Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsyn över stiftelser 2019

Vid granskningen av årsrapporter 2019 var tyngdpunkten av Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillsyn över stiftelser på samma sätt som i fjol i verksamhetsberättelsens innehåll samt i de observationer som revisorer hade gjort om revisionsberättelserna.

I början av mars skickade vi till alla stiftelser för sista gången årsrapportanvisningar och en påminnelse om när årsrapporten ska lämnas in. I fortsättningen skickar vi inte årsrapportanvisningar per post.

Största delen av stiftelserna lämnade in årsrapporten inom de i stiftelselagen bestämda 6 månader från räkenskapsperiodens utgång. I augusti skickade vi ett uppmaningsbrev till 361 stiftelser som inte hade lämnat in sin årsrapport inom den i stiftelselagen bestämda tiden. I början av september publicerade vi en lista på prh.fi över de stiftelser som inte hade lämnat in sina årsrapporter före slutet av augusti.

År 2019 skickade vi över 450 rättelseuppmaningar på grund av brister i årsrapporterna. Största delen av rättelseuppmaningarna handlade om uteblivna specifikationer till balansräkningen eller om att verksamhetsberättelser och revisionsanteckningar saknades. Dessutom fanns det flera brister i underskrifterna av styrelsens bokslut och verksamhetsberättelser.

På grund av en utebliven eller bristfällig årsrapport förelade vi sammanlagt 121 viten. Både antalet uppmaningsbrev och antalet viten minskade avsevärt från 2018.

I samband med registreringen av årsrapporterna jämförde vi även uppgifterna om styrelsens sammansättning med uppgifterna i stiftelseregistret. Vi skickade 150 uppmaningsbrev till stiftelser om att uppdatera sina uppgifter i stiftelseregistret.

Av dessa stiftelser har nästan alla uppdaterat sina styrelseuppgifter i stiftelseregistret. Stiftelsernas situation övervakas, och PRS överväger att förelägga ett vite för att effektivera uppdateringen av uppgifterna.

För närvarande har handläggningen av stiftelsernas tillsynsärenden hopat sig. Vårt mål är att effektivera avgörandet av tillsynsärenden och förkorta handläggningstider.

Här nedan redogör vi för följande:

Tillsynsärenden

År 2019 fattade vi 27 tillsynsbeslut. Från och med 2020 upprättar vi inga memorandum av stiftelsernas tillsynsärenden.

Tillsynsbeslut 2019

Styrelseledamöter avsatta under verksamhetsperioden – styrelseledamotens behörighetsvillkor

Stiftelsens styrelse hade inte rätt att avsätta två styrelseledamöter under verksamhetsperioden på grund av att ledamöterna hade bytt politiskt parti.

Stiftelsens stadgar måste innehålla en bestämmelse om styrelseledamotens behörighetsvillkor om de är strängare än i stiftelselagen. Eftersom stadgarna inte innehöll strängare bestämmelser om behörighetsvillkor än de som stadgas i lagen, hade stiftelsens styrelse inte rätt att avsätta ledamöterna.

Förvaltningsutgifter, fullgörandet av stiftelsens ändamål – stiftelsens årliga förvaltningskostnader

Jämfört med stiftelsens årliga förvaltningskostnader var fullgörandet av stiftelsens ändamål knappt. PRS stiftelsetillsyn ingrep i effektiviteten av stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens styrelse är skyldig att organisera stiftelsens verksamhet på så sätt att stiftelsen kan fullgöra sitt ändamål med de tillgångar som den har överlåtits, utan att tillgångarna används för att täcka förvaltningskostnader som är onödiga med tanke på fullgörandet av ändamålet.

Eftersom stiftelsens förvaltningskostnader mångdubbelt överskred tillgångarna som den hade använt för fullgörandet av sitt ändamål, var fullgörandet av stiftelsens ändamål obefintligt eller mycket knappt med avseende på stiftelsens årliga förvaltningskostnader. Stiftelsens styrelse hade inte sett till att organisera verksamheten enligt omsorgsplikten i 1 kap. 4 § och styrelsens allmänna behörighet i 3 kap. 2 § i stiftelselagen.

Närståendekretsar fått understöd – omsorgsfullhet med närståendekretstransaktioner

Under räkenskapsperioden 2018 beviljade stiftelsen två olika slags understöd till en av sina styrelseledamöter. I princip är ekonomiska åtgärder mellan stiftelsen och dess närståendekrets förbjudna.

Att ekonomiskt stöda en person i närståendekretsen kan undantagsvis vara tillåtet, om understödsmottagaren fyller stiftelsens allmänna kriterier att dela ut understöd, och understödet är tillgängligt även till andra personer i stiftelseverksamhetens målgrupp med samma villkor.

