivna omsorgsplikten. Därtill har inte stiftelsens ledning sett till att stiftelsens verksamhet enligt stiftelselagen är ändamålsenligt organiserad för att fullgöra stiftelsens ändamål.

PRS har således ålagt stiftelsen att reda ut det förfarande som ledde till vårdslösheten och de extra kostnader som förfarandet orsakade stiftelsen.

Stiftelsen Ida ja Lauri Reinikaisen säätiö sr

Med sitt tillsynsbeslut av den 19 juni 2017 förbjöd PRS stiftelsen Ida ja Lauri Reinikaisen säätiö sr att betala ut retroaktiva arvoden till stiftelsens styrelseledamöter och ålade stiftelsen att vidta åtgärder för att återkräva redan betalda arvoden.

Stiftelsen överklagade PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Med sitt avgörande av den 12 september 2018 förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol stiftelsens besvär. Enligt förvaltningsdomstolen har stiftelsen vid olika tidpunkter framfört motstridiga förklaringar om tidpunkten för utbetalda arvoden och om motiveringen till betalningen av arvoden. Stiftelsens styrelse har inte omsorgsfullt främjat fullgörandet av stiftelsens intressen, när stiftelsen har beslutat att retroaktivt betala ut arvoden och arbetsersättning utan tillräckliga motiveringar. PRS har med stöd av stiftelselagen kunnat ålägga stiftelsen att vidta åtgärder för att återkräva utbetalningen av arvoden eller förbjuda utbetalningen av dem.

Den 22 oktober 2018 överklagade stiftelsen förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Behandlingen av ärendet pågår fortfarande vid högsta förvaltningsdomstolen (4900/2/18).

Allmänna domstolar

Avsättningsansökan som gäller styrelseordföranden för stiftelsen Nuorisosäätiö till tingsrätten 9.3.2018

PRS lämnade den 9 mars 2018 in en ansökan till Helsingfors tingsrätt om att avsätta styrelseordföranden för stiftelsen Nuorisosäätiö sr. PRS krävde avsättning med stöd av 14 kap. 10 § i stiftelselagen. Enligt vår uppfattning hade stiftelsens styrelseordförande grovt brutit mot stiftelselagen.

Avsättningsansökan lämnades för kännedom till stiftelsen Nuorisosäätiö. Den 11 mars 2018 informerades PRS om att styrelseordföranden hade avgått. När ordförandens avsättning hade registrerats i stiftelseregistret återkallade PRS sitt krav om avsättning den 13 mars 2018. Tingsrätten förkastade kravet om rättegångskostnader som stiftelsen framfört.

I avsättningsansökan var det frågan om att fullfölja PRS tillsynsplikt i en situation där de stränga stiftelselagsenliga förutsättningarna för avsättning uppfylls. Enligt vår ansökan hade stiftelsens styrelseordförande tillsammans med stiftelsens verkställande direktör i strid mot stiftelselagen dragit betydande ekonomisk fördel för sina företag i en sådan ställning, där hans viktigaste uppdrag har varit att omsorgsfullt fullfölja stiftelsens ändamål.

Utgående från stiftelselagen kan PRS inte ansöka om att avsätta verkställande direktören. Avsättningen av verkställande direktören ingår i stiftelsens styrelses behörigheter.

Tillsynsärendet som gäller stiftelsen Nuorisosäätiö inleddes den 24 augusti 2016 vid PRS i enlighet med uppgifter från Yle.

Upplösning av stiftelsen Kirill Babitzin säätiö sr

Den 19 september 2018 lämnade PRS till Helsingfors tingsrätt en ansökan om upplösning av stiftelse och förordnande av likvidator enligt 14 kap. 12 § i stiftelselagen.

Stiftelsen har inte bedrivit verksamhet sedan 2012 och inte heller lämnat in årsrapporter för registrering inom utsatt tid. Stiftelsens styrelseordförande har haft ett lån som strider mot stiftelselagen, vilket han har klarat av med retroaktivt betalda arvoden. Med sitt tillsynsbeslut av den 16 februari 2017 ålade PRS stiftelsen att vidta åtgärder för att återkräva arvoden som retroaktivt betalats till stiftelsens styrelseordförande.

Med sitt beslut 18/71327 ålade Helsingfors tingsrätt den 5 december 2018 stiftelsen Kirill Babitzin sr att omedelbart upplösas och förordnade en likvidator att ta hand om likvidationsförfarandet enligt 12 kap. i stiftelselagen.

Den 27 december 2017 väckte stiftelsens likvidator talan mot stiftelsens tidigare styrelseledamöter vid Helsingfors tingsrätt. Stiftelsen likvidator krävde att de medel som i strid med stiftelselagen överlåtits från stiftelsen ska återbetalas till stiftelsen.

Tidigare inledda rättegångar:

Stiftelsen Pietari-säätiö sr

PRS väckte den 30 november 2015 skadeståndstalan vid Helsingfors tingsrätt mot tidigare styrelseledamöter för stiftelsen Pietari-säätiö. PRS krävde att de skador som den tidigare styrelsens verksamhet och/eller försummelser orsakat ska ersättas stiftelsen. Enligt stiftelselagen har PRS talerätt för att verkställa stiftelsetillsyn gentemot stiftelsens styrelseledamöter.

Den 7 juni 2018 gav Helsingfors tingsrätt sin mellandom (18/28076) om svarandenas preskriptionsinvändningar i skadeståndsärendet (L15/54460). Enligt tingsrättens beslut väckte PRS för sent skadeståndstalan mot tidigare styrelseledamöter i stiftelsen Pietari-säätiö sr. Tingsrätten förkastade talan. Beslutet har vunnit laga kraft.

Stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr

Den 22 april 2016 lämnade PRS in en ansökan till tingsrätten i Egentliga Finland i vilken det krävdes att tingsrätten med stöd av 14 kap. 10 § i stiftelselagen ska entlediga Matti Koivurinta och Juha Koivurinta från sina uppdrag som ledamöter i styrelsen för stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr och bestämma att beslutet att entlediga de två styrelseledamöterna ska verkställas även om det eventuellt överklagas. Tingsrätten i Egentliga Finland fattade den 18 augusti 2017 sitt beslut (17/23242) i ärendet. Tingsrätten beslutade att entlediga Juha Koivurinta, men inte Matti Koivurinta. Tingsrätten entledigade Juha Koivurinta från sitt uppdrag som styrelseledamot eftersom han inte hade tagit del i arbetet i stiftelsens styrelse. Tingsrätten ansåg att Juha Koivurintas agerande bröt mot stiftelselagen.

PRS sökte ändring i det beslut som tingsrätten fattade den 18 augusti 2017 för Matti Koivurintas del. Besväret till Åbo hovrätt avser i synnerhet den juridiska motiveringen till tingsrättens beslut. Juha Koivurinta sökte också ändring i tingsrättens beslut. Behandlingen av besvär fortsätter vid hovrättens muntliga session i februari 2019.

Stiftelsetillsynens rättegångskostnader 2018

I fjol steg rättegångskostnaderna för stiftelsetillsynen till 736 000 euro. Summan inbegriper våra egna rättegångskostnader och de till motparten (stiftelsen Pietari-säätiö sr) förordnade rättegångskostnaderna på 324 000 euro.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.05.2020