Gå direkt till innehållet
Meny

Åtgärder som kan vidtas när det blivit svårare att fullgöra ändamålet

Stiftelselagen förutsätter att stiftelser ska främja fullgörandet av sina ändamål årligen. Varje stiftelse måste fullgöra sitt ändamål på ett sätt som anges i stadgarna och redogöra för det i verksamhetsberättelsen varje år.

Patent- och registerstyrelsens (PRS) stiftelsetillsyn övervakar att stiftelserna fullgör sina ändamål i enlighet med sina stadgar.

Vad kan stiftelsen göra?

Om stiftelsens verksamhet inte främjar stiftelsens ändamål och intressen i enlighet med 1 kap. 4 § i stiftelselagen, ska stiftelsens styrelse överväga följande åtgärder:

1. ändringar i verksamheten inom ramen för de nuvarande stadgarna

2. ändring av stadgarna

När stiftelselagens krav uppfylls

3. ändring av ändamålet

4. fusion med en annan stiftelse

5. upplösning av stiftelse.

1. Ändringar i verksamheten inom ramen för de nuvarande stadgarna

Stiftelsen kan ändra sin verksamhet inom ramen för de gällande stadgarna. Stiftelsen kan överväga till exempel om det är möjligt att ändra sammansättningen av stiftelsens styrelse för att få med mer sådan expertis som stiftelsen behöver. Är det möjligt att öka eller minska antalet styrelseledamöter inom ramen för stadgarna?

Vilka olika verksamhetsformer är möjliga enligt stadgarna? Stiftelsen behöver inte utöva alla de verksamhetsformer som anges i stadgarna, utan den kan fokusera på vissa av dem.

2. Ändring av stadgarna

Stiftelsen kan ändra sina stadgar med iakttagande av 6 kap. 1 § i stiftelselagen samt stadgarnas stadgeändringsbestämmelser. Ur stadgarna kan man till exempel stryka begränsningen att endast använda kapitalavkastning för att fullgöra stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan också ta reda på om det är möjligt att lägga till nya sätt för att finansiera fullgörandet av ändamålet.

Därtill borde man genom stadgeändring stryka sådana stadgebestämmelser som är föråldrade eller som annars gör stiftelsens verksamhet svårare. Vissa stiftelser kan till exempel ha som ändamål att ge understöd till sådana parter som inte längre existerar.

Läs mer om ändring av stadgar.

3. Ändring av ändamålet

I vissa situationer måste stiftelsen ändra sitt ändamål eller överväga att ändra ändamålet.
Ändringen av ändamålet ska motiveras enligt stiftelselagen, och motiveringen ska anges i den ändringsanmälan som lämnas in till PRS.

När måste stiftelsen ändra sitt ändamål?

Stiftelsen måste ändra sitt ändamål om det på grund av att förhållandena förändrats har blivit omöjligt eller mycket svårt att använda stiftelsens medel för det bestämda ändamålet. Ändamålet måste ändras också om det har blivit helt och hållet eller till betydande del onyttigt att använda medlen för ändamålet.

När får stiftelsen ändra sitt ändamål?

Stiftelsen får ändra sitt ändamål enligt egen bedömning om det på grund av att förhållandena förändrats har blivit väsentligen oändamålsenligt att använda stiftelsens medel för ändamålet och om ändringen utgör en förutsättning för att medlen ska kunna användas effektivt och resultatrikt.

Exempel:

Stiftelsens ändamål är att stöda skolgångsmöjligheterna för mindre bemedlade barn och att ordna skolmat, skolböcker och skolinkvartering åt dem. Förhållandena har förändrats, och samhället ansvarar till stor del för stiftelsens ändamål och för att fullgöra det. Tanken bakom stiftelsens ursprungliga ändamål är emellertid fortfarande nyttig. Ändamålet kan ändras så att det motsvarar det moderna samhällets behov och stiftelsens medel kan användas effektivt och resultatrikt.

Läs mer om ändring av stadgar.

4. Fusion med en annan stiftelse

Stiftelsen kan fusioneras med en annan stiftelse som i väsentligt avseende har samma ändamål som den överlåtande stiftelsen.

Exempel:

En liten stiftelse som främjar forskningen av en viss sällsynt sjukdom fusioneras med en större stiftelse som främjar medicinsk forskning i allmänhet. Stiftelserna kan i fusionsplanen exempelvis komma överens om att den överlåtande stiftelsens medel ombildas till en separat fond i den övertagande stiftelsen, som används för att dela ut stipendier enligt den överlåtande stiftelsens ändamål.

Läs mer om fusion.

5. Upplösning av stiftelse

Om ovannämnda åtgärder inte är till hjälp för att stiftelsen ska kunna fullgöra sitt ändamål, återstår upplösning av stiftelsen genom likvidationsförfarande.

Stiftelselagen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att försätta stiftelsen i likvidation. PRS fattar på stiftelsens förslag ett slutligt beslut om huruvida dessa förutsättningar uppfylls.

Läs mer om upplösning av stiftelse.

Vilka är följderna om stiftelsen inte vidtar några åtgärder?

Enligt 1 kap. 4 § i stiftelselagen ska stiftelsens ledning omsorgsfullt främja fullgörandet av stiftelsens ändamål samt stiftelsens intressen. Om stiftelsens ledning inte ser till enligt sin plikt att ändamålet fullgörs, kommer PRS att vidta tillsynsåtgärder.

Även om stiftelsen inte är verksam, är den ändå enligt lag skyldig att årligen lämna in årsrapportshandlingar till PRS. För årsrapporten måste stiftelsen upprätta ett bokslut och låta utföra revision.

Stiftelsen ska också betala en årlig tillsynsavgift till staten.

Stiftelsens styrelseledamöter är enligt 8 kap. 1 § i stiftelselagen personligen skadeståndsansvariga, om de genom att bryta mot omsorgsplikten orsakar stiftelsen skada.

Utskriftsversion Uppdaterad 20.03.2019