Stiftelsens styrelse beslutade att bevilja understöd till styrelseledamoten. Understöden var inte tillgängliga till andra personer i stiftelseverksamhetens målgrupp. Vid handläggningen av tillsynsärendet kom det emellertid inte fram att stiftelsen skulle ha försökt reda ut eventuella understödsmottagare.

Genom att bevilja understöd endast för en av sina styrelseledamöter stödde stiftelsen en part i sin närståendekrets som stred mot förbudet att bereda närståendekretsen ekonomisk fördel i 1 kap. 2 § i stiftelselagen. PRS ålade stiftelsen att kräva tillbaka understöden som delats ut i strid med förbudet.

Ärenden om organisering av styrelsens förvaltning

År 2019 fattade PRS 19 tillsynsbeslut där stiftelserna förpliktades att bestämma åtgärder för att organisera sin förvaltning. PRS bad stiftelserna om en redogörelse för hur de har organiserat förvaltningen.

I alla ärenden hade stiftelsen försummat sin i 5 kap. 5 § i stiftelselagen bestämda anmälningsskyldighet att lämna in sin årsrapport för registrering inom den utsatta tiden av 6 månader från räkenskapsperiodens utgång för två räkenskapsperioder i rad.

Stiftelsens styrelse svarar för stiftelsens förvaltning enligt styrelsens allmänna behörighet bestämd i 3 kap. 2 § i stiftelselagen. Dessutom svarar styrelsen för att tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnade på behörigt sätt.

Stiftelsens styrelse kan delegera sina uppdrag till andra parter eller till en av sina ledamöter. Styrelsen är skyldig att se till att stiftelsen fyller sina lagstadgade skyldigheter.

Stödstiftelser

Under 2019 upptäckte PRS i tre olika fall att stiftelsens egentliga verksamhet enbart bestod av att stöda stiftaren ekonomiskt.

Stiftaren hör till stiftelsens närståendekrets. Enligt 1 kap. 2 § i stiftelselagen kan stiftelsens ändamål inte vara att bereda närståendekretsen ekonomisk fördel.

Att stöda en person i närståendekretsen kan ändå vara tillåtet för en så kallad stödstiftelse. Då bestäms det i stiftelsens stadgar om att bereda ekonomiskt fördel till stiftaren eller en part som utövar bestämmande inflytande i stiftelsen.

Stödstiftelsen kan bereda fördel till ovannämnda parter oberoende av förbudet att bereda närståendekretsen ekonomisk fördel bara om stödstiftelsen fyller kraven i 1 kap. 9 § i stiftelselagen, dvs. om förmånstagaren av den stödmottagande parten inte har rätt till stödmottagarens medel, om beviljandet av stöd är i enlighet med stiftelsens verksamhetsformer och om den part som stiftelsen har för avsikt att stöda ekonomiskt har nämnts i stiftelsens stadgar.

Rättegångar 2019

Förvaltningsdomstolar

Stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr

Tillsynsärendet om stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr gällde framför allt frågan om den fond som stiftelsen administrerar är i enlighet med stiftelsens ändamål. Stiftelser kan ta emot donationer vars avsikt är att grunda fonder endast om ändamålet med de fonder som ska grundas ingår i stiftelsens ändamål.

Ändamålet med den fond som stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr administrerade var avsevärt utförligare än ändamålet enligt stiftelsens stadgar. I sitt beslut av den 27 juni 2019 ansåg PRS att stiftelsen Emil Cedercreutzin säätiö sr hade lett verksamheten i strid med sitt syfte och bestämmelserna i sina stadgar, när den hade tagit emot en donation för att grunda en fond, men fondens ändamål ingick inte i stiftelsens ändamål.

Med stöd av 14 kap. 9 § i stiftelselagen ålade PRS stiftelsen att bestämma de åtgärder som den ska vidta för att ändra sin verksamhet att motsvara stiftelselagen och stiftelsens ändamål.

Stiftelsen överklagade PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. PRS har svarat på stiftelsens besvär den 14 oktober 2019. Behandlingen av ärendet pågår fortfarande.

Stiftelsen Ida ja Lauri Reinikaisen säätiö sr

Med sitt tillsynsbeslut av den 19 juni 2017 förbjöd PRS stiftelsen Ida ja Lauri Reinikaisen säätiö sr att betala ut retroaktiva arvoden till stiftelsens styrelseledamöter och ålade stiftelsen att vidta åtgärder för att återkräva redan betalda arvoden.

Stiftelsen överklagade PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Med sitt avgörande av den 12 september 2018 förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol stiftelsens besvär.

Enligt förvaltningsdomstolen har stiftelsen vid olika tidpunkter framfört motstridiga förklaringar om tidpunkten för utbetalda arvoden och om motiveringen till betalningen av arvoden. Stiftelsens styrelse har inte omsorgsfullt främjat fullgörandet av stiftelsens intressen, när stiftelsen har beslutat att retroaktivt betala ut arvoden och arbetsersättning utan tillräckliga motiveringar. PRS har med stöd av stiftelselagen kunnat ålägga stiftelsen att vidta åtgärder för att återkräva utbetalningen av arvoden eller förbjuda utbetalningen av dem.

Den 22 oktober 2018 överklagade stiftelsen förvaltningsdomstolens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen (4900/2/18). Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) förkastade stiftelsens besvär. HFD höll PRS beslut i kraft.

Allmänna domstolar

Stiftelsen Jyrki Sukulan säätiö sr

Den 18 april 2019 lämnade PRS in till Helsingfors tingsrätt en ansökan där den krävde att stiftelsen Jyrki Sukulan säätiö sr ska upplösas.

PRS sökte upplösning på basis av att stiftelsens verksamhet upprepade gånger och väsentligen stod i strid med stiftelselagen och stadgarna. Stiftelsen hade inte fullgjort sitt ändamål under hela sin tillvaro och hade inte lämnat in sina årsrapporter till PRS inom den i stiftelselagen utsatta tiden.

Stiftelsens verksamhet som helhet var att ekonomiskt stöda närståendekretsen och stod således i strid med förbudet att bereda närståendekretsen ekonomisk fördel i stiftelselagen.0} Stiftelsen hade lånat ut hela sin förmögenhet till ett bolag i dess närståendekrets och stiftelsen fortsatte utlåningen trots att PRS med sitt tidigare beslut hade förbjudit stiftelsen att fortsätta sitt lagstridiga förfarande.

Med sitt beslut den 27 juni 2019 ålade Helsingfors tingsrätt att stiftelsen ska upplösas. Tingsrätten konstaterade att stiftelsens verksamhet kontinuerligt och väsentligen hade varit i strid med lagen och stadgarna.

Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr

Den 5 juli 2019 väckte PRS skadeståndstalan mot tidigare styrelseledamöter i Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr vid Västra Nylands tingsrätt.

PRS kräver att svarandena solidariskt ersätter till stiftelsen 465 961,92 euro med ränta och ersätter PRS rättegångskostnader i ärendet.

Skadeståndstalan anknyter till totalrenoveringen av stiftelsens två byggnader om vilket stiftelsens styrelse fattade ett beslut i juni 2014. Grunden för talan är en felaktigt och bristfälligt planerad, beställd och övervakad byggnadsentreprenad som har orsakat stiftelsen en skada på 465 961,92 euro.

Enligt PRS grunder för talan har skadan förorsakats av ett förfarande av oaktsamhet hos den styrelse som var verksam under stiftelsens byggnadsentreprenad. Ärendet är fortfarande under behandling vid tingsrätten.

Tidigare inledda rättegångar

Matti Koivurinta stiftelsen sr

Den 22 april 2016 lämnade PRS in en ansökan till tingsrätten i Egentliga Finland i vilken det krävdes att tingsrätten med stöd av 14 kap. 10 § i stiftelselagen ska entlediga Matti Koivurinta och Juha Koivurinta från sina uppdrag som ledamöter i styrelsen för Matti Koivurinta stiftelsen sr och bestämma att beslutet att entlediga de två styrelseledamöterna ska verkställas även om det eventuellt överklagas.

Tingsrätten i Egentliga Finland fattade den 18 augusti 2017 sitt beslut (17/23242) i ärendet. Tingsrätten beslutade att entlediga Juha Koivurinta, men inte Matti Koivurinta.

Tingsrätten entledigade Juha Koivurinta från sitt uppdrag som styrelseledamot eftersom han inte hade tagit del i arbetet i stiftelsens styrelse. Tingsrätten ansåg att Juha Koivurintas agerande bröt mot stiftelselagen.

PRS sökte ändring i det beslut som tingsrätten fattade den 18 augusti 2017 för Matti Koivurintas del. Besväret till Åbo hovrätt avser i synnerhet den juridiska motiveringen till tingsrättens beslut. Juha Koivurinta sökte också ändring i tingsrättens beslut.

Hovrätten fattade sitt beslut den 18 april 2019. Den höll i kraft att entlediga Juha Koivurinta och entledigade även Matti Koivurinta från sina uppdrag som styrelseledamot.

Matti och Juha Koivurinta har sökt besvärstillstånd hos högsta domstolen (HD) och tillståndet har beviljats. Ärendet är fortfarande under behandling vid HD.

Stiftelsetillsynens rättegångskostnader 2019

År 2019 var rättegångskostnaderna för stiftelsetillsynen 79 000 euro.

Utskriftsversion Uppdaterad 17.04.2020